Gå til sidens indhold

Sociale udgifter

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Rúna Volmarsdóttir Højgaard
40 18 42 94

rvh@dst.dk

Hent som PDF

Sociale udgifter

Formålet med statistikken Sociale Udgifter er at give en sammenhængende beskrivelse af udgifter forbundet med social beskyttelse. Statistikken giver en detaljeret oversigt over udviklingen i forskellige sociale udgifter i Danmark, og kan samtidig bruges til at sammenligne niveauet for social beskyttelse internationalt. Statistikken er udarbejdet siden 2007 og er et europæisk statistiksystem for sociale udgifter (European System for Integrated Social PROtection Statistics – ESSPROS).

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af udgifter til sociale ydelser fordelt på otte hovedområder, med yderligere underopdeling. Sociale ydelser skal forstås bredt, som ydelser der letter personers eller husholdningers økonomiske byrde i forbindelse med socialt betingede risici eller behov. Opgørelsen indeholder både kontantydelser og ydelser i naturalier, som fx udgifter til sygehusvæsenet. Ydelserne omfatter desuden både offentlige og private udgifter. Det gælder dog, at ydelser skal være af kollektiv art uden obligatorisk modydelse.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Den statistiske behandling tager udgangspunkt i statistikken over de offentlige finanser samt nationalregnskabets sektorregnskaber. Statistikken er særligt knyttet til COFOG-fordelingen af de offentlige udgifter, som er en klassifikation af det offentliges udgifter fordelt efter formål. Dertil suppleres med oplysninger vedr. den ikke-offentlige del af de sociale udgifter fra nationalregnskabets sektorregnskaber, særligt vedr. pensioner. Skatteraterne, som bruges til opregning af statistikken, kommer fra Finansministeriet. Disse rater er indtil videre foreløbige for årene 2019 og 2020.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Der er fra en række internationale organisationer stor efterspørgsel efter data vedrørende sociale udgifter. Eurostat arbejder i den forbindelse for en udvidelse af statistikken på flere områder, fx på koblingen af arbejdsløshedsydelser med antal personer.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Vigtige kilder til usikkerhed i forbindelse med tabellerne i herværende statistik tæller: Mulige fejlposteringer i de primære regnskaber (stat, kommune m.fl.), og risikoen for fejlklassificering af ydelser og ordninger inden for ESSPROS-klassifikationen.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statikken udkommer årligt, omkring ti måneder efter kalenderårets afslutning. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er forordningsbestemt af EU og offentliggøres også af Eurostat. Statistikken er opgjort efter ESSPROS-klassifikationen, der danner grundlag for sammenlignelighed med andre EU-lande samt Norge, Island og Schweiz. Statistikken er omlagt i 2012 og de reviderede tal er i den forbindelse ført tilbage til 2007.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik og offentliggøres i Statistikbanken under Sociale udgifter. Derudover bringes der tal i Statistisk Tiårsoversigt I øvrigt er internationalt sammenlignelige tal for 'Social protection expenditure and receipts' tilgængelige på Eurostats hjemmeside.

Læs mere om tilgængelighed