Gå til sidens indhold

Voksen- og efteruddannelse

Formålet med statistikken Voksen- og efteruddannelse er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved voksen- og efteruddannelse dvs. formelle uddannelsesforløb som er finansieret, styret og tilrettelagt af en offentlig udbyder. Registreringen af kursusaktiviteterne er startet på forskellige tidspunkter for de forskellige delområder, og de første områder er registreret fra 1970'erne.

Indhold

Statistikken giver en årlig beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser/enkeltfag ved voksen- og efteruddannelse. Består en uddannelse af flere enkeltkurser som det er tilfældet fx ved en HF-eksamen, eller en diplomuddannelse, er det således de enkelte moduler, der optælles og samles i det kumulerede Kursistregister.

Har kursisten taget et antal kurser der tilsammen udgør en hel kvalificerende uddannelse, opsamles oplysningen om opnåede kvalifikationer i det kumulerede Kvalifikationsregister.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der anvendes flere forskellige indberetningssystemer på de forskellige områder og data indberettes elektronisk. Der er i alle tilfælde tale om totaltællinger. Grunddata kommer fra 8 forskellige deltællinger og Danmarks Statistik foretager mikrofejlsøgning. Udlændinge- og Integrationsministeriet foretager fejlsøgning på makroniveau for danskkurser for udlændinge inden data indberettes til Danmarks Statistik, og Undervisningsministeriet fejlsøger på makroniveau data om AMU, almen og forberedende undervisning og åbne erhvervsskoler inden data sendes til Danmarks Statistik.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikkens brugere er enkeltpersoner, offentlige myndigheder, private organisationer, udenlandske interessenter samt leverandørerne af de statistiske grunddata.

Anvendelsesområder: Offentlige og private planlægningsformål, forskning, uddannelse, debat og markedsføring mv.

Der afholdes årligt møde i kontaktudvalget for Uddannelse, hvor brugerne giver Danmarks Statistik feedback på datakvaliteten og publiceringerne.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der indsamles ikke data for Kulturministeriets område, og de første år en aktivitet indberettes er der i nogle tilfælde forekommet underrapportering.

Manglende opdateringer af de administrative registre er de væsentligste usikkerhedskilder. Indberetterne har mulighed for at indsende supplerende oplysninger for tidligere referenceperioder, primært det foregående år. Det seneste år skal derfor betragtes som foreløbigt. Denne mulighed vurderes dog til at udgøre en lille del.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives inden udgangen af året efter referenceåret, men udgivelsestidspunktet kan variere fra år til år og meldes derfor ud særskilt hvert år. Statistikken udgives til tiden.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Sammenligneligheden over tid er god for nogle områder fx HF og HD-uddannelserne. På andre områder fx AMU-området er der ofte ændringer i fagenes indhold og omfang da aktiviteterne her ofte er styret af konjunkturerne på arbejdsmarkedet og ændringer i tilskudsordninger. Lignende detaljeret statistik offentliggøres ikke af internationale organisationer.

Efter nedlæggelsen af "Arbejdsmarkedsrettet Dansk" er der en øgning af kursister på Dansk 2 og Dansk 3.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Hovedtal publiceres i Statistikbanken. Der er mulighed for at købe mere detaljerede opgørelser i Danmarks Statistiks kundecenter. Mikrodata er tilgængelig gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Læs mere om tilgængelighed