Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkningen og Uddannelse, Personstatistik
Nare Hakhverdyan
<ul> <li>45 39 17 33 16 </li> </ul>

nhd@dst.dk

Hent som PDF

Voksen- og efteruddannelse

Sammenligneligheden over tid er god for nogle områder fx HF og HD-uddannelserne. På andre områder fx AMU-området er der ofte ændringer i fagenes indhold og omfang da aktiviteterne her ofte er styret af konjunkturerne på arbejdsmarkedet og ændringer i tilskudsordninger. Lignende detaljeret statistik offentliggøres ikke af internationale organisationer.

Efter nedlæggelsen af "Arbejdsmarkedsrettet Dansk" er der en øgning af kursister på Dansk 2 og Dansk 3.

International sammenlignelighed

Tilsvarende detaljeret statistik offentliggøres ikke af internationale organisationer. Internationalt sammenlignelige data på voksen og efteruddannelse offentliggøres af Eurostat og baserer sig på interviewundersøgelsen AKU (arbejdskraftsundersøgelsen). Afgrænsningen af den voksen- og efteruddannelsesaktivitet der indgår i AKU er betydelig bredere end den der anvendes i statistikken over kursister ved voksen- og efteruddannelse, idet blandt andet fritidskurser og kurser hos private udbydere her medtages. Til gengæld er detaljeringsniveauet meget lavere fx indeholder den ikke oplysning om fagområde, men kun om kursusaktiviteten har været arbejdsrelateret eller ej.

Sammenlignelighed over tid

Så længe kursusfagene under en uddannelse ikke undergår ændringer, vil der være sammenlignelighed over tid. Sammenligneligheden over tid er for nogle områder god. Dette gælder fx HF og HD-uddannelserne. På andre områder fx AMU-området sker der til stadighed ændringer i kursusfagenes indhold og omfang hvilket vanskeliggør en sammenligning, da aktiviteten på området afspejler konjunkturerne på arbejdsmarkedet og ændringer i tilskudsordninger.

Kursusaktiviteten og registreringen heraf er startet på forskellige tidspunkter for de forskellige delområder:

  • Aktiviteten på husholdnings- og håndarbejdsskoler, AMU-aktiviteten samt HD/ED-aktivitet er registreret fra starten af 1970'erne.
  • Aktiviteten på AVU og HF-enkeltfag er registreret fra ca. 1980. Primo 1980'erne er også højskoleaktiviteten kommet med.
  • Fra 1993 er erhvervsskoleaktivitet og lærer-/pædagog-efteruddannelse omfattet og senest er aktivitet på videregående niveau kommet med fra 2002.

I opgørelserne fra Kursist- og Kvalifikationsregistret, anvendes både kalenderåret og undervisningsåret. Afgrænsningen af undervisningsåret afhænger af hvilket delområde, der er tale om. På de enkelte områder afgør administrative forhold hvilken referencetid, der anvendes ved indberetningen.

Frem til indberetninger i 2017 har nedenstående opgørelsestidspunkter været gældende: - 1/7 - 30/6 gælder for Almene og forberedende Enkeltfag (VUC) samt Dansk for udlændinge - 1/8 - 31/7 gælder for Højskoler mm. samt på professionshøjskolerne - 1/9 - 31/8 gælder for Åben uddannelse på Universiteterne - 1/1- 31/12 gælder for AMU-kurser samt for åben uddannelse på erhvervsskoler og erhvervsakademier

Fra og med 2018 indberetninger er der sket enkelte ændringer og opgørelsestiderne ser nu således ud: - 1/7 - 30/6 gælder for Almene og forberedende Enkeltfag (VUC) samt Dansk for udlændinge og AMU-kurser, åben uddannelse på erhvervsskoler - 1/8 - 31/7 gælder for Højskoler mm. samt på professionshøjskolerne og erhvervsakademier - 1/9 - 31/8 gælder for Åben uddannelse på universiteterne

Danmarks Statistik har siden 2015 offentliggjort tal for kurser ved uddannelsen ”Arbejdsmarkedsrettet Dansk”. Uddannelsen er blevet nedlagt pr 1/7 2017 og det har resulteret i en synlig fremgang af kursister på Dansk 2 og Dansk 3. De kursister der tidligere har været placeret på den arbejdsmarkedsrettede danskuddannelse er siden blevet placeret på de danskkurser med højeste niveau og med en overvægt til uddannelsen Dansk 3.

Sammenhæng med anden statistik

Kursister ved voksen- og efteruddannelse anvender samme klassifikation af uddannelser som anvendes på det ordinære uddannelsesområde (fuldtidsuddannelserne) og det er derfor muligt at foretage forskellige sammenligner på tværs af de to områder. Undervisningsministeriet har ved flere lejligheder offentliggjort oversigter over antal årselever. Opmærksomheden henledes på, at det antal årselever, der kan udledes af de tilskud, der udbetales til institutionerne (Undervisningsministeriets opgørelse) og det antal årselever, der kan udledes af den indberettede varighed af de enkelte kursusforhold, kun er delvis sammenligneligt. Det skyldes overvejende to ting:

  1. At Danmarks Statistik forsøger at give et mål for det realiserede aktivitetsomfang, mens Undervisningsministeriets oplysninger tager udgangspunkt i udbetalte tilskud samt
  2. At dækningsgraden for indberetningerne er forskellig.

Opmærksomheden henledes desuden på følgende: Der er i 2008 vedtaget en Parlaments- og Rådsforordning om en undersøgelse af befolkningens efter- og videreuddannelse. Undersøgelsen er en stikprøvebaseret undersøgelse af de 25 - 64-åriges deltagelse i forskellige former for voksen- og efteruddannelse i 2011. De første resultater for Danmark fra denne undersøgelse blev publiceret i 2012.

Der findes ikke anden samlet statistik på området men for flere at delområderne offentliggøres statistik af ministerier og interesseorganisationer. Her er sammenligneligheden høj.

Det drejer sig om Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet. Endvidere offentliggør nogle interesseorganisationer som Højskolernes sekretariat og Danske universiteter statistiker på området. Mht. danskkurser for indvandrere afgrænser Danmarks Statistik den optalte population anderledes end ministeriet og der er derfor forskelle mellem de offentliggjorte statistikker.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.