Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Flere offentligt forsørgede i første kvartal 2022

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 1. kvt. 2022

I første kvartal steg det samlede antal offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, eksklusive SU-modtagere, med 15.200 til 759.400. Det er 18.700 lavere end den seneste top i første kvartal 2021 under COVID-19-restriktionerne. Den seneste stigning skyldes i høj grad en markant stigning i antallet af sygedagpengemodtagere på 21.000. I samme periode faldt antallet af SU-modtagere med 5.000.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret.Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Færre nettoledige og feriedagpengemodtagere

I løbet af første kvartal faldt antallet af feriedagpengemodtagere med 4.300, svarende til et fald på 69 pct. Dette fald skyldes dog et ekstraordinært højt niveau af feriedagpengemodtagere i fjerde kvartal 2021, der hænger sammen med forskydningen af ferieåret, der har medført en betydelig stigning i antallet af feriedagpengemodtagere i december 2021. Antallet af nettoledige faldt i første kvartal med 6.200, svarende til et fald på 9 pct.

Flere personer på førtidspension, seniorpension og tidlig pension

Fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal i år er antallet af personer på førtidspension steget med 2.200 til 222.100. Fra og med denne offentliggørelse er gruppen af personer på seniorpension opgjort særskilt og udskilt fra gruppen af øvrige førtidspensionister. Fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal i år er antallet af personer på seniorpension steget med 2.100 til 16.300. Dertil kommer, at personer med tilstrækkelig arbejdsmarkedsanciennitet fra 1. januar har kunnet gå på tidlig pension (den såkaldte Arne-pension), som der i gennemsnit har været 4.400 personer på i kvartalet.

Flere personer på sygedagpenge mv.

I første kvartal er antallet af personer på sygedagpenge mv. steget med 21.000, hvilket især hænger sammen med de mange COVID-19-sygdomsforløb i januar og februar i år.

Statistikken indeholder for første gang i mange år voksenlærlinge

Pga. mangelfulde indberetninger har denne statistik manglet voksenlærlinge siden 201o. Fra og med denne offentliggørelse er voksenlærlinge medtaget fra og med 2011. Antallet af voksenlærlinge har været støt stigende til 11.800 i seneste kvartal.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 

2021

2022

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

778082

772133

755392

744213

759395

Nettoledige i alt

120558

103266

85126

68204

62049

Ledige dagpengemodtagere

103928

89256

74524

59425

54807

Ledige kontanthjælpsmodtagere

16630

14010

10602

8779

7243

Feriedagpenge

1580

1597

1842

6248

1906

Vejledning og opkvalificering i alt

20994

21001

20538

19542

18698

Vejledning og opkvalificering (d)

5369

5683

5286

4745

4238

Vejledning og opkvalificering (k)

14630

14401

14518

14186

13961

Jobrettet uddannelse (d) 

994

917

734

611

499

Støttet beskæftigelse i alt

99788

102206

109001

110224

111826

Virksomhedspraktik(d)

713

1590

2049

1630

1673

Virksomhedspraktik(k)

6066

5977

9282

9132

8981

Nytteindsats (k)

119

293

436

395

441

Ansættelse med løntilskud (d)

1508

1227

1506

1415

1360

Ansættelse med løntilskud (k)

1346

1147

1289

1213

1220

Jobrotation (d)

217

191

132

286

236

Jobrotation (k)

40

50

34

79

84

Fleksjob1

76246

77513

79092

80250

81574

Skånejob1

4132

4254

4419

4474

4475

Voksenlærlinge

9400

9965

10761

11350

11781

Barselsdagpenge2 i alt

51952

52393

52752

52787

53203

Tilbagetrækning i alt

278491

285403

288840

288349

295352

Førtidspension3

215564

218726

220396

219871

222077

Seniorpension

9113

11143

12706

14133

16278

Tidlig pension

.

.

.

.

4378

Efterløn

50758

52319

52543

51344

49679

Fleksydelse

3055

3214

3195

3002

2940

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

204720

206266

197293

198858

216360

Kontanthjælpsmodtagere3

68758

66697

63513

61594

59114

Tilbud til udlændinge4

5661

5556

5373

5309

5189

Revalideringsydelse

456

421

396

376

343

Ledighedsydelse

16272

15303

14066

13329

12414

Sygedagpenge mv.5

82006

88305

79387

80809

101765

Ressourceforløb

20214

20017

19654

19273

19084

Jobafklaringsforløb

11353

9967

14904

18166

18449

SU-modtagere

316466

314311

312045

307264

302241

Anm.: Nogle af de ovenstående ordninger kan ikke sæsonkorrigeres selvstændigt, på grund af manglende sæson i serierne. Det gælder eksempelvis de nye data for seniorpension og tidlig pension. På grund af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen medtælles der fra og med 1. kvt. 2021 flere og flere 66-årige i denne statistik. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 For 1. kvartal 2021 vurderes det faktiske antal indberettede barselsdagpengemodtagere undervurderet med 3 pct., hvorfor det faktiske antal er blevet opregnet med 3 pct. inden sæsonkorrektion.
3 Kontanthjælpsmodtagere inkluderer her personer, der modtager kontanthjælp og hverken er i aktivering eller ledige.
4 Tilbud til udlændinge inkluderer her personer i selvforsørgelses-/hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, der hverken er i aktivering eller ledige.
5 For at afbøde effekterne af COVID-19-krisen har man ad flere omgange lempet for adgangen til sygedagpenge. 'Mv.' står i denne sammenhæng for kortere sygdomsperioder, hvor personen fortsat modtager almindelige dagpenge frem for sygedagpenge. For 1. kvartal 2022 vurderes det faktiske antal indberettede sygedagpengemodtagere undervurderet med 2 pct., hvorfor det faktiske antal er blevet opregnet med 2 pct. inden sæsonkorrektion.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01

Nyt fra Danmarks Statistik

17. juni 2022 - Nr. 218

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. september 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation