Gå til sidens indhold

Kvartalsvist national­regnskab

Nationalregnskabet er centralt i den økonomiske-politiske beslutningsproces. BNP er en af de helt centrale størrelser, og det udtrykker værdien af landets samlede produktion og dermed hvad der er til rådighed for anvendelse til privat forbrug, offentlig forbrug, investering og nettoeksport.
Udviklingen i BNP beskriver den økonomiske vækst, dvs. om vi bliver rigere eller fattigere. Nationalregnskabet har mange andre centrale størrelser, fx husholdningernes opsparing. Nationalregnskabet opgøres efter internationale retningslinjer (ESA2010), hvilket gør det sammenligneligt mellem lande.

Introduktion

Med nationalregnskabet tilstræber man at give et helhedsbillede af samfundsøkonomien. Nationalregnskabssystemet er et logisk og sammenhængende sæt af definitioner og klassifikationer, uden hvilke det ikke ville være muligt at skaffe sig et overblik over det umådeligt store antal økonomiske transaktioner, der finder sted i samfundsøkonomien i løbet af en periode.

Nationalregnskabet beskriver det samfundsøkonomiske kredsløb. Rammen er et konsistent og afstemt system af økonomiske transaktioner og definitioner, der viser, hvordan den produktive aktivitet (når vi går på arbejde) skaber indkomst, som dernæst fordeles (fx som løn) og omfordeles (fx som skat), før den giver grundlag for efterspørgsel efter varer og tjenester til privat forbrug og opsparing. Systemet viser også hvordan opsparingen placeres (fx som indskud i banken).

Nationalregnskabet opgøres i faste priser (kædede værdier) og løbende priser. Nationalregnskabet i faste priser (kædede værdier) er renset for prisudviklingen. Udviklingen i BNP i faste priser (kædede værdier) udtrykker således den økonomiske realvækst.

For at kunne beskrive det samfundsøkonomiske kredsløb er de økonomiske transaktioner og de økonomiske aktører inddelt i forskellige typer og detaljerede klassifikationer, som er sammenhængende og konsistente med hinanden og over tid. Det kvartalsvise nationalregnskab har konsistente tidsserier tilbage til 1. kvartal 1990, mens sektorfordelte kvartalsregnskaber går tilbage til 1. kvartal 1999.

Det kvartalsvise nationalregnskab offentliggøres første gang 60 dage efter kvartalets udløb, og en revideret version offentliggøres efter yderligere 30 dage. De sektorfordelte kvartalsregnskaber offentliggøres 90 dage efter kvartalets udløb.

Dokumentation

COVID-19 og Nationalregnskab

 

Dokumentationsnotater

Metodebeskrivelser

 

 

Planlagte offentliggørelsesterminer for nationalregnskabet

 

Offentliggørelsesrytme:

         
Kvartals-/
årsopgørelse1
Beregnings-
omfang
  Offentliggørelse    
      Nyt og
Statistikbanken
Statistiske
Efterretninger
BNP-Indikator
2. kvt. 2021
  Medio 
august 20214
   
Kvartalsopgørelse
2. kvt. 2021
1. kvt. 2021-
2. kvt. 2021
  Ultimo
august 2021 
   
Kvartalsopgørelse
2. kvt. 2021, revideret
1. kvt. 2021-
2. kvt. 2021
  Ultimo
september 20212
Primo
oktober 2021
 
Årsopgørelse 2019-2020
(Septemberversion)5
Foreløbige tal for 2019-2020   Ultimo
september 2021

Primo
oktober 2021

 
BNP-Indikator 3. kvt. 2021    Medio 
november 20214
   
Kvartalsopgørelse
3. kvt. 2021

1. kvt. 2021-
3. kvt. 2021

  Ultimo
november 2021 
   
Kvartalsopgørelse
3. kvt. 2021, revideret
1. kvt. 2021-
3. kvt. 2021 
  Ultimo december 20212  Ultimo december 2021  
BNP-Indikator 4. kvt. 2021   Medio 
februar 20224 
   
Kvartalsopgørelse
4. kvt. 2021 og året 2021
1. kvt. 2021-
4. kvt. 2021
  Ultimo
februar 20223
   
Kvartalsopgørelse 
4. kvt. 2021, revideret
1. kvt. 2021-
4. kvt. 2021
  Ultimo 
marts 20222
Primo 
april 2022
 
Årsopgørelse 2021
(Martsversion)
Foreløbige tal for 2021
  Ultimo 
marts 2022
Primo
april 2022 
 
BNP-Indikator 1. kvt. 2022    Medio 
maj 20224
   
Kvartalsopgørelse
1. kvt. 2022
1. kvt. 2022   Ultimo
maj 2022
   

Kvartalsopgørelse
1. kvt. 2022, revideret 

1. kvt. 2019-
1. kvt. 2022
  Ultimo
juni 20222
Primo
juli 2022
 
Årsopgørelse 2019-2021
(Juniversion)
Endelige tal for 2019
Foreløbige tal for 2020-2021
  Ultimo
juni 2022
Primo
juli 2022
 

1 : Årsopgørelserne adskiller sig fra kvartalsopgørelserne ved at indeholde oplysninger på et mere detaljeret niveau.
2 : Samtidig offentliggøres tabeller for Sektorregnskabet i Statistikbanken.
3 : Samtidig offentliggøres årlige oversigtstabeller i Statistikbanken for nationalregnskabets februarversion 2021
4 : Der udkommer kun en Nyt-artikel. Der opdateres ikke nogen statistikbanktabeller.
5 : I denne opgørelse opdateres blandt andet finansielle konti, sektorregnskab, offentlige finanser og Bruttonationalindkomsten (BNI). BNP og forsyningsbalancens hovedstørrelser revideres ikke i denne opgørelse.

 

 
Nyt

Seneste nyt om Kvartalsvist nationalregnskab

BNP faldt med 1,0 pct. i første kvartal 2021

30. juni 2021

BNP faldt med 1,0 pct. i første kvartal 2021

Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 1,0 pct. i første kvartal 2021, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser.

Tabeller i Statistikbanken om 'Kvartalsvist nationalregnskab, brancher'


Danskernes opsparing i ny historisk rekord

30. juni 2021

Danskernes opsparing i ny historisk rekord

Opsparingsandelen i de danske husholdninger mv. endte på 11,9 pct. af disponibel indkomst i årets første kvartal, når der ikke korrigeres for ændringer i husholdningernes pensionskassereserver.

Tabeller i Statistikbanken om 'Kvartalsvist nationalregnskab, sektorer'


BNP-indikatoren viser fald i første kvartal af 2021

17. maj 2021

BNP-indikatoren viser fald i første kvartal af 2021

BNP-indikatoren peger i årets første kvartal på et fald på 1,5 pct. i det sæsonkorrigerede BNP sammenlignet med fjerde kvartal 2020. Dansk økonomi gik dermed igen tilbage som følge af de COVID-19-relaterede nedlukninger.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab'


BNP steg med 0,4 pct. i tredje kvartal

20. december 2019

BNP steg med 0,4 pct. i tredje kvartal

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,4 pct. i tredje kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. BNP-væksten er dermed revideret op med 0,1 procentpoint i forhold til den seneste offentliggørelse.

Tabeller i Statistikbanken om 'Kvartalsvist nationalregnskab, brancher'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Nationalregnskab 2014

Nationalregnskab 2014

Nationalregnskab 2014, Juniversion giver et helhedsbillede af den danske samfundsøkonomi. Det gør den bl.a. ved at beskrive den økonomiske udvikling i Danmark fra 2000 til 2014. Publikationen præsenterer som hovedregel endelige tal for årene frem til 2011 og foreløbige tal for årene 2012, 2013 og 2014. 

Se alle årspublikationer: Nationalregnskab

Bag tallene

Syv fakta om økonomien i Danmark og andre lande under COVID-19

4. december 2020

Syv fakta om økonomien i Danmark og andre lande under COVID-19

Se fakta om BNP-vækst, udenrigshandel, industriproduktion, beskæftigelse, konjunkturbarometre og forbrugertillid under COVID-19.

Faktaark om dansk økonomi

29. marts 2019

Faktaark om dansk økonomi

Danmarks Statistik har samlet et faktaark med udviklingen i dansk økonomi. Generelt er væksten i bruttonationalproduktet positiv både i Danmark og i vores nabolande og har været det siden 2. Verdenskrig. Danmarks BNP pr. indbygger er blandt de højeste sammenlignet med de øvrige europæiske lande. De seneste ti år har Danmark som noget nyt haft opsparing placeret i udlandet, hvilket betyder, at vi har flere indtægter fra udlandet, end vi betaler til udlandet.

Dokumentation af årligt nationalregnskab

Dokumentation af de årlige opgørelser siden hovedrevisionen i 2014 kan findes her

Dokumentation af årligt nationalregnskab

Nationalregnskabet introducerer ny offentliggørelsesrytme fra 2020. Læs mere her

Ny offentliggørelsesrytme

Kontakt

Bo Siemsen