Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

BNP-indikator

Udviklingen i bruttonationalproduktet, BNP, beskriver den samlede værditilvækst forbundet med produktion på dansk område. 

Opgørelsen af BNP offentliggøres som del af nationalregnskabet, og som det øvrige nationalregnskab bliver BNP-opgørelsen løbende revideret i forbindelse med, at nye og mere detaljerede informationer bliver tilgængelige. En BNP-vækstrate kan derfor sædvanligvis først klassificeres som værende endelig omkring tre år efter statistikårets udløb.

BNP-indikatoren (BNP45) er den tidligste version af BNP-vækstraten. Dermed er BNP-indikatoren også den version af de offentliggjorte vækstrater, der indeholder den mindste mængde kildedata. Indikatoren offentliggøres ca. 45 dage efter et kvartals udløb, hvilket er 15 dage tidligere end den tidligste version af det kvartalsvise nationalregnskab (KNR60), der udgives ca. 60 dage efter kvartalets udløb. Efter KNR60 følger den reviderede version (KNR90), der udgives ca. 90 dage efter kvartalets udløb. Herefter revideres BNP-væksten løbende i forhold til en fast revisionsrytme, hvor den sidste revision sker 3 år efter årets udløb. Denne sidste beregning indeholder flest og mest nøjagtige kilder.


Beregningen bag BNP-indikatoren

BNP-indikatoren giver et foreløbigt estimat på den kvartalsvise vækst i det sæsonkorrigerede reale BNP for det senest afsluttede kvartal. Estimatet er baseret på indikatorer for bruttoværditilvæksten, BVT, fra produktionssiden af dansk økonomi. 

Beregningen bag indikatoren gennemføres i videst muligt omfang med tilsvarende kilder og metoder, der anvendes til KNR60. Afvigelser mellem de to beregninger forekommer blandt andet, når der må arbejdes med færre data samt andre kilder og metoder. Man forsøger at mindske afvigelser af denne slags ved at bruge alternative data og økonometriske estimater. Modsat senere beregninger af BNP-vækstraten omfatter beregningen af BNP-indikatoren som nævnt kun BNP fra produktionssiden. BNP-indikatoren tager dermed ikke udenrigshandel, investeringer og samlede udgifter til forbrug i betragtning, hvilket også vil være en væsentlig kilde til revisioner. 

Denne beregningsmetode anvendes, da indikatorer fra produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme.

Se en nærmere beskrivelse af beregningen bag BNP-indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator.


Revision og usikkerhed

Beregningen af BNP-indikatoren afviger som nævnt fra beregningen af nationalregnskabet, hvilket skaber behov for revisioner og øger usikkerheden på indikatoren sammenholdt med senere beregninger af BNP-vækstraten (fx KNR60 og KNR90). Det er endnu ikke meningsfuldt at beregne et usikkerhedsmål for indikatoren, da den stadig er meget ny. 

En revision af væksten fra BNP-indikatoren til nationalregnskabet kan forekomme på to måder. Revisionen kan omfatte revisioner i den samlede produktion, som følge af at større mængder data for produktionen er tilgængelige på et senere tidspunkt. En revision kan også opstå når skønnet på virksomhedernes forbrug i produktionen justeres i forbindelse med at økonomiens tilgang og anvendelse afbalanceres. 

Danmarks Statistik fremstillede BNP-indikatoren i 2016. Der blev gennemført testberegninger på konstruerede data for 3. kvartal 2014 til og med 4. kvartal 2015. Genskabelsen af det relevante kildemateriale for disse kvartaler har været vanskelig, hvorfor der skal tages ekstra forbehold på dem (markeret med blå i figuren). Beregninger for alle kvartaler i 2016 er udført med de relevante datasæt. Første offentliggørelse var 3. kvartal 2016.

De første resultater fra beregningen af BNP-indikatoren, samt nationalregnskabets første BNP-estimat, fremgår af nedenstående figur. 

Realvækst i BNP

Realvækst i BNP

Kilde: Danmarks Statistik. Figuren vil blive opdateret med det seneste kvartal efter hver beregning af 60-dagsversionen.


Væksten i BNP revideres igen ca. 90 dage efter kvartalets udløb og derefter flere gange indtil den sidste gang ca. 3 år efter årets udløb under beregningen af endelige årstal.


Seneste udgivelser

Dansk økonomi over niveauet før krisen

16. august 2021

Dansk økonomi over niveauet før krisen

BNP-indikatoren peger i årets andet kvartal på en stigning på 2,2 pct. i det sæsonkorrigerede BNP sammenlignet med første kvartal. Dansk økonomi har med fremgangen nået et niveau, der er højere end fjerde kvartal 2019.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


BNP-indikatoren viser fald i første kvartal af 2021

17. maj 2021

BNP-indikatoren viser fald i første kvartal af 2021

BNP-indikatoren peger i årets første kvartal på et fald på 1,5 pct. i det sæsonkorrigerede BNP sammenlignet med fjerde kvartal 2020. Dansk økonomi gik dermed igen tilbage som følge af de COVID-19-relaterede nedlukninger.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


Moderat BNP vækst i fjerde kvartal

15. februar 2021

Moderat BNP vækst i fjerde kvartal

BNP-indikatoren peger på en stigning i det sæsonkorrigerede reale BNP på 0,6 pct. i fjerde kvartal 2020 sammenlignet med tredje kvartal. Væksten trækkes især op af en fremgang i industriens produktion.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


BNP har indhentet noget af det tabte

13. november 2020

BNP har indhentet noget af det tabte

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 4,9 pct. i tredje kvartal 2020 sammenlignet med andet kvartal. Det er i sig selv rekordhøj kvartalsvækst, men skal ses i lyset af det store fald i første halvår.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


Historisk stort fald i BNP

14. august 2020

Historisk stort fald i BNP

BNP-indikatoren peger på et fald i det sæsonkorrigerede reale BNP på hele 7,4 pct. i andet kvartal sammenlignet med første kvartal. Det vil være det klart største fald siden første opgørelse af kvartalsvis nationalregnskab.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


1,9 pct. fald i BNP-indikatoren

15. maj 2020

1,9 pct. fald i BNP-indikatoren

BNP-indikatoren peger på et fald i det sæsonkorrigerede reale BNP på 1,9 pct. i første kvartal 2020 sammenlignet med fjerde kvartal 2019. Dermed er dansk økonomi tydeligt påvirket af effekterne af Covid-19.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


BNP voksede med 0,3 pct. i fjerde kvartal

14. februar 2020

BNP voksede med 0,3 pct. i fjerde kvartal

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,3 pct. i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal 2019. Fremgangen på 0,3 pct. er lidt under den gennemsnitlige vækst i de sidste årtier.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


BNP-vækst dæmpes lidt i tredje kvartal

14. november 2019

BNP-vækst dæmpes lidt i tredje kvartal

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,3 pct. i tredje kvartal sammenlignet med andet kvartal 2019. Samtidig viser beskæftigelsesindikatoren en vækst i den samlede beskæftigelse på 0,2 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


BNP voksede med 0,8 pct. i andet kvartal 2019

14. august 2019

BNP voksede med 0,8 pct. i andet kvartal 2019

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,8 pct. i andet kvartal sammenlignet med første kvartal 2019. En ny beskæftigelsesindikator viser en vækst i den samlede beskæftigelse på 0,2 pct. i samme periode.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


0,3 pct. vækst i BNP-indikatoren

15. maj 2019

0,3 pct. vækst i BNP-indikatoren

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,3 pct. i første kvartal 2019 sammenlignet med fjerde kvartal 2018. Fremgangen i økonomien synes dermed at fortsætte, om end mere afdæmpet end foregående kvartal.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'Dokumentation af BNP-indikator

Få et overblik over indikatorens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder indikatoren bygger på, og hvad den indeholder.