Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Jarl Quitzau og Uwe Pedersen.
tlf. 39 17 35 94, 39 17 34 24

jaq@dst.dk, uwp@dst.dk

Hent som PDF

Indkomststatistik

Kvaliteten vurderes overordnet at være meget høj for alle de indkomsttyper, som er dækket af statistikken. Hovedkilden til data er SKAT, hvor de fleste oplysninger er blevet grundigt valideret. Elementer som lotterigevinster og sorte indkomster er ikke dækket af statistikken.

Det udtræk, som denne statistik bygger på, trækkes i november efter årets afslutning. Det betyder, at ændringer i skatteopgørelser efter denne dato ikke indgår i statistikken, da den ikke revideres løbende. Dette påvirker primært de selvstændige, hvor en mindre del af gruppen ikke er færdiglignede på udtrækstidspunktet.

Samlet præcision

Indkomstoplysningerne i SKATS registre tages i denne statistik som udtryk for de faktiske indkomster. Det skal hertil bemærkes, at fx sort arbejde og fejlbehæftede/mangelfulde indberetninger til SKAT vil bevirke, at der ikke bliver fuldstændig sammenfald mellem de faktiske indkomster og indkomsterne, som de opgøres i denne statistik. Engangsudbetalinger primært i form af forsikringsudbetalinger og gevinster på spil er heller ikke en del af statistikken.

Indkomststatistikken er i 2016 fremrykket fra december til september. Fremrykningen betyder, at data er baseret på et tidligere udtræk fra SKAT. Da selvangivelser kan revideres i op til fem år efter skatteårets afslutning, er der lidt flere af disse revisioner, vi ikke får med. Baseret på estimater fra 2015 vurderes det, at indkomst i alt før skat måles 0,05 pct. lavere som følge af fremrykningen. En stor del af de revisioner, som ikke kommer med i den nye udgave af statistikken, vedrører selvstændige. Virksomhedsoverskud, der er en del af erhvervsindkomsten, måles omkring 1 pct. lavere efter fremrykningen. Afvigelserne kan variere fra år til år afhængig af mængden af selvangivelser, som revideres efter dataudtrækket i august. En analyse gennemført i 2007 indikerede, at antallet af revisioner bliver mindre som tiden går efter indkomstårets afslutning.

Specielt for 2019 gælder at der som følge af situationen omkring COVID-19 fra Regeringen i foråret 2020 blev lanceret en række hjælpepakker med henblik på at holde hånden under det danske erhvervsliv. Et af tiltagende omhandlede en generel udsættelse af de almindelige frister for personligt ejede virksomheder med hensyn til indberetninger af virksomhedsoverskud mv. til SKAT for indkomståret 2019. Fristerne blev i den forbindelse rykket fra juni 2020 til 1. september 2020. Danmarks Statistik modtog imidlertid den første leverance af Skattestyrelsens data for slutligningen efter de 8 måneder i august, altså før indberetningsfristen d. 1. september for personligt ejede virksomheder. Datagrundlaget var på det tidspunkt således særdeles mangelfuldt, da et stort antal selvstændige simpelthen ikke indgik. Som følge af dette er indkomststatistikken for tællingsåret 2019 ekstraordinært udsat til d. 27. november 2020, da den nødvendigvis skal ske på baggrund af en senere leverance af data for slutligningen, som først er modtaget i november måned.

Stikprøveusikkerhed

Statistikken er en totalopgørelse baseret på administrative registeroplysninger. Der er derfor ingen stikprøveusikkerhed.

Anden usikkerhed

Det skal bemærkes, at fx ikke-skattepligtige gaver, sort arbejde, uregistrerede indkomster fra deleøkonomi og fejlbehæftede/mangelfulde indberetninger til SKAT vil bevirke, at der ikke bliver fuldstændig sammenfald mellem de faktiske indkomster og indkomsterne, som de opgøres i denne statistik. Engangsudbetalinger, fx i form af forsikringsudbetalinger og gevinster på spil, er heller ikke en del af statistikken. Disse mangler giver risiko for bias i forhold til grupper, der har indkomster, som ikke er oplyst til SKAT, eller blot ikke er skattepligtige, som samtidig ikke er udbetalt af en offentlig myndighed.

