Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Mælk og mejeriprodukter

Der indsamles data hver måned om mælk og mejeriprodukter. Data kommer primært fra administrative registre. De indkomne data tjekkes for komplethed og konsistens samt sammenhæng med tidligere perioder. Dernæst aggregeres data til de endelige resultater, hvorefter statistikken offentliggøres.

Kilder

Data om mælk og mejeriprodukter kommer fra administrative registre. Det primære administrative register tilhører Mejeriforeningen, som på baggrund af bl.a. ”bogføringsbekendtgørelsen” indsamler oplysninger fra de enkelte mejerier. Sekundære kilder er kvægregistret, som ejes af SEGES Landbrug & Fødevarer og tællingen over Kvægbestanden

Indsamlingshyppighed

Månedligt.

Indsamlingsmetode

Data fra administrative registre sendes til Danmarks Statistik.

Datavalidering

De indkomne data tjekkes for komplethed og konsistens samt sammenhæng med tidligere perioder.

Databehandling

Data kontrolleres, summeres og sammenstilles til tabeller til statistikbanken.

Mælkeprisen på naturmælk er beregnet både for mælk med standard fedtprocent (4,20 pct. og proteinprocent (3,40 pct.) og for mælk med den faktiske (varierende) fedtprocent og proteinprocent. Der foreligger ikke direkte opgørelser af den gennemsnitlige opnåede mælkepris ab landmand, derfor er den beregnet af Danmarks Statistik. Der beregnes en pris for både konventionel og økologisk mælk.

Årsprisen på mælk beregnes med støtte bl.a. i den af Mejeriforeningen årligt udarbejdede statistik over mejeriernes driftsresultater. De månedlige priser beregnes på grundlag af a conto priser til producenten og et skøn over den forventede efterbetaling.

I de beregnede priser ab producent indgår alle udbetalte tillæg, herunder efterbetaling og sæsontillæg (der er udjævnet på årsbasis), medens kvalitetsfradrag o.l. samt de af producenterne betalte afgifter (produktionsafgift, medansvarsafgift o.l.) er fratrukket, herunder også de beløb, der tilbageholdes på mejerierne til konsolidering mv. De anførte priser for mælk med faktisk fedtprocent og proteinprocent er endvidere korrigeret for opkrævningen af eventuelle superafgifter efter udjævning på årsbasis.

Den samlede salgsværdi for mælk ud af landbruget er lig den samlede salgsmængde (dvs. den på mejerierne indvejede mælkemængde plus producenternes forbrug i husholdningen) multipliceret med den gennemsnitlige salgspris ab producent, der er lig med den tidligere definerede salgspris for mælk med faktisk fedtprocent og proteinprocent.

Efter samråd med Mejeriforeningen har Danmarks Statistik fastsat forbrug til konsum hos producenterne til 3,67 mio. kg og forbrug til foder til 75 mio. kg mælk.

Den samlede salgsværdi for mælk er mælk ab landmand i alt (mio. kr.). Den samlede salgsværdi beregnes som værdien af den indvejede mælk på mejerierne (inklusiv økologisk mælk) og forbruget af mælk til konsum hos producenterne. Prisen på mælken er den gennemsnitlige mælkepris, som udregnes af Danmarks Statistik. Eventuelle superafgifter opkrævet i henhold til mælkekvoteringsordningerne er fratrukket.

Den gennemsnitlige mælkeydelse pr. malkeko er beregnet af Danmarks Statistik, som den totale mælkeproduktion divideret med det gennemsnitlige antal malkekøer. Det gennemsnitlige antal malkekøer er beregnet som summen af antallet af malkekøer i de 4 kvartalstællinger af kvægbestanden divideret med 4.

Der udregnes en prisrelation på forholdet mellem hvad landmanden modtager for mælken han sælger til mejeriet og hvad han skal give for kvægfoder: Prisrelation af mælk/kvægfoderblanding (relationstal). Forholdet beregnes som mælkeprisen (mælkeprisen uden sæsontillæg, men minus fradrag) sat i forhold til prisen for kvægfoderblanding med højt proteinindhold i forholdet 10 til 1.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling. Der sæsonkorrigeres ikke.