Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkningen og Uddannelse, Personstatistik
Nare Hakhverdyan
<ul> <li>45 39 17 33 16 </li> </ul>

nhd@dst.dk

Hent som PDF

Voksen- og efteruddannelse

Der indsamles ikke data for Kulturministeriets område, og de første år en aktivitet indberettes er der i nogle tilfælde forekommet underrapportering.

Manglende opdateringer af de administrative registre er de væsentligste usikkerhedskilder. Indberetterne har mulighed for at indsende supplerende oplysninger for tidligere referenceperioder, primært det foregående år. Det seneste år skal derfor betragtes som foreløbigt. Denne mulighed vurderes dog til at udgøre en lille del.

Samlet præcision

Opsætningen af indberetningssystemet til bl.a. lærer- og pædagoguddannelserne har nogle tekniske kompleksiteter, der gør, at kvaliteten af de indberettede tal for lærer- og pædagoguddannelsen ikke helt er som ønsket. Antallet af kursusforløb bliver derfor i nogle tilfælde overvurderet, og denne problemstilling har eksisteret i en længere periode. Grundlæggende handler det om, at de administrative behov og dermed løsninger ikke altid understøtter statistiske indberetninger på en hensigtsmæssig måde. Eftersom udfordringen skyldes indberetningssystemets opsætning, har Danmarks Statistik ikke mulighed for at rette op på problemerne. Danmarks Statistik har holdt møde med systemleverandørerne og der arbejdes på at finde mulige løsningsmodeller.

Datamaterialet bygger i de fleste tilfælde på indberetning fra administrative registre, som Danmarks Statistik fejlsøger efter modtagelse af data. Der er tale om totaltællinger.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Opsætningen af indberetningssystemet til bl.a. lærer- og pædagoguddannelserne har nogle tekniske kompleksiteter, der gør, at kvaliteten af de indberettede tal for lærer- og pædagoguddannelsen ikke helt er som ønsket. Antallet af kursusforløb bliver derfor i nogle tilfælde overvurderet, og denne problemstilling har eksisteret i en længere periode. Grundlæggende handler det om, at de administrative behov og dermed løsninger ikke altid understøtter statistiske indberetninger på en hensigtsmæssig måde. Eftersom udfordringen skyldes indberetningssystemets opsætning, har Danmarks Statistik ikke mulighed for at rette op på problemerne. Danmarks Statistik har holdt møde med systemleverandørerne og der arbejdes på at finde mulige løsningsmodeller.

M.h.t. opgørelse af det samlede antal kursusforløb vurderes det at kvaliteten er god og der ikke forekommer målefejl af betydning, idet der er stor overensstemmelse med anden statistik, der offentliggøres på de enkelte områder. Der kommer løbende nye kursusfag/voksenuddannelser til og det er forekommet at indberetterne har indberettet de nye fag under samme uddannelseskode som en eksisterende uddannelse og ikke har været opmærksomme på at den pågældende kursusaktivitet skal indberettes særskilt under en ny kode.

Kursusvirksomhed på Kulturministeriets område er ikke dækket.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

De første år en aktivitet indberettes er der i nogle tilfælde forekommet underrapportering. Fejlregistreringer hhv. manglende opdateringer af de administrative registre er de væsentligste usikkerhedskilder. Indberetterene har mulighed for at indsende supplerende oplysninger for tidligere referanceperioder, primært det foregående år. Det seneste år skal derfor betragtes som foreløbig. Denne mulighed anvendes i forskellig grad på de forskellige deltællinger, men er af begrænset omfang. Der skal gøres opmærksom på at der ikke indsamles data for kulturministeriets område.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Institutionerne har adgang til at supplere tidligere indsendte oplysninger, hvilket dog kun forekommer i begrænset omfang. I den løbende årlige offentliggørelse ajourføres derfor opgørelserne for det aktuelle år samt de 2 foregående år.