Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Faldende industriproduktion i april

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-3,6 %
marts 2021 til april 2021

Industriens produktion og omsætning april 2021

Industriens samlede produktionsindeks faldt 3,6 pct. i april. Produktionen svinger en del på månedsbasis, og set over perioden februar-april, så steg produktionen 1,2 pct. i forhold til de foregående tre måender. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Faldet i produktionen i april var bredt funderet

Produktionen faldt med mellem 1,6 pct. og 8,9 pct. i ni ud af tolv underbrancher i april herunder i medicinalindustrien, som er den branche, der vægter mest i indekset. Dermed var det samlede fald i produktionen i industrien bredt funderet. Derudover skal det nævnes, at de fleste af de brancher som oplevede fald i produktionen i april har haft en stigning, hvis man ser over en tremånedersperiode.

Tre mindre brancher med stigning i produktionen i april

Produktionen steg i april i brancherne tekstil- og læderindustri, træ- og papirindustri, trykkerier og kemisk industri og olieraffinaderier mv. Stigningerne var dog af mindre karakter, og samtidigt vægter de tre brancher blot 12,2 pct. i det samlede indeks.

Faldende omsætning i april

Industriens samlede omsætning faldt med 3,1 pct. fra marts til april, men lå i februar-april 4,2 pct. over omsætningen i de foregående tre måender. Omsætningen faldt 2,6 pct. på eksportmarkedet og 4,1 pct. på hjemmemarkedet i april. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. April 2021

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Feb.
- april

April
 

Feb.
- april

April
 

Feb.
- april

April
 

Feb.
- april

April
 

Feb.
- april

April
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-1,9

-3,5

2,4

-4,9

4,0

1,6

2,1

-5,0

1,2

-3,6

Omsætning2

I alt

6,1

0,7

2,4

-2,4

4,3

-0,5

1,3

-6,5

4,2

-3,1

 

Eksport

6,1

3,3

0,5

-1,8

2,0

1,8

1,0

-6,2

3,6

-2,6

 

Hjemme

6,2

-5,6

4,1

-2,8

6,4

-2,6

2,0

-7,4

5,2

-4,1

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 2,5 pct. i februar og steg 4,4 pct. i marts. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således nedjusteret med 0,4 procentpoint i februar og med 0,6 procentpoint i marts. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne. Desuden er der med denne offentliggørelse indarbejdet den årlige brancherevision, som særligt kan påvirke underbrancherne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for april 2021 bliver offentliggjort 9. juni.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. April 2021

 

 

2020

2021

Nov.-jan./
feb.-apr.

Mar./
apr.

 

Vægte1

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

116,5

117,9

120,8

117,8

123,0

118,6

1,2

-3,6

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

108,0

110,9

115,9

110,5

117,3

110,2

1,0

-6,1

Tekstil- og læderindustri

1,1

106,7

125,3

102,1

102,8

111,6

113,1

-2,0

1,3

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

100,5

96,4

95,8

101,0

96,2

97,0

0,5

0,8

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

130,7

131,0

111,5

112,1

120,1

123,6

-4,7

2,9

Medicinalindustri

20,1

131,6

151,3

142,3

143,2

146,8

139,5

1,0

-5,0

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

112,1

110,2

111,1

109,2

126,3

115,0

5,1

-8,9

Metalindustri

8,7

98,3

99,5

104,6

103,3

108,2

105,3

4,8

-2,7

Elektronikindustri

6,0

127,5

116,9

133,4

118,7

119,0

115,4

-6,5

-3,0

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

103,9

99,0

111,0

116,6

122,0

118,8

13,9

-2,6

Maskinindustri

14,0

110,7

99,1

105,1

102,4

102,9

101,3

-2,6

-1,6

Transportmiddelindustri

1,5

113,3

110,0

115,4

109,5

118,5

114,0

1,0

-3,8

Møbler og anden industri mv.

13,0

120,0

115,9

137,7

127,9

135,8

131,5

5,8

-3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

117,9

107,5

116,7

109,9

114,9

110,9

-1,9

-3,5

Mellemproduktindustri

26,7

114,0

114,4

108,9

110,5

120,4

114,5

2,4

-4,9

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

106,5

111,6

111,8

110,2

115,5

117,3

4,0

1,6

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

118,7

129,6

131,6

128,7

132,9

126,3

2,1

-5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

112,8

109,6

115,4

111,4

117,0

113,4

1,2

-3,1

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

117,6

120,1

123,1

120,6

126,4

122,1

2,3

-3,4

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-3,6 %
marts 2021 til april 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

8. juni 2021 - Nr. 213

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation