Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Ydelser til voksne med handicap og udsatte voksne

Statistikken indeholder oplysninger om udvalgte ydelser i Lov om Social Service, som gives til voksne med handicap eller andre udsatte. Formålet med statistikken er at opgøre antallet af ydelsesmodtagere og at tilkoble informationer om deres baggrund og levevilkår i øvrigt. Statistikken er udarbejdet siden 2015 og denne udgivelse indeholder data fra og med 1. kvartal 2015 til og med 4. kvartal 2020. Statistikken har erstattet de summariske oplysninger om handicapydelser, som kommunerne tidligere har indberettet til Den Sociale Ressourceopgørelse

Indhold

Statistikken er en opgørelse af udvalgte ydelser i Lov om Social Service, som gives til voksne med handicap eller andre udsatte. Statistikken indeholder informationer om, hvor mange ydelser der gives opdelt på enten kvartaler eller år. Derudover er der indeholdt oplysninger om ydelsesmodtagernes målgrupper (dvs. type af handicap eller udsathed).

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Det er landets kommuner, som visiterer borgere til de udvalgte ydelser og indberetter data til Danmarks Statistik. Data til statistikken indsamles månedligt via automatiske indberetninger fra de fagsystemer, som kommunerne anvender til sagsbehandling. Alternativt indberetter kommunerne data via en manuel indberetningsløsning, som stilles til rådighed af Danmarks Statistik. De indberettede data valideres af kommunerne, som skal godkende at deres data kan anvendes til statistik og offentliggørelse. Inden data offentliggøres, fjerner Danmarks Statistik ugyldige data og tilretter forskellige varianter af overlappende ydelsesforløb.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for bl.a. ministerier, forskere og handicaporganisationer, som grundlag for analyser af udviklingen i antallet af tildelte ydelser og ydelsesmodtagernes karakteristika og levevilkår.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Denne udgivelse sker på baggrund af data fra 93 kommuner. Præcision og pålidelighed er primært påvirket af manglende eller mangelfulde indberetninger fra kommunerne. Det skyldes bl.a. at kommunerne oplever tekniske udfordringer med opsætningen af de system-til-system løsninger, som anvendes til dataindberetning

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives årligt uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikkens aktuelle tidsserie er sammenlignelig fra 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2020. Statistikken kan bedst sammenlignes med de data om handicapydelser, som tidligere blev indberettet til Den Sociale Ressourceopgørelse. Data kan ikke umiddelbart sammenlignes direkte med international statistik.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik og præsenteres på Danmarks Statistiks Kommunekort. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Handicapområdet. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed