Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik.
Christian Gysting
39 17 36 65

cgy@dst.dk

Hent som PDF

Fast realkapital

Nationalregnskabstal kan sammenlignes og anvendes i forbindelse med andre statistikker der anvender standardgrupperingerne i Dansk Branchekode 2007 (DB07).

Sammenligninger med andre statistikker på et detaljeret niveau vil dog ofte vise afvigelser, dels på grund af variabel-definitionsforskelle og dels som følge af nationalregnskabets ønske om kalenderårsafgrænsning og dets krav til totaldækning af den økonomiske aktivitet.

Internationalt set findes en høj grad af sammenlignelighed i forhold til andre landes nationalregnskaber, da det danske nationalregnskab er udarbejdet i henhold til ENS2010.

DB07, se mere her. ESA2010, se mere her.

International sammenlignelighed

Internationalt set findes en høj grad af sammenlignelighed i forhold til andre landes nationalregnskaber, da det danske nationalregnskab er udarbejdet i henhold til ENS2010-retningslinierne. ESA2010, se mere her.

Andre forhold: Opgørelsen i statistikbanken af beholdningsvariable i 2010-priser, kædede værdier sker med udgangspunkt i værdisætning i årets medio-priser, hvorimod leverance og publicering hos Eurostat sker med værdisætning i årets ultimo-priser. De beregnede vækstrater vil derfor ikke nødvendigvis være identiske.

Sammenlignelighed over tid

En af grundideerne i udarbejdelsen af nationalregnskabsstatistik er, at tallene skal være sammenlignelige over tid. Derfor bearbejdes statistiske kilder altid, således at de er konsistente med nationalregnskabets begrebsapparat. Grundlæggende ændringer af nomenklaturer, som fx erhvervsgrupperinger, ændringer i definitioner som følge af nye retningslinjer samt tilstedekomsten af nye og bedre kilder, vil dog ikke kunne undgå at medføre ændringer i nationalregnskabet og dermed opgørelsen af fast realkapital. I disse tilfælde er der tale om egentlige hovedrevisioner, hvor tidligere perioder nyberegnes efter de nye retningslinjer samt på baggrund af de nye kilder.

Sammenhæng med anden statistik

Dansk Branchekode 2007 (DB07), der er en dansk udgave af de internationale nomenklaturer EU's NACE, Rev. 2 og FN's ISIC, Rev. 4, indeholder en række standardgrupperinger: 127-, 36-, 19,- og 10-grupperingen. Det endelige nationalregnskabs 117-branchegruppering svarer - med få afvigelser - til 127-standardgrupperingen og nationalregnskabets 117 brancher kan aggregeres til de øvrige standardgrupperinger. DB07, se mere her. NACE, se mere her. ISIC, se mere her.

Fast realkapital offentliggøres dog kun på 69-gruppering.

Opgørelsen af fast realkapital er konsistent med den øvrige del af nationalregnskabet. Arterne for fast realkapital er således identiske med nationalregnskabets investeringsarter, ligesom erhvervsgrupperingen svarer til nationalregnskabets erhvervsfordelte investeringer (69-grupperingen), og sektoropdelingen svarer til nationalregnskabets institutionelle sektorer. Da opgørelsen følger internationale retningslinjer for opstillingen af nationalregnskaber, vil der være en høj grad af sammenlignelighed med andre landes opgørelser. Det gælder særligt indenfor EU, hvor EU-kommissionen repræsenteret ved Eurostat, gør sig store bestræbelser for at fremme sammenligneligheden mellem landenes nationalregnskabsopgørelser, herunder af fast realkapital.

Intern konsistens

Der er pr. definition fuld intern konsistens i Nationalregnskabet.