Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Indhold

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Anne-Sofie Dam Bjørkman
39 17 36 16

asd@dst.dk

Hent som PDF

Sygehusbenyttelse

Statistikken belyser befolkningens indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg på offentlige somatiske sygehusafdelinger i et kalenderår. Statistikken er baseret på Landspatientregistret fra Sundhedsdatastyrelsen (SDS) kombineret med en række baggrundsoplysninger fra andre registre. Det vises fx. hvordan sygehusforbruget varierer med en række forhold som familie, uddannelse, erhverv, bolig, herkomst og geografi efter standardisering for køn og alder.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser befolkningens indlæggelser, ambulante behandlinger (ie. besøg)og skadestuebesøg på offentlige somatiske sygehusafdelinger i et kalenderår. Statistikken er baseret på Landspatientregistret fra Sundhedsdatastyrelsen kombineret med en række baggrundsoplysninger fra andre registre. Det vises fx hvordan sygehusforbruget varierer med en række forhold som familie, uddannelse, erhverv, bolig, herkomst og geografi efter standardisering for køn og alder.

Somatiske indlæggelser og ambulante behandlinger på private sygehuse samt tilsvarende kontakter på såvel private som offentlige psykiatriske sygehuse indgår ikke.

Til og med Sygehusbenyttelse 2008 blev modtagelse af sociale ydelser også inddraget fra den Sammenhængende Socialstatistik. Da den Sammenhængende Socialstatistik er blevet nedlagt overvejes det på et senere tidspunkt at inddrage yderligere baggrundsvariable vedr. indkomst i Sygehusbenyttelsesstatistikken.

I forbindelse med offentliggørelsen af 2012 er statistikbanktabeller blevet udvidet og omlagt, herunder integreret med statistikken for ambulante behandlinger. Der er sket ændringer i afgrænsningen af populationen i nogle af tabellerne med standardiserede indeks, og for de tidligere år (2006-2008) er der sket meget små ændringer vedr. kommuneoplysninger.

I forbindelse med offentliggørelsen af 2014 er afgrænsningen af ambulante behandlinger og skadestuebesøg ændret, og der er tale om et databrud, idet den hidtidige kategorisering ”skadestuepatienter” er ophørt i Landspatientregistret. Afgrænsningen af ambulante patienter er fra 2014 foretaget ved patienttype lig med ambulant patient og indlæggelsesmåde lig med ikke-akut. Afgrænsningen af skadestuepatienter er fra 2014 foretaget ved patienttype lig med ambulant patient og indlæggelsesmåde lig med akut.

Grupperinger og klassifikationer

Ved offentliggørelser af Sygehusbenyttelsen benyttes følgende klassifikationer:

 • Diagnose (sygdomsdiagnoser - alle diagnoser). Den anvendte gruppering af diagnoser er på hhv. 23-gruppering og 99-gruppering (S-listen) baseret på ICD (International Classification of Diagnosis), IDC10 fra WHO (Vedr. klassifikation af sygdomme på kapitler og ICD10 se evt. SKS-browsers diagnoseklassifikation).
 • Indlæggelse (akut - ikke akut)

Endvidere bruges klassifikationer fra andre statistikområder:

 • Socioøkonomisk status (fra AKM) (selvstændige; medarbejdende ægtefæller; topledere; lønmodtagere på højeste niveau; lønmodtagere på mellemniveau; lønmodtagere på grundniveau; øvrige lønmodtagere; arbejdsløse; midlertidigt ude af arbejdsstyrken; uddannelsessøgende; pensionister mv.; -kontanthjælpsmodtagere; øvrige uden for arbejdsstyrken)
 • Uddannelse (grundskole el. uoplyst; almengymnasial; erhvervsfagligt grundforløb; kort videregående; mellemlang videregående; bachelor; lang videregående)
 • Familietype (enlige; gift/registreret; samlevende par; samboende par)
 • Boligtype (enfamiliehuse; række-, kæde- og dobbelthuse; etageboliger; øvrige boligtyper)
 • Herkomst (personer med dansk oprindelse; indvandrere fra vestlige lande; indvandrere fra ikke-vestlige lande; efterkommere fra vestlige lande; efterkommere fra ikke-vestlige lande)
 • Geografi (kommuner; landsdele; regioner)

Sektordækning

Offentlige somatiske sygehusafdelinger.

Begreber og definitioner

Indlæggelse: Afsluttet indlæggelse på somatiske offentlige sygehuse, hvor patienttypen er som indlagt patient i modsætning til ambulant patient (eller skadestuepatient - indtil 2014).

Indlagt person: Personer, der har været indlagt på sygehus en eller flere gange i løbet af året.

Sengedage ved indlæggelser: Antal sengedage ved indlæggelser.

Ambulant behandling: En ambulant behandling foretages på sygehuset ved et besøg på ambulatorium eller afdeling. I registret opgøres patienttype som ambulante patienter, når patienttypen ikke er indlagt patient (eller er skadestuepatient - indtil 2014 ).

Ambulant behandlet person: Personer, som har modtaget ambulant behandling en eller flere gange i løbet af året.

Skadestuebesøg: Afsluttet indlæggelse (i.e. kontakt) på somatiske offentlige skadestuer.

Skadestuepatient: Personer, der har besøgt en skadestue eller akut-modtagelse en eller flere gange i løbet af året.

Indeks (ifm. standardisering): Indeks ud fra køn- og aldersstandardiserede beregninger, som gør det muligt at sammenligne på tværs af uddannelses-, indkomst, socioøkonomiske grupper mv. Indeks over 100 viser hyppigere behandling end gennemsnittet, mens indeks under 100 viser sjældnere behandling end gennemsnittet. Indeksene kan ikke sammenlignes mellem mænd og kvinder, og de er heller ikke beregnet til analyse af udviklingen over tid. Især i grupper med få individer kan indekset udvikle sig kraftigt fra år til år, da der ikke skal så meget til før resultatet varierer.

Enheder

 • Antal personer
 • Antal indlæggelser
 • Antal ambulante behandlinger
 • Antal sengedage
 • Antal skadestuebesøg
 • Indeks (i forbindelse med standardisering)

Population

Indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg på offentlige somatiske heldøgnsafdelinger i løbet af et kalenderår.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

1990-

Tabeller i statistikbanken før 2006 ligger i Arkiv.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

 • Antal (indlæggelser, ambulante behandlinger, skadestuebesøg, indlagte personer, ambulant behandlede personer, skadestuepatienter)
 • Indeks (i forbindelse med standardisering for køn og alder)

Referencetid

Referencetidspunktet er det kalenderår, hvori indlæggelsen, den ambulante behandling eller skadestuebesøget har fundet sted.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2008. Der findes ingen EU-regulering for statistikken om Sygehusbenyttelse.

Indberetningsbyrde

Ikke relevant for denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden: Sygehusbenyttelse.