Gå til sidens indhold

Formue og gæld

Formålet med denne statistik er at belyse formue og gæld, inklusiv pensionsformuer for forskellige befolkningsgrupper. Den anvendes herudover i analyser af pensionssystemet samt til måling af økonomisk ulighed. Statistikken er produceret siden 2014.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af familiefordelt nettoformue og formue og gæld. Den indeholder data om værdien af boliger, biler, indestående på bankkonti, pensionsopsparing og gæld. Statistikken kan bl.a. fordeles efter familietype, køn, alder, indkomst, ejerforhold til bolig, kommuner mv. Da alle data foreligger på personniveau, kan de kobles sammen med alle andre personstatistikker i Danmarks Statistik.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data fra de forskellige kilder, som primært er SKAT og de danske pensionsselskaber, samles via personidentifikationen og der foretages klassificeringer og aggregeringer.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for forskere, ministerier, organisationer, pensionsudbydere og medier som grundlag for prognoser om pensionssystemet samt analyser om sociale forhold, velstandsniveau og økonomisk ulighed. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på andre statistikområder i Danmarks Statistik, fx i nationalregnskabet og som supplement til indkomststatistikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Kvaliteten af de finansielle data er høj, idet de fleste data er kontrolleret af SKAT, da de er relevante for skattebetalingen mv. Dog kan der være lidt usikkerhed om den præcise klassificering af de enkelte finansielle komponenter De beregnede markedsværdier af fast ejendom og biler er mere usikre, da værdien af de reale aktiver ofte er usikker og svær at estimere. Det samme gælder for værdien af pensioner, som blandt andet afhænger stærkt af antagelser om den forventede restlevetid. Ikke-personhenførbare formuekomponenter mangler.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. et år efter referenceårets afslutning. Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 2014 og er sammenlignelig over tid med undtagelse af mindre databrud mellem 2015 og 2016 og mellem 2016 og 2017 i klassifikationerne. Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske guidelines men er internationalt unik, idet det er den eneste næsten fuldt dækkende registerbaserede formuestatistik. Man skal være forsigtig med anvendelsen af statistikken til internationale sammenligninger.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Familiefordelt formue og gæld og Pension. Derudover indgår statistikken i publikationen om Indkomster. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed