Gå til sidens indhold

Virksomheders udgifter til miljøbeskyttelse falder

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter 2018

Industriens direkte miljøbeskyttelsesudgifter var 3,2 mia. kr. i 2018, hvilket er et fald på 7 pct. i forhold til 2017. Miljøbeskyttelsesudgifter er for eksempel udgifter til affalds og spildevandshåndtering. Faldet skyldes primært færre investeringer inden for forureningsbekæmpende og forureningsforebyggende formål, som faldt fra lidt over 1 mia. til 850 mio. kr. Driftsudgifter til miljøbeskyttelse faldt marginalt, men var på omtrent samme niveau i 2018 og 2017. Driftsudgifter består af interne udgifter, der primært dækker løn samt køb af varer og tjenester til miljøbeskyttelse.

Miljøbeskyttelsesudgifter efter typeKilde: www.statistikbanken.dk/mbu.

Virksomhederne bruger forholdsvist flere penge på affaldshåndtering

Sammenlignet med 2014 brugte virksomhederne 21 pct. flere penge i 2018 på affaldshåndtering. Udviklingen kan være drevet af en generelt øget omsætning og større opmærksomhed på opgaven. De næststørste relative stigninger i udgifter til miljø beskyttelse var på beskyttelse af luftkvalitet/klima og spilde- og regnvandshåndtering. Begge steg med ca. 10 pct. fra 2014 til 2018.

Miljøbeskyttelsesudgifter efter formålKilde: www.statistikbanken.dk/mbu.

Spilde- og regnvandshåndtering koster mest

Den største udgift til miljøbeskyttelse i 2018 var spilde og regnvandshåndtering, der med 955 mio. udgjorde omkring 30 pct. af den samlede udgift. Den næststørste udgift var til affaldshåndtering på 882 mio. kr. Hvilke miljøformål, der relativt giver de største udgifter varierer dog meget afhængig af branche. Spildevandsudgifterne fylder mest i brancher som fødevareindustrien (52 pct.) og den kemiske industri (46 pct.). Affaldshåndtering koster især inden for træ- og papirindustri (56 pct.) samt møbelindustrien (51 pct.). Beskyttelse af luft og klima er især en udgift i energi- og vandforsyningen med en andel på 48 pct.

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter efter branche. 2018*

 

Miljø-
beskyttelses
udgifter
i alt
 

Beskyttelse
af luft-
kvalitet
og klima
 

Spilde- og
regnvands-
håndtering

 

Affalds-
håndtering
og gen-
indvinding
 

Reduceret
energi- og
varme-
forbrug
 

Anden/
tværgående
aktivitet
vedr. miljø-
beskyttelse

 

mio. kr.

pct.

Erhverv i alt

3225

17

30

27

12

14

Råstofindvinding

92

8

30

5

2

54

Føde-, drikke- og tobaksvare

858

6

52

16

17

8

Tekstil- og læderindustri

40

3

25

40

20

13

Træ- og papirindustri, trykkeri

121

13

17

56

8

6

Olieraffinaderier mv.

49

31

49

14

4

2

Kemisk industri

436

10

46

26

7

11

Medicinalindustri

216

6

25

29

29

12

Plast-, glas- og betonindustri

338

29

13

32

14

13

Metalindustri

278

25

14

37

11

13

Elektronikindustri

51

8

10

29

6

47

Fremstilling af elektrisk udstyr

31

13

13

45

16

13

Maskinindustri

249

14

10

39

11

27

Transportmiddelindustri

35

11

23

40

6

20

Møbel og anden industri

106

17

16

51

10

6

Energi- og vandforsyning

325

48

10

20

7

15

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/mbu.

Resultater indgår i samlet regnskab for miljøbeskyttelsesudgifter

Miljøbeskyttelsesudgifter er en del af de forordningsbestemte opgørelser for alle EU-lande. Industriens udgifter indgår heri. For 2018 har Eurostat estimeret, at der blev brugt 297 mia. euro i alt, hvilket svarer til 2 pct. ift. bruttonationalproduktet i medlemslandene. Her er virksomhedernes andel omkring halvdelen, mens husholdninger og den offentlige sektor betaler omkring en fjerdedel hver. Flere oplysninger findes i en nylig offentliggørelse om energi- og miljøstatistik: Energy, transport and environment statistics.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. december 2019 - Nr. 451

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Formålet med statistikken er at belyse miljøbeskyttelsesudgifter for brancher inden for råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og forsyning. Statistikken er et krav i EU-forordninger inden for henholdsvis regnskabsstatistik og miljøøkonomiske regnskaber. Resultaterne er baseret på en dataindsamling blandt ca. 1.000 virksomheder med generelt mere end 50 ansatte, suppleret med en imputering for mindre virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Grønt Nationalregnskab