Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Mælk og mejeriprodukter

Det er lovpligtigt for mejerierne, at registrere den indvejede mælk fra landmændene og produktionen på mejerierne. Dette ligger til grund for afregning til landmændene, som derfor formodes at blive målt præcist. Mejerierne skal indberette oplysninger om den indvejede mælk på hver enkel bedrift til det centrale husdyrregister, som ejes af Miljø- og Fødevareministeriet. Beregningen af priser og værdier baseres dels på faktiske a conto priser og dels på skøn over den forventede efterbetaling, som først udmøntes efter mejeriårets afslutning og dermed kan forårsage usikkerheder ved periodiseringen. Opgørelsen af forbrug af mælk hos producenterne og forbrug til foder er skønsmæssigt fastsat efter samråd med Mejeriforeningen.

Samlet præcision

Opgørelsen af mængden af mælk indvejet på mejerierne har høj kvalitet, da det er lovpligtigt for mejerierne at registrer dette, men det danne også grundlag for afregningen til mælkeleverandøren (landmanden). Produktionen på mejerierne er lovpligtig at register. Beregningen af priser og værdier baseres dels på faktiske a conto priser og dels på skøn over den forventede efterbetaling, der udbetales af andelsselskaberne og først udmøntes efter mejeriårets afslutning og dermed kan forårsage usikkerheder ved periodiseringen. Opgørelsen af forbrug af mælk hos producenterne til 3,024 mio. kg fra 2020 og forbrug til foder på 75 mio. kg pr. år er skønsmæssigt fastsat efter samråd med Mejeriforeningen.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Der er en usikkerhed i estimatet af forbrug af mælk hos producenterne. De seneste 3 måneders data vil altid være foreløbige, da der er nogle af mejerierne som er lang tid om at indberette endelige tal om mejeriproduktionen.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Opgørelsen af mængden af mælk indvejet på mejerierne har høj kvalitet, da det er lovpligtig for mejerierne at registrer dette og indberette det til det centrale husdyrregister, som ejer af Miljø- og Fødevareministeriet. Oplysningerne er også grundlag for afregningen til mælkeleverandøren (landmanden).

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Data er revideret for alle månederne for 2018 i november 2018. Ubetydelig forskel på foreløbige og endelige tal - under ½ pct. Tallene for 2016 og første halvår 2017 er revideret i oktober 2017 pga. den daværende anvendte metode ikke var optimalt mht. den månedlige opgørelse af mælk.