Gå til sidens indhold

Nedgang i hugsten af træ i 2020

Hugsten i skove og plantager 2020

Hugsten af træ i de danske skove faldt i 2020 med 6 pct. sammenlignet med 2019. Det svarer til en nedgang på 235.000 m3. Faldet kan udelukkende henføres til en mindre hugst af gavntræ, hvorimod hugsten af energi og brænde er omtrent uændret. Gavntræ er træ, som finder anvendelse i industrien til produktion af fx møbler og papir, mens energitræ bruges af kraftvarmeværkerne.

HugstenKilde:www.statistikbanken.dk/skov55

Hugsten af træ

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1.000 m3

Hugst i alt

3111

3590

3801

3915

3557

3902

3704

3826

3590

Brænde og energitræ

1828

2218

2069

2278

2061

2305

2155

2183

2214

Gavntræ

1283

1372

1733

1637

1497

1597

1549

1683

1377

Kilde:www.statistikbanken.dk/skov55

Stigende hugst over tid

Set over et længere tidsrum er hugsten af træ i Danmark steget betragteligt. Således var fx hugsten for halvtreds år siden kun omkring 2 mio. m3 mod 3,6 mio. m3 i 2020. Ligeledes er der også gennem årene sket en stigning i skovarealet, så vi i dag har over 600.000 ha med skov, omkring 15 pct. af Danmarks landareal mod 400.000 ha for halvtreds år siden, 9 pct. af landarealet. se Nyt fra Danmarks Statistik 2017:455. I tabellen www.statistikbanken.dk/skov55a i statistikbanken kan man se ældre tal for hugsten med en tidsserie f0r 1950-1989.

Skovarealets andel af hele Danmarks landareal i udvalgte årKilde: www.statistikbanken.dk/skov55 og diverse udgaver af Statistisk Årbog

Beskæftigelsen i skovbruget

Knap 6.000 mennesker er beskæftiget i skovbruget. Det er betydeligt færre end i landbrug og gartneri, som er det største primære erhverv i Danmark med 62.000 beskæftigede. Primære erhverv er virksomheder, der ved direkte anvendelse af naturens ressourcer frembringer råstoffer uden videre forarbejdning. Andre primære erhverv end skovbrug, landbrug og gartneri er fiskeri og indvinding af olie, gas, grus og sten. Beskæftigelsen i skovbruget er steget med 35 pct. i de seneste knap 50 år, hvor landbrug og gartneri derimod er blevet reduceret med næsten 75 pct.

Beskæftigelsen i de primære erhverv

 

1970

1980

1990

2000

2010

2018

 

1.000 personer

Beskæftigelse i alt

2411,1

2515,2

2634,1

2755,1

2787,9

2962,8

Primære erhverv i alt

253,9

191,8

137,1

93,3

73,7

73,3

Landbrug og gartneri

235,1

175,7

122,7

80,3

62,8

62,0

Skovbrug

4,3

4,5

4,0

4,8

5,5

5,8

Fiskeri

10,8

7,7

6,3

4,9

2,7

2,5

Indvinding af olie og gas

0,2

0,7

1,3

1,5

1,6

2,0

Indvinding af grus og sten

3,5

3,2

2,7

1,9

1,2

1,1

 

pct.

Primære erhvervs andel
af beskæftigelsen

10,5

7,6

5,2

3,4

2,6

2,5

Kilde:www.statistikbanken.dk/ nabb117

Nyt fra Danmarks Statistik

16. november 2021 - Nr. 408

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Næsten alle skove på 50 ha og derover indgår i tællingen, mens der for mindre skove er tale om en beregning. Hugst er den mængde træ, der i kalenderåret er taget ud af skoven og klargjort til levering. Hugsten er for alle træarter omregnet til kubikmeter fastmasse, som er træindholdet i én rummeter nåletræ uden luft.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation