Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for primære erhverv

Behandlingen af data foregår hovedsageligt i udarbejdelsen af de tre bagvedliggende regnskabsstatistikker, hvor data gennemgår en finmasket test på individniveau. Data opregnes til sektorniveau i hver branche ud fra gennemsnittet i hver branche og populationen. I forbindelse med dannelsen af data til statistikken filtreres virksomheder med under ½ årsværk fra. Der sker ikke mere databehandling.

Kilder

Statistikken bygger på tre eksisterende statistikker: Regnskabsstatistik for jordbrug, Regnskabsstatistik for fiskeri og Regnskabsstatistik for akvakultur.

Kilderne til opgørelsen for jordbrugsbedrifterne er regnskabsoplysninger fra regnskabskontorer organiseret i Landbrug og Fødevarer samt selvstændige regnskabskontorer. En anden kilde er det Erhvervsstatistiske register fra Danmarks Statistik, der er grundlaget for bestemmelse af populationen. Herudover anvendes registeroplysninger om udbetalt støtte fra Landbrugsstyrelsen. Langt størstedelen af jordbrugsbedrifterne har kalenderårs regnskab, mens der er medtaget få gartnerier med anden status.

Regnskabsstatistikken for fiskeri er baseret på indhentning af data på harmoniseret form fra fiskernes revisorer ved brug af en standardiseret elektronisk regnskabsformular. Fiskeristyrelsens databaser udgør grundlaget for afgrænsning af enheder, opstilling og gruppering af population, samt stratificering, udvælgelse og opvejning. Danmarks Statistik modtager oplysninger om produktion, produktionsanlæg og ejerforhold for hver version af et registreret fartøj, når årets landinger er fuldt optalt. Disse data anvendes til afgrænsningen af de økonomiske enheder samt opdeling på arbejdssteder/fartøjsenheder. Som en yderligere kilde indgår logbogsoplysninger. Dels direkte fra Fiskeristyrelsens register ved behandlingen af det enkelte fiskeriregnskab i forbindelse med verificering af arbejds- og kapitalindsats, dels ved opgørelse af effort/fiskeriindsats per fartøjskategori i samarbejde med DTU-Aqua. ,

Regnskabsstatistik for akvakultur er baseret på regnskabsoplysninger for akvakulturvirksomheder fra erhvervets revisorer og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt data fra Fiskeristyrelsens akvakulturregister, kommunens registre over dambrug og havbrug. En stor del af regnskaberne til statistikken for akvakultur har forskudt regnskabsår (afslutning 30/6 - 31/12)

Der kan findes yderligere information i de 3 regnskabsstatistikker for jordbrug, fiskeri og akvakultur.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Regnskabskontorerne organiseret i Landbrug og Fødevarer indberetter elektronisk fra regnskabssystemet Ø90, hvor regnskaberne suppleres med nogle nødvendige ekstra oplysninger. De private regnskabskontorer indberetter på et elektronisk spørgeskema. Hovedparten af gartneriregnskaberne indberettes af de private regnskabskontorer, mens hovedparten af landbrugsregnskaberne indberettes via Ø90.

Vedrørende indsamling af regnskaber til regnskabsstatistikken for fiskeri og akvakultur, er den baseret på indhentning af data på harmoniseret form fra revisorerne ved brug af en standardiseret elektronisk regnskabsformular.

Datavalidering

Datavalideringen foregår i de 3 bagvedliggende regnskabsstatistikker for jordbrug, fiskeri og akvakultur. Se mere information i statistikdokumentationerne for jordbrug, fiskeri og akvakultur.

Databehandling

Data fra regnskabsstatistikkerne for jordbrug, fiskeri og akvakultur bliver omregnet via en nøgle, så det matcher de danske branchekoder, så data er sammenlignelig med Regnskabsstastistik for private byerhverv. Se yderligere om databehandlingen for de bagvedliggende regnskabsstatistikker i statistikdokumentationerne for jordbrug, fiskeri og akvakultur.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad, der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.