Gå til sidens indhold

Meget få økonomisk sårbare lægger penge til side

Levevilkårsundersøgelsen 2020

Kun 8 pct. af personer, der i levevilkårsundersøgelsen 2020 betegnes som økonomisk sårbare, se Økonomisk sårbare (pdf), lægger penge til side i slutningen af en typisk måned. Det er markant lavere end i befolkningen generelt, hvor lige under hver anden lægger penge til side. 20 pct. af de økonomisk sårbare er nødsaget til at bruge af deres opsparing. Det er over dobbelt så meget som i hele befolkningen. Hver tredje økonomisk sårbare er nødsaget til at låne til forbrug, hvorimod det kun gælder for 3 pct. af den samlede befolkning. For begge grupper gælder det, at 39 pct. i slutningen af måneden har indtægter og udgifter i balance. Resultater stammer fra levevilkårsundersøgelsen 2020, hvor der er spurgt om forskellige aspekter af husholdningernes økonomi. Find flere data om økonomisk sårbare, boligbyrde og økonomisk overskud i Statistikbanken.

Hvilket udsagn passer bedst på din husstands økonomiske situation i slutningen af en måned?Kilde: Særkørsel på baggrund af Levevilkårsundersøgelsen, www.statistikbanken.dk/10054

Ny definition af levevilkårsundersøgelsens indkomstbegreber

Historisk har den disponible indkomst i levevilkårsundersøgelsen (SILC) været bygget på den nationale skattelovggivning og indkomstdefinition. Den har dermed ikke været i fuld overensstemmelse med de internationale retningslinjer. I år er der gennemført en revision af definitionen af den disponible indkomst, hvilket medfører en forbedring i sammenligneligheden af indkomster og ulighedsmål i den danske og de øvrige europæiske levevilkårsundersøgelser. Læs mere om revisionen på Revision of SILC incomes - main elements (pdf) - foreløbigt kun på engelsk. Revisionen reducerer generelt de disponible indkomster, især i toppen af indkomstfordelingen. Dette medfører en lavere beregnet Gini-koefficient, se Ulighedsmål: Gini-koefficient (pdf), end tilfældet ellers har været, mens revisionen har en beskeden effekt på de fattigdomsmål, der beregnes ud fra medianindkomsten.

Gini-koefficient før og efter revision - beregnet på SILC-stikprøven og hele befolkningenKilde: Danmarks Statistiks indkomstregister og Levevilkårsundersøgelsen

Ændringer i definitionen af disponibel indkomst

Fra og med 2020 er der foretaget følgende ændringer i beregningen af den disponible indkomst:

Gevinst og tab fra salg af aktier fjernes. Skatteværdien af samme estimeres og medregnes heller ikke. Dette medfører en lavere disponibel indkomst for personer med fortjeneste fra salg af aktier.
Renteudgifter trækkes ikke længere fra indkomsten, hvilket i de fleste tilfælde resulterer i en højere disponibel indkomst.
Betalingen af grundskyld trækkes fra indkomsten og trækker dermed den disponible indkomst ned for boligejere.
Estimation af tidspunkt for beskatning af overskud af egen virksomhed forbedres for i højere grad at sikre overensstemmelse med det år, hvor fortjenesten er genereret. Effekten af denne ændring påvirker ikke den disponible indkomst i én bestemt retning.
Fra og med levevilkårsundersøgelsen 2020 spørges der om fast økonomisk hjælp mellem husstande - typisk fra forældre til deres voksne børn. Indtægter og udgifter fra denne type aktivitet hhv. lægges til og trækkes fra den disponible indkomst.

Levevilkårsundersøgelsen og COVID-19

Spørgeskemaet blev sendt ud 27. februar 2020, bare to uger inden nedlukningen af store dele af aktiviteten i Danmark. Selvom dette har resulteret i højere svarrater, er der ikke fundet nogen synlig effekt af nedlukningen på resultaterne af undersøgelsen. Det skyldes formentligt, at effekterne af nedlukningen ikke kan spores på så tidligt et tidspunkt. Der må forventes noget større effekt på resultatet af Levevilkårsundersøgelsen 2021, som forventes offentliggjort i december i år.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. april 2021 - Nr. 152

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken bygger på interviews med husstande, hvor kun en af husstandens voksne medlemmer er blevet interviewet, men det antages, at svarene dækker alle husstandsmedlemmerne inkl. børnene. Undersøgelsen bygger på en stikprøve og er derfor behæftet med statistisk usikkerhed. Man skal derfor være varsom med fortolkning af små niveauforskelle, særligt hvis man betragter mindre undergrupper af befolkningen. Undersøgelsen er en del af den fælles europæiske undersøgelse Statistics on Income and Living Conditions, SILC, der gennemføres i alle EU's medlemslande og i fx Norge og Schweiz. Formålet er bl.a. at belyse fattigdom og social udstødelse. Man skal derfor være varsom med tolkningen af resultaterne og især ved sammenligninger over tid. Undersøgelsen er del af den fælles europæiske undersøgelse Statistics on Income and Living Conditions, SILC, der gennemføres i alle EU's medlemslande og i visse andre lande. Formålet er bl.a. at belyse fattigdom og social udstødelse. Kun en meget begrænset del af undersøgelsen offentliggøres af Danmarks Statistik, men EU's statistiske kontor, Eurostat, offentliggør en lang række detaljer om situationen i EU-landene.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation