Gå til sidens indhold

Kulturministeriets udbetalinger

Formålet med statistikken Kulturministeriets udbetalinger er at skabe et samlet overblik over omfanget, arten og fordelingen af Kulturministeriets udbetalinger til kulturelle formål. Kulturministeriets udbetalinger giver sammen med Bevillingsstatistikken (Offentlige bevillinger til kulturelle formål) et nuanceret billede af den statslige finansiering og støtte til kulturlivet. Statistikken dækker fra 2010 og frem.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse over udbetalte beløb til fremme af formål inden for Kulturministeriets område. Midlerne anvendes til drift af institutioner, konkrete aktiviteter og projekter, legater mv. og viser fordelingen på forskellige kulturemner og geografi. Tilskudsmodtagerne beskrives med alder og køn (personer) eller virksomhedsform og -størrelse (virksomheder). Udbetalingerne til forfattere, oversættere mv. knyttet til biblioteksafgiften og fordelingen af udbetalinger til de særlige, tværgående emner børn og unge, forskning og uddannelse vises også i særlige tabeller.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Kulturministeriet sender hvert år til Danmarks Statistik udbetalingsdata med angivelse af beløb, formål, geografisk målretning, modtageroplysninger mv. Danmarks Statistik fejlsøger data og kobler dem med baggrundsoplysninger om modtagerne (alder, bopæl og køn for personer; beliggenhed, størrelse og type for virksomheder). Data tabelleres og publiceres i Statistikbanken efter en række yderligere kontroller.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes til oversigter over Kulturministeriets udbetalinger til forskellige kulturformål. Desuden kan statistikken benyttes til en nærmere beskrivelse af modtagerne mht. fx geografi, køn og alder (personer), størrelse og virksomhedstype (virksomheder). Statistikken er etableret og udvikles løbende i samarbejde med Kulturministeriet.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der er tale om en samlet opgørelse baseret på kendte autoritative kilder. Data indsamles via Kulturministeriets tilskudsadministrative systemer og øvrige økonomisystemer. Hertil kommer regnskabsoplysninger fra Statsregnskabet. Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger, men den samlede præcision og pålidelighed vurderes at være meget høj.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Udgivelsestidspunktet er normalt medio maj - ca. 4½ måned efter referenceperiodens udløb..

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Ved vurdering af tidsserier fra denne statistik, skal brugeren være opmærksom på ressort-omlægninger og lignende som beskrevet under Sammenlignelighed over tid. Fra og med udgivelsen af 2019 tal er opgørelsen af sagsområder ændret i forhold til tidligere, da det for visse udbetalingstyper er muligt at definere sagsområdet mere præcist end før.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Kulturministeriets udbetalinger indgår i emnesiden for Økonomiske forhold på kulturområdet under Kulturlivets økonomi og struktur og i Statistisk Årbog i kapitlet om Kultur og kirke. Statistikken formidles hvert år gennem udgivelsen af Nyt fra Danmarks Statistik og en række statistikbanktabeller, der bl.a. viser den geografiske fordeling af udbetalingerne og fordelingen på personlige modtagere og virksomhedsmodtagere.

Læs mere om tilgængelighed