Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren

De usikkerheder, der er forbundet med produktionsindekset, er relateret til den statistiske usikkerhed i forbindelse med Arbejdstidsregnskabet og korrektionen for produktivitet.

Samlet præcision

De usikkerheder, der er forbundet med produktionsindekset, er relateret til den statistiske usikkerhed i forbindelse med Arbejdstidsregnskabet og korrektionen for produktivitet.

På 12-måneders basis er der en god overensstemmelse med Nationalregnskabets opgørelse af bruttoværditilvæksten i bygge- og anlægssektoren.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

I Arbejdsregnskabet kan der mangle visse informationer og lønmodtagernes timebetaling eller at de indrapporterede data er vurderet til at være forkerte. Derfor foretages der en beregning af timebetalingen for disse indrapporteringer. Ydermere er der en tendens til at selvstændige overvurderer deres timeforbrug mere end lønmodtagerne gør.

Der er for nærværende ikke præcise beregninger af produktivitetsfaktoren i bygge- og anlægssektoren. Indtil disse foreligger, anvendes Nationalregnskabets estimat på 1 % årligt.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der er to former for kontrol af kvaliteten i forbindelse med udarbejdelsen af indekset:

  1. Følger udviklingen i produktionsindekset udviklingen i sammenlignelige statistikker, især Byggevirksomheden og Beskæftigede bygge- og anlægssektoren
  2. Omfanget af revisioner inden for de sidste par år - bør ligge under 1 pct.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Produktionsindekset for bygge- og anlægssektoren er baseret på Arbejdstidsregnskabet (ATR). ATR er en statistik over præsterede arbejdstimer for beskæftigede lønmodtagere, selvstændige og medhjælpende ægtefæller. Oplysninger om præsterede arbejdstimer for selvstændige og medhjælpende ægtefæller er kun tilgængelige kvartalsvis. Det betyder, at opgørelserne for første og anden måned i kvartalet er data for disse beregnet/estimeret vha. vækstraten i præsterede timer for lønmodtagerne. Derfor vil alle offentliggørelser af 3. måned i hvert kvartal indeholde reviderede tal for første og anden måned i kvartalet.

Revisionerne er normalt pænt under en procent det samlede indeks. For underindeksene kan indekset for anlægsarbejde være en smule højere.

Ud over disse kvartalsvise revisioner er der en årlig revision af de præsterede timer, hvilket også betyder en revision i produktionsindekset. Revisionen hænger sammen med adgangen til senest tilgængelige, årlige data for lønstrukturen, der anvendes i forbindelse med indamlingen af Arbejdstidsregnskabet. Disse strukturelle data er først tilgængelige mere end 15 måneder efter referenceåret, hvilket derfor betyder revisioner i ATR og dermed også i produktionsindekset.

Normalt vil disse årlige revisioner være minimale, sammenlignet med de kvartalsvise revisioner, men 2015-revisionen var ekstraordinær stor, ca. 2 pct. i produktionsindekset. Revisioner af det omfang forventes ikke i den nærmeste fremtid.

Der er ikke andre benchmarking eller andre irregulære revisioner.