Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Asbjørn Hviid Mikkelsen
3917 3732

ahm@dst.dk

Hent som PDF

Erhvervsdemografi

Data bygger på valideret registerdata.

Usikkerheden er forbundet med relationerne mellem enhederne og arbejdssteder, som primært følges ved oplysninger fra virksomhedernes digitale lønindberetninger, og manglende information om overdragelse af aktivitet fra et firma til et andet, herunder udskillelse af aktivitet.

Samlet præcision

Manglende koblinger mellem enheder kan betyde, at økonomiske og beskæftigelsesmæssige data ikke knyttes korrekt sammen for enkelte enheder. Problemet søges afhjulpet ved i videst muligt omfang at bruge administrative registre til kobling mellem arbejdssteder samt ved at underkaste navnlig de største firmaer en manuel kontrol og fejlretning. For firmaer med ansatte udnyttes oplysningerne om, hvor de ansatte har været ansat i løbet af et år, idet et samlet skift for flere medarbejdere kan betyde overdragelse af aktivitet.

For alle firmaer, der er registreringspligtige i henhold til told- og skattelovgivningen eller selskabsregistreringslovgivningen, er dækningsgraden i ESR nærmest 100 pct.. Firmaer, der kan have en stor finansiel aktivitet, men er uden momspligt/lønsumsafgiftspligtig og/eller uden ansatte, er i få tilfælde ikke registreret i det Erhvervsstatistiske Register, og indgår dermed heller ikke i den Erhvervsdemografiske statistik.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Den usikkerhed der er knyttet til statistikken er relateret til den maskinelle og manuelle behandling af særligt beskæftigelsesoplysninger, der forsøger at eliminerer firmaer der ikke er reelt nye i erhvervsstrukturen, men alene er opstået eller ophørt som følge af demografiske hændelser som fx overtagelser eller udsplitninger.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten vurderes til at være høj.

Usikkerheden er forbundet med relationerne mellem enhederne og arbejdssteder, som primært følges ved oplysninger fra virksomhedernes digitale lønindberetninger, og manglende information om overdragelse af aktivitet fra et firma til et andet, herunder udskillelse af aktivitet. Manglende koblinger mellem enheder kan betyde, at økonomiske og beskæftigelsesmæssige data ikke knyttes korrekt sammen for enkelte enheder. Problemet søges afhjulpet ved i videst muligt omfang at bruge administrative registre til kobling mellem arbejdssteder samt ved at underkaste navnlig de største firmaer en manuel kontrol og fejlretning. For firmaer med ansatte udnyttes oplysningerne om, hvor de ansatte har været ansat i løbet af et år, idet et samlet skift for flere medarbejdere kan betyde overdragelse af aktivitet.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Antallet af reelt ophørte firmaer revideres i forbindelse med hver offentliggørelse for det foregående år, når antallet af genstartende firmaer er kendt.