Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk Statistik
Helene Gjermansen
39 17 34 65

hgj@dst.dk

Hent som PDF

Det offentlige forskningsbudget

Kvaliteten af statistikken vurderes at være god, da indberetningerne af de statslige bevillinger til forskning og udvikling dels foretages af de enkelte ministerier og styrelser, der har ansvaret for de pågældende finanslovskonti, og dels kontrolleres af Finansministeriet.

Samlet præcision

Statistikken findes at give et godt billede af de samlede offentlige danske midler til rådighed for forskning og udvikling. Budgetter har til formål at skønne over udgifterne i en afgrænset fremtidig periode eller ikke afsluttet periode. For dette budgets vedkommende laves ikke en tilsvarende regnskabsmæssig opgørelse og den samlede præcision er derfor ukendt. De endelige budgetter vurderes dog at ligge nær regnskabstallene.

Stikprøveusikkerhed

Stikprøveusikkerheden er nul, da det er en totaltælling.

Anden usikkerhed

Anden usikkerhed relaterer sig især til usikkerhed vedrørende den korrekte afgrænsning af forskning og udvikling over for aktiviteter, der falder ind under begrebet innovation. Ved indberetningen på finanslovskonti kan der anvendes skøn eller i nogle tilfælde en fast procentdel af den samlede bevilling på kontoen.

Beregning af budgetter for kommuner og regioner er baseret på beregning af en historisk andel anvendt på seneste års budget og vil derfor kunne resultere i både for høje skøn og for lave skøn.

De budgetterede midler fra Nordisk ministerråd til forskning og udvikling i Danmark er et skøn, da det ikke er muligt at se hvor mange midler der går til de enkelte lande, da de fleste af midlerne går til fællesnordiske projekter og programmer.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten af statistikken vurderes at være god, da indberetningerne af de statslige bevillinger til forskning og udvikling dels foretages af de enkelte ministerier og styrelser, der har ansvaret for de pågældende finanslovskonti, og dels kontrolleres af Finansministeriet. Kvaliteten kunne måske forbedres ved en konsekvent gennemgang af finanslovens konti med større opmærksomhed på forskellen mellem forsknings- og udviklingsaktiviteter og andre aktiviteter.

En del af budgettet under forskningsformålet 'Almen videnskabelig udvikling' ligger på formålet 14.7: F og U som ikke kan fordeles på 14.1-14.6. Dette skyldes forskningsfonde, der uddeler midler indenfor en bred række af emner og derfor ikke ved på forhånd, hvilke formål budgettet vil blive brugt på.

Budgetterne for kommuner og regioner afspejler udviklingen i indrapporterede afholdte omkostninger til forskning og udvikling i foregående år, samt de fejl og mangler der eventuelt er ved disse statistikker. Hertil opstår en vis usikkerhed gennem anvendelsen af historiske forskningsandele på aktuelle budgetter. Statistikken kunne forbedres ved indhentning af budgetter direkte fra kommuner og regioner, men dette ville være uforholdsmæssigt omkostningskrævende.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Finanslovsbevillinger revideres med eventuelle tillægsbevillinger. Bevillinger fra Danmarks Grundforskningsfond og Nordisk Ministerråd revideres det efterfølgende år. Bevillinger fra kommuner og regioner revideres det efterfølgende år med den nyeste beregnede forskningsandel. Den beregnede bevilling fra EU genberegnes efter programperiodens udløb såfremt der har været en større forskel mellem den anvendte procent og den faktiske procent.

Data vil herudover blive revideret i tilfælde af fremkomsten af bedre data, uanset dette skyldes rettelse af fejl, anvendelsen af nye metoder, nyfortolkning af retningslinjer eller bedre information om enkeltkontis indhold. Data vil blive revideret for så få år som muligt og ikke længere tilbage end til 2002.