Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Industriens produktion og omsætning

Industriens produktion og omsætning er en månedlig opgørelse af et produktions- og omsætningsindeks. Statistikken opdeles på fire branchesektorer og 12 hovedbranchegrupper, som følger den danske branchenomenklatur DB07. Omsætningsindekset opgøres også fordelt på et hjemmemarkedsomsætningsindeks og et eksportomsætningsindeks. Alle tal offentliggøres korrigeret for sæson og i faktiske tal.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken beskriver udviklingen i industriens månedlige produktion og omsætning. Resultaterne offentliggøres månedligt som indeks med basisår 2015. Endvidere beskrives udviklingen i omsætningsindekset fordelt på hjemmemarked (Danmark) og eksportmarked. Både produktion og omsætningstallene offentliggøres fordelt på 12 hovedbranchegrupper og fire sektorer, og der foretages endvidere en sæsonkorrektion af tallene.

Grupperinger og klassifikationer

Brancherne i statistikken følger den danske branchenomenklatur DB07. En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk Branchekode 2007.

Til Eurostat sendes data klassificeret efter den fælleseuropæiske 4-cifrede standarderhvervsgruppering NACE Rev. 2, som DB07 bygger på. Sammenhængen mellem DB07 og NACE rev. 2 kan der læses mere om på https://www.dst.dk under Dansk branchenomenklatur - dansk branchekode

De medvirkende industrivirksomheder grupperes i såkaldte journalgrupper, som er lavet under hensyntagen til DB07 og NACE rev. 2. I alt er der 47 grupper. Denne gruppering offentliggøres ikke, men anvendes til beregningen af aggregerede indeks ud fra basisindeks på journalgruppeniveau.

Sektordækning

Industri (hovedafdeling C), råstofindvending (hovedafdeling B) og forsyningsvirksomhed (hovedafdeling D+E). Hovedafdelingerne er beskrevet i detaljer i Dansk Branchekode 2007 (DB07).

Hovedafdeling C for industri er lagt sammen til 12 hovedbranchegrupper (hovedbranchegruppe i parentes):

 • CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri (10 – 12)
 • CB Tekstil- og læderindustri (13 – 15)
 • CC Træ- og papirindustri, trykkerier (16 – 18)
 • CDE Kemisk industri og olieraffinaderier mv. (19 – 20)
 • CF Medicinalindustri (21)
 • CG Plast-, glas- og betonindustri (22 – 23)
 • CH Metalindustri (24 – 25)
 • CI Elektronikindustri (26)
 • CJ Fremstilling af elektrisk udstyr (27)
 • CK Maskinindustri (28)
 • CL Transportmiddelindustri (29 – 30)
 • CM Møbel og anden industri mv. (31 – 33)

Desuden fordeles virksomhederne på fire særlige hovedsektorer efter de omsatte varer og tjenesters anvendelse:

 • investeringsgodeindustri (produktionsmidler i form af fast realkapital)
 • mellemproduktindustri (produkter som videreforarbejdes i andre industrier eller erhverv til enten forbrugsgoder eller investeringsgoder)
 • fremstilling af varige forbrugsgoder
 • fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder.

Branchernes fordeling på disse sektorer kan ses i bilaget sektoroversigt.

Begreber og definitioner

Eksportmarked: Eksportomsætningen omfatter leverancer direkte til modtagere uden for dansk toldgrænse, herunder også til Færøerne og Grønland.

Hjemmemarked: Omsætning med hjemmemarkedet omfatter leverancer til modtagere inden for dansk toldområde samt til boreplatformene i Nordsøen.

Omsætning: Omsætning opgøres i løbende priser som salgs- eller fakturaværdier eksklusive moms, punktafgifter samt forsikringsudgifter, men inklusiv pristilskud, for eksempel eksportstøtte. Fakturerede rabatter er fratrukket. Omsætningen består af dels salg af industrivirksomhedernes egne produkter, dels lønarbejde samt reparations- og opstillingsarbejde udført for andre. Den del af virksomhedernes omsætning, der vedrører salg af handelsvarer indkøbt med henblik på videresalg uden yderligere forarbejdning, medregnes ikke. Andre former for omsætning herunder salg af know-how og udlejning af materiel fremstillet af virksomheden medregnes heller ikke.

Produktion: Produktionsindekset et implicit mængdeindeks, der er beregnet med udgangspunkt i en produktionsomsætning i faste priser. Denne findes ved at tage den løbende omsætning som defineret ovenfor og korrigere for ændringerne i lagerbeholdningerne i måneden. Lagerbeholdningerne omfatter to typer af lagre; fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling. Summen af dette deflateres ved hjælp af det månedlige producentprisindeks. Produktionsomsætningen beregnes ikke for hovedbranchegruppe 30.1(skibsværfter og bådebyggerier) samt hovedafdeling B, D og E. For skibsværfter og bådebyggerier baseres beregningen af basisindekset for denne journalgruppe i stedet på præsterede arbejdstimer. For hovedafdeling B, D og E baseres beregningerne af indeks på oplysninger om produktionsmængder, som indsamles af Energistyrelsen (se afsnit 3.1 for mere information om kilden). Produktionsindeksene dannes ved en simpel indeksering i forhold til den gennemsnitlige månedlige produktion i 2015.

Enheder

Den statistiske enhed er den såkaldte faglige enhed. En faglig enhed er arbejdssteder med samme branche tilhørende samme industrivirksomhed. I statistikken medtages kun de af en virksomheds arbejdssteder, hvor branchen er indenfor industri. (jf. afsnit 2.3) De fleste virksomheder består af én faglig enhed, men især store virksomheder har aktivitet i flere brancher, og de faglige enheder er derfor en underopdeling af virksomheden. Omsætningen er fordelt anderledes mellem brancher end i statistikker, hvor enheden er virksomheden (den økonomiske enhed).

Population

Rammepopulationen består af alle faglige enheder i virksomheder med mindst 20 ansatte, hvor fremstillingen er klassificeret som værende hhv. Råstofindvending (hovedafdeling B), industrivirksomhed (hovedafdeling C), El-, gas- og fjernvarmeforsyning samt vandforsyning (hovedafdelingerne D og E). Udtrækspopulationen er en stikprøve på ca. 1000 af de virksomheder, der er nævnt i rammepopulationen. Data fra udtrækspopulationen opregnes til at repræsentere rammepopulationen (se afsnit 3.5 for mere information om opregning og afsnit 5 for præcision og pålidelighed).

Geografisk dækning

Danmark eksklusive Færøerne og Grønland. I nogle tilfælde vil en virksomheds omsætning inkludere varer, der fysisk er fremstillet uden for Danmark, hvis de er fremstillet i lønarbejde for en dansk industrivirksomhed.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2000 og frem.

Basisperiode

Udgangspunktet for indeksene er gennemsnittet af produktionen og omsætningen i 2015, som sættes til 100. Basisåret opdateres hvert femte år. Grundet overgangen til den nye EBS forordning vil næste opdatering af basisår dog blive i 2024, hvor basisåret bliver 2021.

Måleenhed

Indekspoint.

Referencetid

Omsætning opgøres som summen af faktura- eller salgsværdier i løbet af måneden. Lagerværdierne, som anvendes i beregning af produktionen, opgøres ved månedens udgang. Priserne, som ligeledes bruges i beregningen af produktionen, er opgjort den 15. i måneden eller som et gennemsnit over måneden.

Hyppighed

Månedlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af lov om Danmarks Statistik § 8.

Statistikken falder ind under Rådets forordning (EF) nr.2019/2152 af 27. November 2019 angående European Business Statistics

Indberetningsbyrde

Byrden var for 2013 svarende til 3.235.000 kr.

Øvrige oplysninger

Industriens produktion og omsætning har en Emneside.