Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Leif Hoffmann
39 17 34 96

lhf@dst.dk

Hent som PDF

Vand og spildevand

Danmarks Statistik udarbejder vandstatistik på baggrund af data om vandindvinding fra GEUS og spildevandsstatistik på baggrund af data om spildevandsudledning fra Miljøstyrelsen. Den detaljerede branchefordeling af indvindingen, vandforbruget og spildevandsudledningen samt de økonomiske omkostninger herved bygger derudover på en række supplerende kilder og en afstemning af disse til et komplet og konsistent vandregnskab.

Kilder

Der modtages årligt et specificeret datasæt fra Jupiterdatabasen administreret af GEUS til brug ved udarbejdelse af statistik for indvinding af vand og databasen downloades til brug for branchefordeling af indvindingen af vand.

Der modtages årligt et specificeret datasæt fra PULS administreret af Miljøstyrelsen til brug ved udarbejdelse af spildevandsstatistik. Udtrækket vedrørende egenudledning fra industri bruges ligeledes til branchefordeling af spildevandudledningen.

Der indhentes årligt informationer om priser på vandforsyning og spildevandsbehandling fra DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening).

Udvalgte virksomheders grønne regnskaber indgår i verificering af data eller til afklaring af tvivlsspørgsmål samt til estimering af specifikke vandforbrugsfaktorer.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Vand og spildevand bygger på administrative data, som ikke indsamles af Danmarks Statistik.

Data vedrørende indvinding af vand registreret i landsdækkende database (Jupiter) indhentes fra GEUS kombineret med et tilpasset udtræk modtages pr. mail fra GEUS i Excel-format. Data vedrørende udledning af spildeband til recipient modtages pr. mail fra Miljøstyrelsen i Excel-format. Data vedrørende priser for vand og behandling af spildevand indhentes fra DANVA i Excel-format.

Datavalidering

De data Danmarks Statistik modtager fra andre myndigheder er allerede i et vist omfang fejlsøgt og kvalitetssikret. Opstillingen af vandregnskabet giver anledning til yderligere validering af data, også på tværs af forskellige kilder. Danmarks Statistik retter derfor også i data, i samarbejde med dataleverandørerne, ligesom manglende værdier estimeres.

GEUS fejlsøger og kvalitetssikrer data i Jupiter inden de publicerer deres årlige rapport Grundvand - status og udvikling 1989 - . Imidlertid viser gennemgang af mikrodata med henblik på branchefordeling, at der kan være yderligere brud i tidsserier, som er rettet. Det samme gælder for refusionsdata, hvor åbenlyse fejl i tidsserier er rettet.

Miljøstyrelsen fejlsøger og kvalitetssikrer data i PULS inden de publicerer deres årlige Punktkilderapporter.

Informationer om priser på vandforsyning og spildevandsbehandling indsamles af DANVA blandt medlemsvirksomheder og publiceres årligt. Ved brud i tidsserier estimeres de manglende værdier.

Databehandling

Vand

Vandregnskabet tager udgangspunkt i vandstatistikkens totale indvundne grund- og overfladevand samt totale udledninger til renseanlæg og direkte til vandmiljøet. Mikrodata fra Jupiter bruges til at branchefordele indvundet grund- og overfladevand. For landbrug, dambrug og andre virksomheder med egen indvinding af vand allokeres den indvundne vandmængde til de relevante brancher med angivelse af branchekoder. Fordelingen sker på det grønne nationalregnskabs 117 brancher.

For vandforsyningsselskaber korrigeres de indvundne vandmængder for ledningstab før vandværket og ledningstab mellem vandværk og forbruger. Den leverede vandmængde fordeles herefter mellem husholdninger og brancher gennem en række trin. Med udgangspunkt i momsrefusionsdata beregnes vandforbruget. Med udgangspunkt i nøgletal fra DANVA, husstandstyper og antal beboere beregnes forbruget af vand i husholdninger. Den overskydende vandmængde allokeres til institutioner ved brug af nøgletal.

Med udgangspunkt i oplysninger fra DANVA om priser for vandforsyning beregnes gennemsnitlige priser for kommunal vandforsyning. Ud fra vandforbrug beregnes husholdningers og branchers udgifter til vand Den samlede betaling afstemmes til den samlede indtjening i vandforsyningsbranchen.

Spildevand

Spildevandsmængden fra de enkelte brancher beregnes ud fra forbruget og antagelser om andelen af forbrugt vand tilført produkter, fordampet osv. Antagelserne om hvor meget vand, der bindes i produkter og fordamper i de enkelte brancher tager udgangspunkt i informationer fra Vandforbrug i fremstillingsindustrien (Miljøprojekt nr. 259, Miljøstyrelsen) suppleret med ny information hentet i grønne regnskaber. Oplysningerne fra Punktkilderapporterne om virksomheder med egen udledning til vandmiljøet indgår i en samlet vurdering af branchernes vandforbrug og spildevandsudledning.

Vandregnskabet afstemmes ud fra viden om det samlede udløb fra renseanlæg og estimeret indsivning af grundvand til kloaksystemet og skønnet bidrag af regnvand til kloaksystemet.

Med udgangspunkt i oplysninger fra DANVA om priser for spildevandsbehandling beregnes gennemsnitlige priser for kommunal spildevandsbehandling. Husstandenes og branchernes betaling beregnes ud fra forbruget og fra 2014 under hensyntagen til reduktion i behandlingsprisen for storforbrugere (trappemodellen).

Korrektion

Der laves ikke korrektion af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og data behandling.