Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Carsten Nielsen
23 74 60 17

can@dst.dk

Hent som PDF

Kontanthjælpsydelser

Statistikken er baseret på registreringer fra KMD-aktiv/KY i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Kommunerne har et økonomisk incitament til at foretage korrekte registreringer, hvorfor det vurderes at præcisionen generelt set er på et højt niveau. Når statistikken er offentliggjort i statistikbanken, revideres den efter tre måneder, hvorefter tallene er endelige.

Samlet præcision

Statistikken er baseret på registreringer fra KMD-aktiv/KY i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Kommunerne har et økonomisk incitament til at foretage korrekte registreringer, fordi den statslige refusion til kommunerne ligger til grund herfor. Derfor vurderes præcisionen at være på et højt niveau.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

En person kan være registreret med to ydelser på samme tid. Det betyder at man risikerer dobbelttællinger, hvis der lægges flere ydelser sammen. Opgørelsen af berørte personer i alt er renset for dubletter. Se mere under afsnittet Kvalitetsvurdering.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken er en totalopgørelse baseret på administrative kilder, hvor alle der modtager kontanthjælpsydelser er registreret. Der er således ingen stikprøveusikkerhed og kilder til anden usikkerhed afhænger alene af kvaliteten af registre. Statistikken er baseret på de registreringer som landets kommuner foretager i KMD-aktiv/KY og det tilsvarende system i Herning. Den statslige refusion, som kommunerne modtager i forbindelse med afholdelse af udgifter der vedrører kontanthjælpsydelser, beror på at kommunerne har foretaget registreringer jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Kommunerne har derfor en økonomisk interesse i at lave en korrekt registrering.

Kontanthjælpsstatistikken er ikke behandlet for interne overlap mellem ydelser, som det sker i statistikken over Offentligt Forsørgede. Det betyder at man risikerer dobbelttællinger hvis de enkelte ydelser summeres, fordi en person kan stå registreret med mere end én ydelse indenfor den samme periode. Totalerne er nedskrevet således at en person maksimalt kan tælle som 1 helårsmodtager og antallet af berørte personer er renset for dubletter.

For en samlet volumenopgørelse, henvises til statistik om Offentligt forsørgede, der anvender den overlapsbehandlede enhed fuldtidsmodtager.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

De kvartalsvise opgørelser kan betragtes som en art foreløbige tal for den årlige statistik. I forbindelse med offentliggørelse af tal for et nyt kvartal opdateres tallene for det forudgående kvartal.