Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Leif Hoffmann
39 17 34 96

lhf@dst.dk

Hent som PDF

Vand og spildevand

Vandregnskabet består af en fysisk og en økonomisk del. Det fysiske regnskab opgør indvinding af grundvand og overfladevand, forbrug og udledning fordelt på 117 nationalregnskabsbrancher og husholdninger, som anvendes i såvel øvrige dele af det grønne nationalregnskab som i det ordinære nationalregnskab. Det økonomiske regnskab opgør vandforsyningens og spildevandsbranchens indtjening fordelt på nationalregnskabets brancher og husholdninger. Vandregnskabet udarbejdes årligt og offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken.

Vandregnskabet indgår som et modul i det grønne nationalregnskab for Danmark. Læs om det grønne nationalregnskab.

Indholdsbeskrivelse

Vandregnskabet er en del af det grønne nationalregnskab. Regnskabet består af en fysisk og en økonomisk del. Det fysiske regnskab opgør, gennem sammenstilling og afstemning af en lang række kilder, alle strømme af vand ind i økonomien (udvinding og distribution af vand), mellem brancherne i økonomien og fra økonomien til miljøet (fra husholdninger og brancher til kloaknet eller direkte vandmiljøet).

Det økonomiske regnskab opgør vandforsyningens og spildevandsbranchens indtjening fordelt på nationalregnskabets brancher og husholdninger. Branchefordelingen er foretaget på de 117 brancher, som anvendes i øvrige dele af det grønne nationalregnskab såvel som i det ordinære nationalregnskab. Opgørelsen er årlig og formidles primært i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken.

Grupperinger og klassifikationer

Brancheklassifikationen er nationalregnskabets 117-gruppering. Den bygger på Dansk Branchekode 2007, men afviger på enkelte punkter.

Sektordækning

Alle sektorer, inkl. husholdningerne, er dækket.

Begreber og definitioner

Overfladevand: Ferskvand fra vandløb, søer o.l.

Enheder

Enheden for brancheplaceringen er arbejdsstedet.

Population

Populationen er alle arbejdssteder (produktionsenheder), inkl. husholdningerne, i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Vandregnskab: 2010-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Vand- og spildevandsmængder opgøres i 1000 m3. Næringsstofferne, hvilket er Kvælstof (N), Fosfor (P) og Organisk stof (BI5), opgøres i ton. Vandforsyningens og spildevandsbranchens indtjening opgøres i mio. kr.

Referencetid

01-01-2020 - 31-12-2020

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data stammer fra andre offentlige myndigheder og kræver derfor ikke indsamlingshjemmel i Danmarks Statistik. Danmarks Statistiks hjemmel til at indhente data fra andre myndigheder følger af Lov om Danmarks Statistik, §6.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative data. Der er derfor ingen ny eller øget indberetningsbyrde fra Danmarks Statistiks produktion af statistik om vand og spildevand.

Øvrige oplysninger

Statistikken hører til emnesiden Vand og spildevand.