Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk Statistik
Helene Gjermansen
39 17 34 65

hgj@dst.dk

Hent som PDF

Det offentlige forskningsbudget

Data modtages og offentliggøres en gang årligt. Datakilder er finansministeriets statslige forskningsbudget, Danmarks Grundforskningsfond, http://www.Energinet.dk, Nordisk Ministerråd, EU's forskningsbudget samt statistikkerne Forskning og udvikling i den offentlige sektor samt Forskning og udvikling i erhvervslivet. Data modtages hovedsageligt i regneark, men indsamles med spørgeskemaer. Kvalitetssikring af indberetninger foretages af Finansministeriet. Danmarks Statistik undersøger i enkelte tilfælde relevansen af indberetningen.

Kilder

Data til det offentlige forskningsbudget kommer fra finanslovsbevillinger, Danmarks Grundforskningsfond, Energinet, Nordisk Ministerråd, EU's forskningsbudget samt statistikkerne Forskning og udvikling i den offentlige sektor samt Forskning og udvikling i erhvervslivet.

Budgettet for finanslovsbevillingerne fremkommer ved at de enkelte ministerier gennemgår deres bevillinger på finansloven og opgør deres forventede udgifter til FoU på kontoniveau. Ministerierne indrapporterer derefter disse oplysninger til Finansministeriet.

Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond der arbejder for at fremme dansk forskning inden for alle fagområder. Fondens primære virkemiddel er støtte til oprettelse af ”Centres of Excellence” på højeste internationale niveau for en op til 10 årig periode.

Energinet leverer data over PSO-afgiften, der er en del af elregningen som alle forbrugere betaler. Formålet med finansiering gennem PSO-afgiften er at allokere midler til forskning i bl.a. miljøvenlig energiproduktion samt effektiv anvendelse af el. PSO-afgiften bliver løbende udfaset og vil fra 2022 være fuldt indfaset på finansloven.

Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning skal medvirke til at sikre at Norden har en ledende position som kundskabs- og kompetenceregion. De fleste af midlerne går til fællesnordiske projekter og programmer.

EU’s forskningsbudget er for årene 2014 - 2020 vedtaget i EU's rammeprogram Horizon 2020, der samler al eksisterende EU-finansiering af forskning og innovation i perioden. Formålet med Horizon 2020 er at finde løsninger på de udfordringer, som Europa står overfor gennem finansiering af videnskabelig top kvalitet, teknologi og innovation. For 2021 - 2027 er rammeprogrammet Horizon Europe.

Det offentlige forskningsbudget, inklusiv og eksklusiv internationale bevillinger, som pct. af BNP for året findes ved at holde budgetterne op mod et BNP-skøn for året fra Økonomisk Redegørelse.

Indsamlingshyppighed

Data for indeværende år modtages i april og offentliggøres i maj. Finanslovsdata fra forrige år revideres med tillægsbevillinger. Ligeledes revideres budgetter for Danmarks Grundforskningsfond, Nordisk Ministerråd samt regioner og kommuner.

Indsamlingsmetode

Data fra finansministeriet modtages i regneark, men er af finansministeriet indsamlet ved at de enkelte ministerier og styrelser udfylder et spørgeskema hvori angives hvilke konti, der indeholder bevillinger til forskning og udvikling, og beløb hertil.

Danmarks Grundforskningsfond og Nordisk Ministerråd udfylder spørgeskema. Beløb for kommuner og regioner er baseret på udtræk samt beregninger fra statistikkerne Forskning og udvikling i den offentlige sektor og Forskning og udvikling i erhvervslivet. Oplysninger om EU's forskningsbudget findes på EU's hjemmeside.

Datavalidering

Data modtaget fra finansministeriet er kvalitetsvurderet af Finansministeriet. I tilfælde af åbenlyse slåfejl eller i forbindelse med tvivl på baggrund af stikprøvekontroller retter Danmarks Statistik henvendelse til Finansministeriet for at få efterkontrolleret indberetninger på enkeltkonti.

Kvalitets- og fejlretningsrutiner i forbindelse med statistikkerne Forskning og udvikling i den offentlige sektor og Forskning og udvikling i erhvervslivet findes beskrevet i de tilhørende statistikdokumentationer.

Databehandling

Data for kommuner og regioners forskningsbudgetter beregnes som en fremskrivning af tidligere års udgifter til forskning og udvikling i procent af det samlede budget for hhv. kommuner og regioner baseret på de samlede budgetter for indeværende år.

Data for den danske andel af EU's budget til forskning og udvikling er baseret på den beregnede andel i tidligere perioder anvendt på det aktuelle budget.

Korrektion

Alle tal offentliggøres både i årets priser og omregnet til indeværende års prisniveau. Inflationskorrektionen foretages med Finansministeriets pris- og lønindeks.