Gå til sidens indhold

Stigning i industriens produktion i maj

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+2,6 %
april 2021 til maj 2021

Industriens produktion og omsætning maj 2021

Industriens samlede produktionsindeks steg 2,6 pct. i maj. Produktionen svinger en del på månedsbasis, og stigningen kommer da også efter et fald i april. Set over perioden marts-maj, så steg produktionen 2,5 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Pæne stigninger i elektronik- og maskinindustri i maj

Produktionen steg med 12,2 pct. i elektronikindustrien og 13,4 pct. i maskinindustrien i maj, hvilket dermed var hovedårsagerne til den samlede stigning. For begge brancher kommer stigningerne i maj efter et fald i produktionen i april. Set over perioden marts-maj i forhold til de foregående tre måneder, så faldt produktionen i elektronikindustri med 2,3 pct., mens produktionen i maskinindustri steg med 5,2 pct.

Fem brancher med fald i produktionen i maj

Ses der på de øvrige brancher, så faldt produktionen i fem ud af tolv brancher i maj. Faldene var dog af mindre karater og betydning. Således var det største fald i produktionen i branchen kemisk industri og olieraffinaderier mv. på 4,8 pct. Faldet i denne branche og de fire andre var sammen med deres vægt i det samlede indeks dog ikke stort nok til at trække den samlede produktion ned.

Stigende omsætning i maj

Industriens samlede omsætning steg med 2,3 pct. fra april til maj, og lå i marts-maj 4,5 pct. over omsætningen i de foregående tre måender. Omsætningen steg 2,9 pct. på eksportmarkedet og 1,2 pct. på hjemmemarkedet i maj. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Maj 2021

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Marts
- maj

Maj
 

Marts
- maj

Maj
 

Marts
- maj

Maj
 

Marts
- maj

Maj
 

Marts
- maj

Maj
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

3,8

8,5

4,9

-0,3

4,7

-1,6

0,2

1,6

2,5

2,6

Omsætning2

I alt

4,1

2,4

5,0

1,0

6,9

3,7

0,9

2,8

4,5

2,3

 

Eksport

4,5

-1,0

3,7

3,3

2,9

4,4

0,4

4,0

3,8

2,9

 

Hjemme

3,0

11,9

6,2

-0,9

10,8

3,1

2,1

-0,4

5,9

1,2

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 5,1 pct. i marts og faldt 3,4 pct. i april. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,7 procentpoint i marts og med 0,2 procentpoint i april. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for maj 2021 bliver offentliggjort 9. juli.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Maj 2021

 

 

2020

2021

Dec.-feb./
marts-maj.

Apr../maj

 

Vægte1

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

118,4

119,8

117,2

123,2

119,0

122,1

2,5

2,6

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

110,8

116,0

110,4

117,5

110,8

112,4

1,0

1,4

Tekstil- og læderindustri

1,1

126,2

102,7

103,0

112,9

115,9

126,4

7,0

9,1

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

96,5

95,5

100,6

95,8

97,2

94,2

-1,8

-3,1

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

130,5

111,4

112,0

120,0

123,7

117,8

2,1

-4,8

Medicinalindustri

20,1

151,2

142,3

143,1

146,7

139,3

141,5

-2,1

1,6

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

110,3

111,4

109,6

127,2

115,8

121,6

10,1

5,0

Metalindustri

8,7

100,6

105,3

104,3

109,6

106,4

108,6

4,6

2,1

Elektronikindustri

6,0

117,4

135,2

119,2

118,5

115,4

129,5

-2,3

12,2

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

98,7

110,8

116,4

121,9

118,6

117,3

9,8

-1,1

Maskinindustri

14,0

98,7

105,5

101,9

104,8

101,8

115,4

5,2

13,4

Transportmiddelindustri

1,5

109,9

115,3

109,3

118,3

113,6

109,1

1,9

-4,0

Møbler og anden industri mv.

13,0

119,4

128,5

123,0

133,8

131,8

128,9

6,4

-2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

107,5

117,4

109,9

115,8

111,2

120,6

3,8

8,5

Mellemproduktindustri

26,7

114,5

109,0

110,8

121,1

115,0

114,6

4,9

-0,3

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

111,5

111,9

110,3

115,8

117,7

115,8

4,7

-1,6

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

130,6

128,8

127,0

132,2

126,4

128,4

0,2

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

110,2

114,2

110,7

117,2

113,8

117,2

3,9

3,0

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

120,6

122,0

120,0

126,3

122,5

123,9

2,8

1,1

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+2,6 %
april 2021 til maj 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juli 2021 - Nr. 256

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation