Gå til sidens indhold

Industriens produktion og omsætning

Formålet med Industriens produktion og omsætning er at belyse udviklingen i industrien. Statistikken anvendes primært til vurderinger af den aktuelle konjunkturudvikling i industrien i Danmark.

Statistikken indgår i EU's fælles korttidsstatistik og går tilbage til 1974, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1985 og frem for de fleste brancher.

Indhold

Industriens produktion og omsætning er en månedlig opgørelse af et produktions- og omsætningsindeks. Statistikken opdeles på fire branchesektorer og 12 hovedbranchegrupper, som følger den danske branchenomenklatur DB07. Omsætningsindekset opgøres også fordelt på et hjemmemarkedsomsætningsindeks og et eksportomsætningsindeks. Alle tal offentliggøres korrigeret for sæson og i faktiske tal.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Hver måned indsamles der vha. online spørgeskemaer oplysninger om værdien af omsætning og lager fra ca. 1000 industrivirksomheder i Danmark. Cirka 20 pct. af omsætningsoplysningerne indsamles dog fra eksisterende registre. Indkomne data fejlsøges både elektronisk og manuelt. Der beregnes en produktionsomsætning ud fra omsætnings- og lagertal, og derefter vægtes data, så der kan beregnes hhv. et produktions- og et omsætningsindeks, der repræsenterer hele fremstillingsindustrien i Danmark. Resultaterne sæsonkorrigeres, så normale sæsonudsving fjernes. De faktiske resultater offentliggøres også.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikkens resultater anvendes til aktuelle konjunkturanalyser af industrien og som input til nationalregnskabet. Statistikken har mange forskellige brugere fra offentlige myndigheder, brancheorganisationer og nyhedsmedier. Statistikkens form og indhold samt sammenligninger til andre statistikker bliver løbende diskuteret ved kontaktudvalgsmøder.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikkens præcision og pålidelighed er afhængig af to faktorer: Beregning af produktionen samt kvaliteten af oplysninger fra den kvartalsvise statistik for industriens salg af varer og tjenester.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres mellem 35 og 40 dage efter månedens afslutning. Punktligheden er særdeles høj, idet forsinkelser i forhold til de planlagte udgivelsestider sker yderst sjældent.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Den aktuelle tidsserie går tilbage til år 2000, og der er god sammenlignelighed over tid. Tidsserien kan endvidere for de fleste brancher kædes sammen med tal for tidligere år, og på den måde kan man få en sammenlignelig tidsserie helt tilbage til 1985. Der er god sammenlignelighed med tilsvarende statistikker fra de øvrige EU lande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

De nyeste tal offentliggøres i en månedlig nyhedsartikel, Nyt fra Danmarks Statistik, og alle tal kan findes i Statistikbanken.

Industriens Produktion og Omsætning har desuden en emneside.

Læs mere om tilgængelighed