Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Forsyningen og forbruget af korn og foder

Statistikkerne er årlige opgørelser af landbrugets foderforsyning og foderforbrug opgjort i mio. kg og mio. kr. Foderforsyningen og foderforbruget opgøres for en lang række foderemner ved at opstille balancer. De opgøres for både kalenderår og driftsår, efter produktionsform, fx enkeltfoderstof eller værende en del af en foderblanding og efter oprindelse.

Indholdsbeskrivelse

Statistikkerne er årlige opgørelser af landbrugets foderforsyning og foderforbrug opgjort i mio. kg og mio. kr. Foderforsyningen og foderforbruget opgøres for en lang række foderemner ved at opstille balancer. Anvendelsen af korn samt omsætningen af korn indgår som en udvidet opgørelse i denne sammenhæng. Statistikkerne opgøres både for kalenderår og driftsår, efter produktionsform, fx enkeltfoderstof eller værende en del af en foderblanding og efter oprindelse.

Grupperinger og klassifikationer

A, 01.00.0, Landbrug og gartneri Klassifikationer: Fodermidler, foderblandinger samt anvendelse

Sektordækning

Landbrug

Begreber og definitioner

Foderværdi: Foderværdi opgøres i foderenheder, hvilket er en beregningsenhed. En foderenhed udgøres af en forskellig mængde foderstof, alt efter hvilket afgrøde, der er tale om. Fx skal der en større mængde halm til en foderenhed end hvede.

Ensilering: Metode til konservering af foder fra helsæd, græs eller andet grøntfoder.

Foderblandinger: Er foder, der er færdigblandet fra fabrik, og er klar til at dyrene skal spise det.

Foderenhed (FE): Mål for energiindholdet i høstudbyttet af afgrøder, som kan anvendes til foder. Beregnes med standardfaktorer for hver afgrødes kerneudbytte

Forsyningsbalance: En opstilling af nationalregnskabet som viser dels tilgangen af varer og tjenester i et land i løbet af en tidsperiode og dels anvendelsen af disse varer. Tilgang og anvendelse af varer og tjenester i forsyningsbalancen er per definition altid ens. Komponenterne i forsyningsbalancen er BNP og import af varer og tjenester på tilgangssiden og forbrug, bruttoinvesteringer og eksport af varer og tjenester på anvendelsessiden.

Græs i omdrift: Areal der er planlagt dyrket med græs i højst fem sæsoner.

Grovfoder: Foderafgrøder, der anvendes mere eller mindre uforarbejdede til fiberholdigt foder. Omfatter helsæd, majs til ensilage, græs, foderroer og andre rodfrugter til foder.

Kornhandlere: Virksomheder, der køber og sælger korn og foderstoffer.

Råprotein: Den mængde af et foderstof, som er protein. Der er forskel på proteinindholdet i de forskellige foderstoffer.

Blandsæd: Blanding af afgrøder sået samtidigt, fx af korn og/eller bælgsæd.

Enkeltfoderstof: Et enkeltfoderstof er et enkelt foderstof fx hvede, som sammen med andre produkter bliver til en samlet foderblanding.

Majs til ensilering: Majs der høstes som helsæd før modning. Ensileres normalt til foder.

Majs til modenhed: Majs der dyrkes til modning af kolber og kerner i september-oktober. Benyttes til foder (majs dyrket til menneskeføde betegnes sukkermajs).

Enheder

Data er indsamlet fra virksomheder, herunder landbrugsbedrifter.

Population

Populationen dækker landbruget i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken Foderforbruget efter fodermiddel (FODER1) dækker tidsperioden fra 1990 og frem.

Statistikken Fordeling af foder efter fodermiddel og anvendelse (FODER2) dækker tidsperioden fra 1992 og frem.

Statistikkerne Foderbalance efter fodermiddel, periode og anvendelse (FODER5) og Værdiberegning for foderstoffer (FODER 6) dækker tidsperioden fra 2000 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

  • Vægt (mio.kg)
  • Foderværdi (mio. foderenheder)
  • Ren råprotein (mio.kg)
  • Pris pr. 100 kg
  • Mio. kr.

Referencetid

Statistikkerne har to referenceperioder, som er kalenderår og driftsåret, som går fra d. 1. juli til d. 30. juni.

Hyppighed

Statistikkerne udgives årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018. og derudover er forsyningen og forbruget af korn og foder et bidrag til opfyldelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber i fællesskabet.

Indberetningsbyrde

  • Indberetningsbyrden for Lagerbeholdning af korn hos landmænd er senest opgjort i 2004 til 4.000 kr.
  • Indberetningsbyrden for Lagerbeholdning af korn hos handlende er senest opgjort i 2004 til 26.000 kr.

Desuden anvendes andre statistikker med særskilt opgjort indsamlingsbyrde samt enkelte øvrige indsamlede informationer.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside Rå- og hjælpestoffer eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.