Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Industriens produktion og omsætning

Statistikkens præcision og pålidelighed er afhængig af to faktorer: Beregning af produktionen samt kvaliteten af oplysninger fra den kvartalsvise statistik for industriens salg af varer og tjenester.

Samlet præcision

Den samlede usikkerhed på det samlede tal for produktionen vurderes til normalt at være under 2 pct. Omkring halvdelen af denne usikkerhed skyldes stikprøveusikkerhed mens den anden halvdel skyldes andre kilder til usikkerhed, såsom målefejl og modelfejl. Til disse andre kilder bidrager især usikkerhed på den mængdeberegning, der foretages ved at deflatere omsætning og lagerværdien. I omsætningsindekset spiller dette ikke ind, og usikkerheden på omsætningen vil derfor normalt være under 1,5 pct.

Generelt er usikkerheden på de månedlige ændringer noget mindre. Normalt under halvdelen af usikkerheden på det samlede tal.

Stikprøveusikkerhed

Mindre end 1 pct. på de samlede produktions- og omsætningstal.

Anden usikkerhed

Dækningsfejl bidrager i relativt lille grad til usikkerheden, idet der løbende foretages en grundig vedligeholdelse af populationen, som der bruges til opregning. Der er ikke grund til at tro, at der er særlige problemer med målefejl på de indberettede omsætningstal og lagertal, men manglende sammenhæng til de prisindeks, der anvendes til mængdeberegningen kan i nogle tilfælde være en kilde til usikkerhed. Bortfald påvirker ikke de offentliggjorte tal i alvorlig grad, idet der kompenseres for skævt bortfald i opregningen, hvor der inddrages oplysninger om hele populationen fra den kvartalsvise statistik for industriens salg af varer og tjenester. I beregningen af produktionen indregnes ændringen i lagerværdien i den omsætning, der deflateres. Ved denne metode antages, at prisudviklingen i solgte varer er den samme som i lagervarerne, og dette er behæftet med en vis usikkerhed. I beregningerne ses helt bort fra virksomheder med under 20 ansatte og dermed antages, at udviklingen i disse virksomheder følger de større virksomheders udvikling. Der er ikke grund til at tro, at dette bidrager med nævneværdig usikkerhed.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Hovedfokus i de offentliggjorte tal er på udviklingen i produktionen i de seneste måneder. Generelt er både præcisionen og pålideligheden ganske høj, men der skal tages nogle forbehold: For det første er beregningen af produktionen stærkt afhængig af god sammenhæng mellem de indberettede omsætnings- og lagertal og de prisindeks, der bruges i beregningen af mængder. Det kan til tider bidrage til væsentlig usikkerhed. For det andet lægges der i beregningerne stor vægt på oplysninger fra den kvartalsvise statistik for Industriens salg af varer, hvilket én gang i kvartalet kan lede til relativt store revisioner af de seneste måneders tal.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

De månedlige tal revideres to gange, ved offentliggørelserne de følgende to måneder. Kun i sjældne tilfælde revideres længere tilbage i tid, fx ved indarbejdelse af nye metoder. Forskellen mellem de foreløbige og endelige tal er under normale omstændigheder sjældent over 1 pct. Der kan dog forekomme revisioner af tidligere indberettede oplysninger fra virksomhederne som giver sig udslag i større forskelle.