Gå til sidens indhold

STILL

Navn

STILL

Beskrivende navn

Arbejdsstilling

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen definerer arbejdsstillingen i den vigtigste beskæftigelse i november. Variablen er defineret for hoved- og bibeskæftigede lønmodtagere og arbejdsgivere.

Den vedhæftede graf vises kun for hovedbeskæftigede lønmodtagere.

Detaljeret beskrivelse

STILL dannes via en omkodning af SOCSTIL_KODE (socioøkonomisk status).

Variablen socioøkonomisk status angiver befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november. Tællings-enheden er personen. Den primære tilknytning til arbejdsmarkedet bestemmes ved først at identificere de forskellige bestande, den enkelte person indgår i ultimo november. Hvis en person indgår i mere end en bestand, bestemmes den primære tilknytning ud fra et sæt prioriteringsregler. På denne måde bliver hele befolkningen klassificeret i forhold til den primære tilknytning til arbejdsmarkedet. Udgangspunktet for denne klassifikation af befolkningen er ILO's (International Labour Organisation) anbefalinger med hensyn til begreber og definitioner for arbejdsmarkedsstatistik.

For yderligere information om prioritering mellem "bestande" henvises til den årlige offentliggørelse af RAS (Den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik) i Statistiske Efterretninger.

SOCSTIL_KODE har ændret navn i tællingsperioden. I perioden 1980-1993 hed variablen ARBSTIL, i perioden 1994-1995 hed variablen NYARB (i nogle registre bibeholder den navnet ARBSTIL), og i perioden fra 1996 og frem hedder variablen SOCSTIL_KODE. I 1994 blev der indført en mere detaljeret underopdeling at personerne uden for arbejdsstyrken, mens der i 1996 blev indført en anden underopdeling af lønmodtagergruppen.

Beskæftigelsesopgørelsen for lønmodtagere baserer sig i hele tidsserien i høj grad på de oplysninger om ansættelsesperioder, som arbejdsgiverne angiver på oplysningssedlen. Disse oplysninger anvendes ikke til administrative formål af SKAT, og derfor er kvaliteten ikke altid den bedste. Det har især betydning for de befolkningsgrupper, der ikke udgør den egentlige kernearbejdsstyrke, fx yngre og ældre personer som ofte har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. For disse persongrupper er de registerbaserede informationer, der muliggør en sikker klassifikation mindre sikre.

Underopdeling af lønmodtagere
Underopdelingen af lønmodtagerne (koderne 30-39) blev ændret i 1996. Før 1996 var lønmodtagerne underopdelt på baggrund af deres fagkode. Lønmodtagerne er underopdelt i funktionærer, faglærte og ikke-faglærte arbejdere. Fra 1996 bliver lønmodtagergruppen opdelt efter deres arbejdsfunktion i grupperne topledere, lønmodtagere på højeste niveau, lønmodtagere på mellemniveau, lønmodtagere på grundniveau og andre lønmodtagere. Denne opdeling følger den internationale klassifikation ISCO. Der er således tale om et brud i forhold til de tidligere års opgørelse.

For yderligere information generelt om den socioøkonomiske status og om arbejdsfunktionen for lønmodtagere henvises til SOCSTIL_KODE og PSTILL (Primær arbejdsstilling) under emnegruppen Beskæftigelse og til varedeklarationen for den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik:
http://www.dst.dk/Vejviser/dokumentation/Varedeklarationer/emnegruppe/emne.aspx?sysrid=848.

De relevante populationer for STILL kan defineres ved brug af variablen TYPE (type for ansættelsesforholdet). For yderligere oplysninger om denne se TYPE under emnegruppen Beskæftigelse.

Kommentar til tabel og graf.
Faldet i antallet af ansættelser uden nærmere angivelse i 2008 skyldes indførelsen af eIndkomst fra og med IDA2008. For yderligere infomation om eIndkomst se emnegruppen Beskæftigelse og herunder statistikområdebeskrivelsen "Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet (RAS)".

Bilag

Graf for hovedbeskæftigede lønmodtagere
Tabel for hovedbeskæftigede lønmodtagere

Populationer:

Ansættelser i IDA

I ansættelsespopulationen er indeholdt alle ansættelser der forekommer i løbet af et år. Ansættelserne kan forekomme som en af følgende hovedtyper; beskæftiget som lønmodtager, arbejdsgiver, selvstændig eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtageransættelsen kan underopdeles som hovedbeskæftiget, bibeskæftiget, en øvrig novemberansættelse, en ej-november ansættelse eller en vigtigste ej-november ansættelse.

Ansættelserne hovedbeskæftiget lønmodtager, arbejdsgiver, selvstændig eller medarbejdende ægtefælle defineres alle i den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik som værende den vigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet pr. ultimo november. Bibeskæftigede lønmodtagere defineres ligeledes i den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik.

Oplysningerne om øvrige novemberansættelser, ej-november ansættelser og vigtigste ej-november ansættelser opgøres i IDA, som supplerende ansættelser til en af de 4 hovedtyper. Øvrige novemberansættelser og ej-november ansættelser forekommer først i IDA fra og med 2004.

