Gå til sidens indhold

Ejendomssalg

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Jakob Holmgaard
39 17 31 24

jho@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomssalg

Statistikken belyser omsætning og priser på handel med fast ejendom. Statistikken anvendes primært til at vurdere udviklingen på boligmarkedet, såvel som den økonomiske konjunkturudvikling.

Indhold

Ejendomssalgsstatistikken er en månedlig opgørelse af omsætning og priser på handel med fast ejendom. Statistikken indeholder oplysninger om prisindeks og nøgletal fordelt på overdragelsesformer, geografi og perioder. Statistikken omfatter alle tinglyste handler af fast ejendom. Bemærk i denne forbindelse, at selskabshandler der indeholder fast ejendom ikke tinglyses, så populationen omfatter ikke enhver overdragelse af fast ejendom, men alene de tinglyste ejendomshandler. Bemærk endvidere, at det kun er ejendomme, hvor der følger en grund med, der tinglyses som fast ejendom og dermed indgår i denne statistik. Det betyder, at prisen for at få opført et hus på en allerede købt grund ikke er en del af denne statistik. Til gengæld indgår køb fra et typehusfirma, hvis der købes hus og grund samlet.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data vedrørende tinglysning af ejerskifte af fast ejendom, indsamles hver uge fra det elektroniske tinglysningssystem. De indsamlede data fejlsøges både af SKAT og Danmarks Statistik. De enkelte ejendomshandler inddeles efter ejendomskategori, område, overdragelsesform og periode. Herefter beregnes der aggregerede tal for antal salg, gennemsnitspriser samt forholdet mellem købspris og ejendomsværdi (afstandsprocent). Til sidst beregnes prisindeks.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Der er stor interesse for de offentliggjorte ejendomssalgstal blandt brugere, som følger udviklingen på boligmarkedet. Statistikken efterspørges bredt af bank- og finanssektoren, ejendomsmæglere, politikere samt forskere og nævnes ofte i nyhedsmedier. Brugerne anser ejendomssalgsstatistikken som en vigtig konjunkturindikator.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Ejendomssalgsstatistikken anses som præcis og pålidelig til at beskrive omsætning og priser på fast ejendom, idet data stammer fra det obligatoriske elektroniske tinglysningssystem for fast ejendom. Antallet af salg opregnes på baggrund af forrige års forsinkelsesmønster, mens prisindeksene beregnes efter den internationalt anerkendte SPAR-metode (Sales Price Appraisal Ratio), suppleret med en bias-justering i de foreløbige prisindeks for at korrigere for den observerede skævhed i tinglysningsmønstret.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Ejendomssalgsstatistikken offentliggøres første gang senest 2 måneder efter referenceperiodens udløb. Endelige tal foreligger 13 måneder efter referenceperiodens udløb i forbindelse med den 11-revision. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til de planlagte udgivelsestidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Ejendomssalgsstatistik har gennemgået en række metodemæssige ændringer i tidens løb, men er udarbejdet efter de samme principper siden 1992. Der er endnu ikke foretaget en international sammenligning af Boligprisindekset (House Price Index) i en offentliggjort analyse, men Boligprisindeks for forskellige EU-lande kan hentes på Eurostats hjemmeside, ca. 100 dage efter udgangen af det kvartal, indeksene referer til.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Ejendomssalg offentliggøres månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. Detaljerede tal kan findes i Statistikbanken og i Betalingsdatabanken. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog (udgået) og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed