Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Helle Månsson
39 17 31 13

hej@dst.dk

Hent som PDF

International organisering og outsourcing

Statistikken vurderes på grund af vejledningen af respondenterne samt den omfattende fejlsøgning og genkontakt at have en høj grad af præcision for hovedvariablene.

Samlet præcision

Statistikken vurderes på baggrund af den omfattende og detaljerede fejlsøgning af navnlig de store virksomheder at have en høj grad af præcision for hovedvariablene, herunder om virksomhederne har foretaget international outsourcing samt antallet af outsourcede job.

Stikprøveusikkerhed

Da statistikken er baseret på en totaltælling af virksomheder indenfor de udvalgte brancher og størrelsesgrupper, er der ikke noget stikprøvesikkerhed forbundet med tallene.

Anden usikkerhed

Dækningsfejl og overdækning vurderes at være ganske minimale ved denne undersøgelse. Målefejl kan forekomme, men er søgt imødegået ved vejledning til respondenterne, en omfattende fejlsøgning og genkontakt. Der er ikke kendskab til anden usikkerhed ved statistikken.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken vurderes at være relevant idet den belyser et aktuelt fænomen i dansk økonomi og erhvervsliv, og forventes - ligesom den foregående undersøgelse - at blive benyttet til forskningsprojekter og analyser. Kvaliteten og pålideligheden vurderes med baggrund i vejledning til respondenterne, omfattende fejlsøgning og genkontakt at være høj, navnlig for de centrale variable som fx andel af virksomheder med international outsourcing og antal outsourcede job. I fejlsøgningen er der lagt vægt på at højne indberetningernes interne konsistens.

Statistikken er for en række af de indsamlede data sammenlignelig med tidligere undersøgelser, og vil kunne sammenlignes internationalt, når resultater af undersøgelsen, hvori flere andre europæiske lande indgår, offentliggøres. Endvidere kan statistikken sammenholdes med data fra Regnskabsstatistik for byerhverv samt Generel firmastatistik for de omfattede brancher og størrelsesgrupper af virksomheder.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der er ikke foretaget revision af statistikken.