Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Aftagende lønudvikling i første kvartal 2021

Lønindeks 1. kvt. 2021

Ændret 26. august 2021 kl. 11:20

Efterudgivelsen er der konstateret fejl i tabellen. Rettelsen påvirker ikke hovedhistorien eller teksten, og tallene i Statistikbanken er heller ikke påvirket. Rettelsen er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Der var i første kvartal 2021 en aftagende lønudvikling sammenlignet med det forudgående kvartal. Den samlede lønudvikling var 2,0 pct. sammenlignet med samme kvartal i 2020. Lønudviklingen var dog stigende i virksomheder og organisationer (den private sektor), hvor timelønnen steg 2,5 pct., hvilket var højere end forudgående kvartal. Omvendt var der i den statslige sektor en lønudvikling på 0,5 pct. i samme periode. I kommuner og regioner steg timelønnen henholdsvis 1,0 og 1,9 pct. på årsbasis. De ekstraordinære arbejdsmarkedsforhold som følge af COVID-19 betyder fortsat, at denne statistik er behæftet med større usikkerhed end normalt. Se afsnittet om Særlige forhold.

Årlig lønudvikling fordelt på sektorer iflg. det standardberegnede lønindeksKilde: www.statistikbanken.dk/sblon1 og sblon2

Bygge og anlæg steg mest i den private sektor

Med en stigning på 3,5 pct. havde ansatte inden for branchen bygge og anlæg den højeste lønudvikling på årsbasis i første kvartal 2021 i den private sektor. Mindst var stigningen inden for undervisning og sundhed mv. med 1,9 pct. i samme periode. I de to største private hovedbrancher industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed og handel og transport mv. var den årlige stigning i gennemsnitstimelønnen på hhv. 2,2 pct. og 2,4 pct. i årets første kvartal.

Lønnen stiger samlet set mere end forbrugerpriserne

I februar måned, som lønindekset er opgjort på baggrund af, viste forbruger- og nettoprisindekset en årlig stigning i forbrugerpriserne på 0,6 pct. (se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:79). Samtidig var den samlede årlige lønudvikling, på tværs af alle sektorer, på 2,0 pct. i første kvartal 2021. Det betyder, at lønnen samlet set er steget med 1,1 procentpoint mere end forbrugerpriserne i samme periode.

Årlig ændring i det standardberegnede lønindeks opdelt på sektor og branche

 

4. kvt. 2020

1. kvt. 2021

 

pct.

Sektorer i alt

2,3

2,0

Virksomheder og organisationer i alt

2,4

2,5

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

2,2

2,3

Bygge og anlæg

3,3

3,5

Handel og transport mv.

2,3

2,4

Information og kommunikation

2,9

3,2

Finansiering og forsikring

2,2

2,6

Ejendomshandel og udlejning

3,0

3,1

Erhvervsservice

2,4

2,5

Undervisning og sundhed mv.

1,6

1,9

Kultur, fritid og anden service

2,9

2,5

Stat (inklusive sociale kasser og fonde)

1,0

0,5

Regioner

2,9

1,9

Kommuner

2,6

1,0

Kilde: Beregninger på baggrund af www.statistikbanken.dk/sblon1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 har ændret de strukturelle forhold på arbejdsmarkedet

De strukturelle forhold på arbejdsmarkedet har ændret sig kraftigt fra midten af marts 2020 som følge af COVID-19 og de foranstaltninger, der blev sat i værk. Det betyder fortsat, at der stadig er større usikkerhed knyttet til tallene end normalt, i forhold til arbejdsgivernes indberetninger af medarbejdere, der er påvirket af pandemien.

Nogle medarbejdere har været hjemsendt med løn uden at kunne arbejde, mens der fortsat har været mange medarbejdere, som helt eller delvis har arbejdet hjemmefra. Begge disse grupper af medarbejdere indgår i lønindekset med den løn, virksomheden har udbetalt og de timer, som de har arbejdet (dem der har arbejdet hjemmefra) eller skulle have arbejdet (dem der ikke har kunnet arbejde). Således er lønindekset som udgangspunkt ikke påvirket af hjemsendelsen af medarbejdere.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. maj 2021 - Nr. 205

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

De standardberegnede lønindeks er kædeindeks af Laspeyres-typen, hvor den målte lønudvikling er opgjort på baggrund af en fast sammensætning af lønmodtagernes individuelle karakteristika, som fx aflønningsform, arbejdsfunktion og anciennitet. Den målte lønudvikling i de implicitte lønindeks er derimod beregnet på baggrund af summariske løngennemsnit og kan dermed være påvirket af strukturelle forskydninger på arbejdsmarkedet. Det betyder fx, at en øget tilgang af højtlønnede i forhold til lavtlønnede medarbejdere vil trække i retning af en øget lønudvikling. Derudover indgår elever og unge under 18 år ikke i det standardberegnede lønindeks, mens de i det implicitte indgår på samme måde som almindelige lønmodtagere. Der er desuden forskelle i medarbej¬derpopulationen for de to indeks, der skyldes de bagvedliggende beregningsmetoder og valideringsregler. Der forekommer løbende revisioner i de sæsonkorrigerede implicitte indeksværdier for virksomheder og organisationer. De standardberegnede lønindeks foreligger p.t. ikke i sæsonkorrigeret form, da det kræver en længere tidsserie, end der foreligger på nuværende tidspunkt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation