Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Beskæftigede ved bygge og anlæg

Statistikken belyser udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet. Beskæftigelsen fordeles på 8 branchegrupper og 6 typer af arbejdsarter (nybyggeri, reparation, anlægsvirksomhed mv.). Der foretages sæsonkorrektion af den totale beskæftigelse inden for hver branche og hver arbejdsart. Statistikken er baseret på data fra spørgeskemaer. Alle større bygge- og anlægsvirksomheder, og en stikprøve af de resterende virksomheder i branchen, spørges hvert kvartal til antallet af ansatte på den midterste onsdag i kvartalet.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet. Beskæftigelsen fordeles på 8 branchegrupper og 6 typer af arbejdsarter (nybyggeri, reparation, anlægsvirksomhed mv.). Der foretages sæsonkorrektion af den totale beskæftigelse inden for hver branche og hver arbejdsart. Artsopdelte tal for de enkelte brancher sæsonkorrigeres ikke. Sæsonkorrektionen korrigerer for placeringen af helligdage(påske) og antallet af handelsdage i det enkelte kvartal. Statistikken er baseret på data fra spørgeskemaer. Alle større bygge- og anlægsvirksomheder, og en stikprøve af de resterende virksomheder i branchen, spørges hvert kvartal til antallet af ansatte på den midterste onsdag i kvartalet. Antallet omfatter ansatte, der udelukkende eller hovedsageligt er beskæftiget med byggeri og anlæg inkl. virksomhedsejere og ansatte på orlov.

Grupperinger og klassifikationer

Brancheinddelingen i statistikken er baseret på den danske branchenomenklatur DB07. Branchegrupperne er:

 • 41000 Byggeentreprenører: 411000,412000
 • 42000 Anlægsentreprenører: 421000,422000,429000,421100,421200,421300,422100,422200,429100,429900
 • 43201 EL-installation mv.: 432100,432900
 • 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger: 432200
 • 43301 Tømrer- og bygningsvirksomhed mv.: 433100,433200,433300
 • 43302 Maler- og glarmestervirksomhed mv.: 433410,433420,433900
 • 439910 Murere: 439910
 • 43003 Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed: 431100,431200,431300,439100,439990

I statistikken fordeles antal ansatte på arbejdets art. Arbejdet fordeles på følgende arter:

 • Nybyggeri og tilbygning i alt
 • Reparation og vedligeholdelse
 • Anlægsvirksomhed i alt
 • Anden virksomhed i alt
 • Kontorarbejde
 • Ikke på arbejde pga. dårligt vejr, ferie, sygdom, undervisning o.l.

Sektordækning

Bygge- og anlægs sektoren.

Begreber og definitioner

Branche: En beskrivelse af en virksomheds aktivitet. Til at bestemme brancher benytter Danmarks Statistik Dans Branchekode, som er en 6-cifret nomenklatur baseret på EU's branchenomenklatur, NACE, der udgør de første 4 cifre i Dansk Branchekode.

Faglig enhed: Arbejdssteder, inden for samme virksomhed, med samme branche.

Tællingsdag: Dag hvor virksomheden skal opgøre antal personer, der er på arbejde. Sættes, for så vidt muligt, til den midterste onsdag i kvartalet.

Enheder

Enhederne i byggebeskæftigelsen er faglige enheder. En faglig enhed består af arbejdssteder, inden for samme virksomhed, med samme branche.

Population

Populationen, som statistikken dækker, udgøres af faglige enheder, som har hovedaktivitet inden for bygge- og anlægsbranchen.

Geografisk dækning

Statistikken dækker beskæftigelsen i danske bygge- og anlægsvirksomheder. Udenlandske virksomheder som udfører bygge- og anlægsarbejde i Danmark er ikke inkluderet i statistikken.

Tidsperiode

Statistikken dækker perioden fra 2000 og frem. Ældre tidsserier er beskrevet under punktet sammenlignelighed.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal personer.

Referencetid

Bygge- og anlægsbeskæftigelsen opgøres 4 gange om året på en bestemt dag. Datoen for opgørelsen benævnes tællingsdatoen. Tællingsdatoen fastlægges så vidt muligt til den midterste onsdag i kvartalet.

Hyppighed

Statistikken offentliggøres fire gange om året medio januar, april, juli og oktober. Fra tællingsdatoen til offentliggørelse går ca. ni uger.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000. Konjunkturforordning: RF 1165-98.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er opgjort til 655.000 kr.

Øvrige oplysninger

Beskæftigede ved bygge og anlæg har en Emneside.