Gå til sidens indhold

Indkomster

Indkomster består ikke bare af løn og overskud af selvstændig virksomhed. Indkomsterne kan også komme i form af fx udbetalinger fra en a-kasse samt pension, kontanthjælp, sygedagpenge og SU. Hertil kommer formueindkomst.

Introduktion

Indkomststatistikken indeholder både tal for personer og familier. Hvornår skal man bruge hvilket tal?

Ønsker man fx at vurdere indtjeningsevnen for forskellige uddannelsesgrupper eller faggrupper, vil det være oplagt at se på forskelle i personindkomsten. Ønsker man derimod at vurdere levevilkår og forbrugsmuligheder, vil det oftest være mere naturligt at se på familiens indkomst.

Indkomststatistikken udkommer hvert år og er primært baseret på data fra SKATs årsopgørelse. SKATs tal suppleres med oplysninger fra en række andre registre i Danmarks Statistik.

Nyt

Seneste nyt om Indkomster

Markant stigning i A-indkomst trods COVID-19

3. maj 2021

Markant stigning i A-indkomst trods COVID-19

På trods af COVID-19 steg den gennemsnitlige A-indkomst før skat fra 291.900 kr. i 2019 (2020-priser) til 304.000 kr. i 2020. Det svarer til en indkomstfremgang på 4,2 pct., korrigeret for prisudviklingen.

Tabeller i Statistikbanken om 'Person- og familieindkomster'


Indkomstfremgang i 2019

27. november 2020

Indkomstfremgang i 2019

I 2019 var den gennemsnitlige disponible indkomst på 243.400 kr. for alle i Danmark over 15 år, der har boet i landet hele året. Det er efter korrektion for prisudviklingen en vækst på 6.400 kr. eller 2,7 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Person- og familieindkomster'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Hvem er det der køber enfamiliehuse

29. oktober 2020

Hvem er det der køber enfamiliehuse

For mange er et huskøb en stor begivenhed, som kun sker få gange i løbet af deres liv, og som kræver mange overvejelser. Men hvem er det egentlig, der køber enfamiliehuse i Danmark? Og er der forskelle på huskøberne forskellige steder i Danmark?

Hvor meget tjener man i løbet af livet?

20. november 2019

Hvor meget tjener man i løbet af livet?

I de almindelige opgørelser af personers indkomst ser man typisk på indkomsten i et bestemt år, men den årlige indkomst ændrer sig typisk igennem livsforløbet. Ved at se på summen af de indkomster, man har tjent over en længere periode - den akkumulerede indkomst - fås et bedre billede af personens generelle velstandsniveau mv.

Stigning i antallet af ældre uden ret til fuld pension

22. marts 2018

Stigning i antallet af ældre uden ret til fuld pension

De ældres økonomi er forbedret markant i Danmark over de seneste årtier. Pensionssystemet sikrer, at de færreste pensionister lever i lavindkomstfamilier. Men der findes en voksende gruppe af såkaldte brøkpensionister, der ikke har ret til fuld folke- eller førtidspension, fordi de har opholdt sig udenfor Danmark en stor del af deres liv inden pensionering.

Forskellen mellem mænds og kvinders indkomst er blevet mindre

7. marts 2017

Forskellen mellem mænds og kvinders indkomst er blevet mindre

Der er stadig ikke ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark, når det kommer til disponibel indkomst - indkomstgabet mellem de to køn var i 2015 på 17 pct. Der har dog været en bevægelse i retning mod større indkomstlighed mellem kønnene.
Den disponible indkomst er et udtryk for en persons samlede indkomst efter skat, og omfatter derfor både løn og andre typer af indkomster, som fx overførselsindkomst og formueindkomst.

Regionale indkomstforskelle gennem 20 år

15. juni 2016

Regionale indkomstforskelle gennem 20 år

Trods Danmarks beskedne størrelse er der væsentlige regionale forskelle i danskernes indkomster. Hvor store forskellene er, afhænger af, hvilken indkomsttype der fokuseres på. Analysen undersøger udviklingen i de gennemsnitlige disponible indkomster og erhvervsindkomster i de forskellige landsdele de seneste 20 år, og sammenkobler udviklingen med den regionale produktion (BNP pr. indbygger).

Bag tallene

Mænd og kvinder har forskellige tilgange til investeringer i aktier

18. marts 2021

Mænd og kvinder har forskellige tilgange til investeringer i aktier

Foruden pensionsopsparingerne er det lidt mere end hver femte person i Danmark, som ejede aktier i 2019. Generelt er andelen af mænd som har aktier lidt højere, end det er tilfældet for kvinder. Det er især personer over 40 år, der ejer aktier, og de store aktieformuer er koncentreret hos få personer.

Indkomsterne vokser - men ikke for de unge

15. september 2020

Indkomsterne vokser - men ikke for de unge

Fra 2000 til 2018 er den disponible indkomst for alle aldersgrupper over 25 år steget markant, mens den er faldet for de unge. En sammenligning af gennemsnits- og medianindkomsten i 2018 viser, at der er væsentlige forskelle i disponibel indkomst mellem aldersgrupper og på tværs af køn.

Adgang til fri telefon svinger betydeligt mellem brancher

4. oktober 2019

Adgang til fri telefon svinger betydeligt mellem brancher

Andelen af lønmodtagere, der har fri telefon, varierer med den branche, personerne arbejder i, og deres lønniveau.

Hver ottende dansker har ikke råd til at holde ferie

5. juli 2019

Hver ottende dansker har ikke råd til at holde ferie

Især enlige forsørgere har svært ved at finde penge i budgettet til at holde ferie væk fra hjemmet. Her svarer næsten hver tredje, at de ikke havde råd til at holde en uges ferie med deres nære familie det foregående år.

Ledere fylder dobbelt så meget i det private som i det offentlige

10. januar 2019

Ledere fylder dobbelt så meget i det private som i det offentlige

Siden 2010 har andelen af lønmodtagere med ledelsesarbejde i det private ligget omkring 5,0 pct., mens det samme tal er ca. 2,4 i det offentlige. Generelt er flest af lønmodtagerne med ledelsesarbejde mænd, og de mandlige ledere tjener sædvanligvis mere end de kvindelige.

Indkomstskattens andel af indkomsten

Mønter

Læs Bag Tallene

Fakta om briter i Danmark

De britiske statsborgere var i 2015 blandt de nationaliteter, der havde de højeste erhvervsindkomster i Danmark.

Læs artiklen

Kontakt

Jarl Quitzau