Ansættelserne medtages kun hvis den enkelte lønmodtager har fået en løn i løbet af året der overstiger en fastsat løngrænse. Løngrænsen ændres hvert år. Før 2008 har det udelukkende været lønmodtagere, der havde en summeret årsløn svarende til ca. 10.000 kr., der blev klassificeret som lønmodtagere. Dette krav blev indført fordi datagrundlaget for lønmodtagerbeskæftigelsen var årsbaseret og periodeangivelserne var usikre. Som følge af de mere sikre periodeangivelser i det nye datagrundlag fra 2008 er kravet reduceret meget kraftigt og erstattet med et krav om, at en lønmodtager som minimum skal have en løn, der svarer til 4 timers beskæftigelse til garantiløn for at blive klassificeret som ultimo november beskæftiget.

For at optræde i populationen skal personen have bopæl i Danmark ultimo året.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1994 31-12-3000 01 : Arbejsgiver på orlov
01-01-1994 31-12-3000 02 : Momsbetaler på orlov
01-01-1994 31-12-3000 03 : Arbejdsløshedsforsikret selvstændig på orlov
01-01-1994 31-12-3000 04 : Årsafgrænset selvstændig på orlov
01-01-1994 31-12-3000 05 : Medhjælpende ægtefælle på orlov
01-01-1980 31-12-3000 11 : Arbejdsgiver
01-01-1980 31-12-3000 12 : Momsbetaler
01-01-1980 31-12-3000 13 : Arbejdsløshedsforsikret selvstændig
01-01-1980 31-12-3000 14 : Årsafgrænset selvstændig
01-01-1980 31-12-3000 19 : Anden selvstænidg (uden ansatte)
01-01-1980 31-12-3000 20 : Medhjælpende ægtefælle
01-01-1980 31-12-1995 31 : Direktør
01-01-1996 31-12-3000 31 : Topledere
01-01-1980 31-12-1995 32 : Overordnet funktionær
01-01-1996 31-12-3000 32 : Lønmodtager på højeste niveau
01-01-1980 31-12-1995 33 : Ledende funktionær
01-01-1980 31-12-1995 34 : Funktionær i øvrigt
01-01-1996 31-12-3000 34 : Lønmodtagere på mellemniveau
01-01-1980 31-12-1995 35 : Faglært arbejder
01-01-1996 31-12-3000 35 : Lønmodtagere på grundniveau
01-01-1980 31-12-1995 36 : Ikke faglært arbejder
01-01-1996 31-12-3000 36 : Andre lønmodtagere
01-01-1980 31-12-1995 37 : Beskæftigede lønmodtagere uden nærmere angivelse
01-01-1996 31-12-3000 37 : Lønmodtager uden nærmere angivelse
01-01-1980 31-12-3000 40 : Arbejdsløs (fuldt ledige i uge 48)
01-01-1994 31-12-3000 41 : Orlov fra ledighed
01-01-1997 31-12-3000 42 : Barselsdagpenge
01-01-1997 31-12-3000 43 : Sygedagpenge
01-01-1997 31-12-3000 45 : Beskæftiget uden løn
01-01-1997 31-12-3000 46 : Uddannelsesforstaltning
01-01-1997 31-12-3000 47 : Særlig aktivering
01-01-1997 31-12-3000 48 : Uoplyst aktivering
01-01-1997 31-12-3000 49 : Revalidering
01-01-1980 31-12-3000 50 : Efterlønsmodtager
01-01-2003 31-12-3000 51 : Aktivering (ifølge kontaknthjælpsregisteret)
01-01-2002 31-12-3000 52 : Ledighedsydelse
01-01-1993 31-12-3000 55 : Overgangsydelse
01-01-1994 31-12-1995 71 : Direktør på orlov
01-01-1996 31-12-3000 71 : Topledere på orlov
01-01-1994 31-12-1995 72 : Overordnet funktionær på orlov
01-01-1996 31-12-3000 72 : Lønmodtagere på højeste niveau på orlov
01-01-1994 31-12-1995 73 : Ledende funktionær på orlov
01-01-1994 31-12-1995 74 : Funktionær i øvrigt på orlov
01-01-1996 31-12-3000 74 : Lønmodtagere på mellemniveau på orlov
01-01-1994 31-12-1995 75 : Faglært arbejder på orlov
01-01-1996 31-12-3000 75 : Lønmodtager på grundniveau på orlov
01-01-1994 31-12-1995 76 : Ikke faglært arbejder på orlov
01-01-1996 31-12-3000 76 : Andre lønmodtagere på orlov
01-01-1994 31-12-3000 77 : Lønmodtager uden nærmere angivelse på orlov
01-01-1980 31-12-3000 90 : Øvrige uden for arbejdsstyrken
01-01-1980 31-12-3000 91 : Under uddannelse
01-01-1980 31-12-1996 92 : Pensionist (off. pension)
01-01-1997 31-12-3000 92 : Folkepension
01-01-1997 31-12-3000 93 : Førtidspension
01-01-1997 31-12-3000 94 : Tjenestemandspension
01-01-1997 31-12-3000 95 : Kontanthjælp
01-01-1997 31-12-3000 96 : Børn og unge
01-01-2000 31-12-2000 97 : Introduktionsydelse til flygtninge (kontanthjælp) og aktivering
01-01-2001 31-12-3000 97 : Introduktionsydelse til flygtninge
01-01-2001 31-12-3000 98 : Introduktionsuddannelse