I statistikken indgår imputeret [lejeværdi af egen bolig] (https://www.dst.dk/ext/3431754515/0/velfaerd/Lejevaerdi--pdf). Dette er en teoretisk opgørelse af den indirekte indkomst, en boligejer har i form af sparet husleje. Den kan ikke fastsættes med fuld præcision. Det udtræk, som denne statistik for 2019 bygger på, trækkes i november efter årets afslutning. Det betyder, at ændringer i skatteopgørelser efter denne dato ikke indgår i statistikken, da den ikke revideres løbende. Dette påvirker primært de selvstændige, hvor en mindre del ikke er færdiglignede på udtrækstidspunktet.

I 2014 til 2016 og i 2018 og 2019 er data om skattefri kontanthjælp let fejlbehæftede og mangelfulde.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken er baseret på data for hele befolkningen, som den er registret i CPR. Derfor er der ingen stikprøveusikkerhed forbundet med statistikken. Danmarks Statistik har ikke information om alle typer af indkomst. Det bør fx bemærkes, at sort arbejde og andre mangelfulde indberetninger til SKAT samt lejeindtægter under grænsen for beskatning vil bevirke, at der ikke bliver fuldstændig sammenfald mellem de faktiske indkomster og indkomsterne, som de opgøres i denne statistik. Engangsudbetalinger primært i form af forsikringsudbetalinger og gevinster/tab på spil er heller ikke en del af statistikken.

Kvaliteten af SKATS slutligning, som danner det primære grundlag for statistikken, vurderes overordnet at være meget god for alle de indkomsttyper, som er dækket af statistikken, da indkomsterne er valideret af både SKAT samt skattebetalerne. Indkomststatistikken er allerede i 2016 fremrykket fra december til september. Fremrykningen betyder, at data er baseret på et tidligere udtræk fra SKAT. Da selvangivelser kan revideres i op til fem år efter skatteårets afslutning, er der lidt flere af disse revisioner, vi ikke får med. Baseret på estimater fra 2015 vurderes det, at indkomst i alt før skat måles 0,05 pct. lavere som følge af fremrykningen. En stor del af de revisioner, som ikke kommer med i den nye udgave af statistikken, vedrører selvstændige. Virksomhedsoverskud, der er en del af erhvervsindkomsten, måles omkring 1 pct. lavere efter fremrykningen. Afvigelserne kan variere fra år til år afhængig af mængden af selvangivelser, som revideres efter dataudtrækket i august. Antallet af revisioner bliver mindre, som tiden går efter indkomstårets afslutning.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der foretages ikke løbende revisioner af indkomststatistikken. Dele af statistikken offentliggøres dog i A-indkomststatistik (foreløbig) ca. syv måneder før denne statistiks udgivelse. Forskellen på A-indkomsten (som indeholder oplysninger om løn og overførsler) i den foreløbige og endelige statistik har siden 2008 været på under 0,12 pct. A-indkomsten, som ikke rummer fx overskud af selvstændig virksomhed og formueindkomster, udgør mellem 85 og 90 pct. af den samlede indkomst før skat.

Fejl rettes løbende, hvis de har et omfang, der påvirker statistikken. Men over tid opstår løbende behov for ændringer af statistikken, enten fordi vi bliver opmærksomme på mangler eller uhensigtsmæssigheder, og fordi nogle indkomsttyper/overførsler (fx SP og de gamle kapitalpensioner) udgår, og nye kommer til. Når behovet for ændringer er tilstrækkelig stort, laves der større revisioner i det omfang, vi har tid og ressourcer hertil. Den seneste større revision blev gennemført i 2013. Læs mere om denne revision.