Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Carsten Nielsen
23 74 60 17

can@dst.dk

Hent som PDF

Kontanthjælpsydelser

Statistikken over kontanthjælpsydelser offentliggøres kvartalsvist med månedlige opgørelser af ydelserne Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælp, Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, Integrationsydelse, Revalideringsydelse, Kontantydelse, Arbejdsmarkedsydelse og Særlig uddannelsesydelse opgjort i berørte personer (faktiske og sæsonkorrigerede), helårsmodtagere og udbetalte beløb i 1.000 kr. for personer der er fyldt 16 år. Statistikken opdeles på alder, kommune, køn, landsdel og visitation. Den årlige opgørelse af kontanthjælpsydelser opgøres desuden på familietype, herkomst og national oprindelse.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken over kontanthjælpsydelser kan fordeles på ni grupper af ydelsestyper og én total. Totalen hedder Ydelser i alt og indeholder en sum af alle kontanthjælpsydelserne. Da en person kan have modtaget flere forskellige ydelser i løbet af den samme måned, er totalen renset for dubletter på personniveau.

Statistikken indeholder følgende ni grupper af ydelsestyper: Kontanthjælp i alt (aktiverede og ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere), Uddannelseshjælp i alt, Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m. fl. i alt, Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering i alt, Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge m.fl. i alt, Revalideringsydelse i alt, Kontantydelse i alt, Arbejdsmarkedsydelse i alt, Særlig uddannelsesydelse i alt og Særlig støtte til høje boligudgifter. I statistikken er det også muligt at få en mere detaljeret opgørelse på de specifikke kontokoder.

Antallet af modtagere blev til og med 4. kvartal 1993 opgjort i antal familier, men er derefter opgjort i antal personer. Til at begynde med foregik indberetningen af antallet af modtagere udelukkende via skemaer, men i dag foregår indberetningen kun elektronisk. Tidligere via udtræk fra Kommunedata eller via indsendelse af diskette. Fra 2007 bygger statistikken på personindberetninger fra KMD-Aktiv og det tilsvarende system i Herning Kommune. I 2014 blev statistikken revideret tilbage i tid til og med januar 2007. Revisionen betød bl.a., at der i statistikken også er inkluderet oplysninger fra Register for Arbejdsmarkedet (RAM) om den midlertidige ydelse arbejdsmarkedsydelse. Arbejdsmarkedsydelsen blev indført med virkning fra januar 2014. Pr. januar 2016 skete der endnu en revision af statistikken. Dette skyldes nye regler for den model som beskriver hvordan staten, skal refundere kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet. Ved offentliggørelsen af 4. kvt. 2018 indeholder statistikken også sæsonkorrigerede tal. Fra og med september 2020 overgår flere og flere kommuner fra indberetningssystemet KMD Aktiv til KY (Kommunernes Ydelsessystem). Ved udgangen af 2021 bør samtlige landets kommuner være overgået til at anvende indberetningssystemet KY.

Se mere om sammenlignelighed og regelændringer på området i afsnittet om Sammenlignelighed over tid.

Særlige forhold: For de tre seneste kvartaler har der været problemer med dataleverancerne vedr. særlig støtte til høje boligudgifter. Derfor indgår særlig støtte ikke i denne statistik for månederne april 2018 til marts 2019.

Grupperinger og klassifikationer

Modtagere af kontanthjælpsydelser grupperes efter Eurostats geografiske administrative inddeling NUTS (Nomenclature Units Territoriale Statistique). Derudover grupperes statistikken efter alder, køn, visitation og ydelsestype. Den årlige opgørelse af kontanthjælpsydelser opgøres desuden på familietype, herkomst og national oprindelse.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Berørte personer: En person der har modtaget en kontanthjælpsydelse. Hvis den udbetalte ydelse er relativt lav frasorteres personen jf. følgende regel. Den udbetalte ydelse skal være større end 1/31 af det laveste beløb af enten: gennemsnittet for den pågældende ydelsestype eller medianen for den pågældende ydelsestype.

Familietype: Klik her for mere information om familietyper.

Helårsmodtager: Antallet af helårsmodtagere er opgjort efter antallet af dage en person har modtaget en kontanthjælpsydelse i løbet af året. En person som har modtaget en kontanthjælpsydelse halvdelen af året vil således svarer til 0,5 helårsmodtager.

Herkomst: Herkomst har tre kategorier: indvandrer, efterkommere og dansk oprindelse. Indvandrere er født i udlandet, og ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Efterkommere er født i Danmark, og ingen af forældrene er både dansk statsborger og født i Danmark. Resten af befolkningen har dansk oprindelse.

National oprindelse: National oprindelse bestemmes ud fra en persons oprindelsesland. Klik her for mere information om oprindelsesland.

Udbetalt beløb: Det udbetalte beløb, som er registreret på den ydelsesmodtagende person. De udbetalte beløb fordeles efter kommunernes autoriserede kontoplan. Kontoplanen administreres af Social- og Indenrigsministeriet. Hver person kan godt have modtaget penge fra forskellige konti i referenceperioden.

Visitationskategori: Visitationskategorien angiver hvorledes jobcentrene har vurderet ydelsesmodtagerne ift. arbejdsmarked. Med kontanthjælpsreformen i januar 2014 er et nyt visitationssystem implementeret, som afløser det daværende matchkategorisystem. Kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse kan fra januar 2014 modtage uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Modtagere af uddannelseshjælp skal visiteres efter om de er åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Personer som er visiteret som åbenlyst uddannelsesparat er underlagt rådighedskriterier i forhold til arbejdsmarkedet, som bl.a. betyder at de indgår i den registerbaserede ledighedsstatistik. De øvrige kontanthjælpsmodtagere visiteres efter om de skønnes jobparate eller aktivitetsparate. Heraf indgår de jobparate kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik. Personer som modtager revalideringsydelse visiteres efter et andet system og optræder derfor i statistikken som uoplyst. Personer på arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelses ydelse skal pr. definition stå til rådighed for arbejdsmarkedet og er derfor jobparate. De nye visitationskategorier er så godt som muligt ført tilbage til 2007 på baggrund af personernes tidligere matchkategorisering.

Enheder

Berørte personer (faktiske og sæsonkorrigerede) og udbetalte beløb i 1.000 kr. Den årlige statistik opgøres også på helårsmodtagere.

Population

Modtagere af kontanthjælp og lignende ydelser ifølge de administrative registre.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

I tidsperioden fra januar 2007 og frem er statistikken opgjort på grupper af ydelsestyper. Den mere detaljerede opgørelse af kontanthjælpsydelser på kontokoder, kan findes i den senest reviderede kontanthjælpsstatistik fra januar 2016 og frem. Detaljerede opgørelser fra før 2016 kan findes i arkiverede matricer. En detaljeret årlig opgørelse fra 2007 til 2015 kan findes i den arkiverede matrice KY025. Mens KY05 indeholder månedlige opgørelser i perioden 2014 – 2015, og KONT1 og KONT2 indeholder månedlige opgørelser i perioden 2007 - 2013. Matricerne er ikke direkte sammenlignelige pga. store forskelle i kontanthjælpsydelserne på detaljeret niveau.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Berørte personer (faktiske og sæsonkorrigerede) og udbetalte beløb i 1.000 kr. Den årlige statistik opgøres også på helårsmodtagere.

Referencetid

Referencetid i den årlige statistik dækker samtlige måneder indenfor det givne kalenderår. Referencetid i den kvartalsvise statistik dækker den enkelte kalendermåned som ydelsen er registreret indenfor.

Hyppighed

Statistikken offentliggøres årligt og kvartalsvist fordelt på måneder.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6

Indberetningsbyrde

Statistikken er registerbaseret. Derfor er der ikke nogen indberetningsbyrde for de personer der indgår i statistikken. Fra 2007 sker indberetningen fra KMD-Aktiv og Herning kommunes tilsvarende system. Indberetning af arbejdsmarkedsydelse til RAM sker fra A-kasserne til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Øvrige oplysninger

Fra og med COVID-19-nedlukningen af Danmark (medio marts-2020), er antallet af personer på kontanthjælpsydelser begyndt at stige for første gang siden januar 2016. Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.