Gå til sidens indhold

TILKNYT

Navn

TILKNYT

Beskrivende navn

Tilknytning til primært arbejdssted

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Personens tilknytning til arbejdsstedet dette år i den primære ansættelse (for lønmodtageren). Variablen er kun bestemt for den primære ansættelse og for arbejdsgivere. For sidstnævnte gruppe er værdien sat til 5 svarende til en arbejdstid på 0 timer. For øvrige typer af ansættelser er variablen missing.


Detaljeret beskrivelse

Variablen angiver tilknytningen til det primære arbejdssted for lønmodtageren i arbejdstid forstået således, at det angives, om lønmodtageren er ansat på heltid eller deltid, og om ansættelsen er kontinuert, længere end et år, serielt længere end et år, kontinuert, kortere end et år eller serielt kortere end et år.

Heltids- eller deltidsangivelsen fastsættes på baggrund af en beregning af beskæftigelsesgraden, der baseres på antallet af arbejdstimer, indbetalt ATP og forsikringskategori.

Der skal ses bort fra koderne 10, 20 og 30. Disse optræder fejlagtigt for personer, der både har en arbejdstid, ledighedsperioder og sygeperioder registreret, som gør, at den samlede tid overstiger 100 pct.

De relevante populationer for TILKNYT kan defineres ved brug af variablen TYPE (type for ansættelsesforholdet). For yderligere oplysninger om denne se TYPE.

Kommentar til tabel og graf.
Udviklingen i antal personer med tilknytning til primært arbejdssted skyldes at datagrundlaget for lønmodtagerbeskæftigelsen ændres til eIndkomst fra og med IDA2008. For yderligere information om eIndkomst se emnegruppen Beskæftigelse og herunder statistikområdebeskrivelsen "Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet (RAS)".

Bilag

Graf for hovedbeskæftigede lønmodtagere
Tabel for hovedbeskæftigede lønmodtagere

Populationer:

Ansættelser i IDA

I ansættelsespopulationen er indeholdt alle ansættelser der forekommer i løbet af et år. Ansættelserne kan forekomme som en af følgende hovedtyper; beskæftiget som lønmodtager, arbejdsgiver, selvstændig eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtageransættelsen kan underopdeles som hovedbeskæftiget, bibeskæftiget, en øvrig novemberansættelse, en ej-november ansættelse eller en vigtigste ej-november ansættelse.

Ansættelserne hovedbeskæftiget lønmodtager, arbejdsgiver, selvstændig eller medarbejdende ægtefælle defineres alle i den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik som værende den vigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet pr. ultimo november. Bibeskæftigede lønmodtagere defineres ligeledes i den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik.

Oplysningerne om øvrige novemberansættelser, ej-november ansættelser og vigtigste ej-november ansættelser opgøres i IDA, som supplerende ansættelser til en af de 4 hovedtyper. Øvrige novemberansættelser og ej-november ansættelser forekommer først i IDA fra og med 2004.

Ansættelserne medtages kun hvis den enkelte lønmodtager har fået en løn i løbet af året der overstiger en fastsat løngrænse. Løngrænsen ændres hvert år. Før 2008 har det udelukkende været lønmodtagere, der havde en summeret årsløn svarende til ca. 10.000 kr., der blev klassificeret som lønmodtagere. Dette krav blev indført fordi datagrundlaget for lønmodtagerbeskæftigelsen var årsbaseret og periodeangivelserne var usikre. Som følge af de mere sikre periodeangivelser i det nye datagrundlag fra 2008 er kravet reduceret meget kraftigt og erstattet med et krav om, at en lønmodtager som minimum skal have en løn, der svarer til 4 timers beskæftigelse til garantiløn for at blive klassificeret som ultimo november beskæftiget.

For at optræde i populationen skal personen have bopæl i Danmark ultimo året.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1980 31-12-3000 01 : Heltid, kontinuert, længere end et år
01-01-1980 31-12-3000 02 : Deltid (>= 30 timer), kontinuert, længere end et år
01-01-1980 31-12-3000 03 : Deltid (>= 20-29 timer), kontinuert, længere end et år
01-01-1980 31-12-3000 04 : Deltid (>= 10-19 timer), kontinuert, længere end et år
01-01-1980 31-12-3000 05 : Deltid (< 10 timer), kontinuert, længere end et år
01-01-1980 31-12-3000 11 : Heltid, serielt, længere end et år
01-01-1980 31-12-3000 12 : Deltid (>= 30 timer), serielt, længere end et år
01-01-1980 31-12-3000 13 : Deltid (>= 20-29 timer), serielt, længere end et år
01-01-1980 31-12-3000 14 : Deltid (>= 10-19 timer), serielt, længere end et år
01-01-1980 31-12-3000 15 : Deltid (< 10 timer), serielt, længere end et år
01-01-1980 31-12-3000 21 : Heltid, kontinuert, kortere end et år
01-01-1980 31-12-3000 22 : Deltid (>= 30 timer), kontinuert, kortere end et år
01-01-1980 31-12-3000 23 : Deltid (>= 20-29 timer), kontinuert, kortere end et år
01-01-1980 31-12-3000 24 : Deltid (>= 10-19 timer), kontinuert, kortere end et år
01-01-1980 31-12-3000 25 : Deltid (< 10 timer), kontinuert, kortere end et år
01-01-1980 31-12-3000 31 : Heltid, serielt, kortere end et år
01-01-1980 31-12-3000 32 : Deltid (>= 30 timer), serielt, kortere end et år
01-01-1980 31-12-3000 33 : Deltid (>= 20-29 timer), serielt, kortere end et år
01-01-1980 31-12-3000 34 : Deltid (>= 10-19 timer), serielt, kortere end et år
01-01-1980 31-12-3000 35 : Deltid (< 10 timer), serielt, kortere end et år