Gå til sidens indhold

Fortsat vækst i præcisionslandbrug

Præcisionslandbrug 2021

Andelen af landbrug, der bruger præcisionsteknologi, steg fra 32 pct. i 2020 til 36 pct. i 2021. Væksten skyldes bl.a. sektionsstyring af marksprøjter mv., som steg fra 20 pct. til 23 pct., måske som følge af senere års lovgivning om brug af sprøjtemidler. Sektionsstyring reducerer brugen af bekæmpelsesmidler gennem individuel styring af dyser. Præcisionslandbrug generelt indebærer brug af data fra satellitter, sensorer mv. til mere nøjagtig kørsel og målrettet tildeling af gødning m.m.

Præcisionslandbrug - udbredelse efter antal bedrifterKilde: www.statistikbanken.dk/pl1

Flere landmænd anvender fotos fra satelliter eller droner

24 pct. af bedrifterne bruger RTK-GPS til mere præcis kørsel af traktor eller meje-tærsker, 9 pct. anvender software til planlægning af varieret kvælstofbehov, og 7 pct. anvender fotos fra satellitter eller droner - en stigning fra 4 pct. i 2020. Fotos fra satellitter eller droner bruges i kombination med GPS-data til at danne mere præcise kort til at tildele gødning, sprøjtemidler (pesticider m.m.) og såsæd (se tabel nedenfor). Endelig bruger 2 pct. afgrødesensorer på traktorer og udstyr til måling af kvælstofbehov m.m.

Præcisionslandbrug omfatter 73 pct. af landbrugsarealet

Landbrug med præcisionsteknologi, dyrkede 73 pct. af landbrugsarealet i 2021 mod 68 pct. i 2020. Deres areal var i gennemsnit 172 hektar mod 84 hektar blandt alle landbrug i 2021, og det er således især de store landbrug, som har taget præcisionsteknologi til sig. Gennemsnitsarealet blandt landbrug med præcisionsteknologi er dog faldet fra 197 ha i 2018. Denne udvikling kan ses som et udtryk for stigende udbredelse af præcisionsteknologi til de mindre landbrug, evt. gennem brug af maskinstation.

Højt uddannede landmænd anvender oftere præcisionsteknologi

Præcisionslandbrug er mest udbredt blandt landmænd med højt uddannelsesniveau: 52 pct. med driftsleder- eller jordbrugsvidenskabelig uddannelse anvender præcisionsteknologi mod 20 pct. af landmænd med praktisk erfaring alene. Tilsvarende bruger landmænd med nylig efteruddannelse mere hyppigt præcisionsteknologi end landmænd uden nylig efteruddannelse.

Brug af præcisionsteknologi - efter landmandens højeste uddannelse og nylig efteruddannelse. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/pl2

Præcisionslandbrug mere udbredt blandt yngre landmænd

55 pct. af landmænd under 40 år bruger præcisionsteknologi mod 36 pct. af alle landmænd. Forspringet omfatter alle former for præcisionsteknologi, hvilket kan ses i lyset af at de yngre landmænd typisk har længere og nyere uddannelse end de ældre. Andre faktorer spiller også ind for de yngstes anvendelse, fx større bedrifter i gennemsnit og en nyere maskinpark (se mere under emnet Økonomi for landbrug og gartneri, dokumentation).

Brug af præcisionsteknologi - efter landmandens alder. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/pl2

Anvendelse af præcisionsteknologi

 

Bedrifter

Areal

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

 

pct.

Bedrifter i alt med dyrket areal

100

100

100

100

100

100

Anvender fotos fra satelitter/droner

5

4

7

15

12

19

Type af fotos

 

 

 

 

 

 

Fra satelitter

4

3

5

13

10

15

Fra droner

1

1

2

4

3

5

Ved ikke satelitter/droner

1

0

1

1

0

1

Formål med brug af fotos fra satelitter/droner

 

 

 

 

 

 

Gradueret gødskning

1

1

2

5

6

9

Gradueret planteværn

1

1

1

3

3

5

Udsæd/såsæd

1

1

1

2

2

4

Overvågning af afgrødernes tilstand

3

3

4

11

9

14

Udarbejde dræningplaner

1

1

2

6

5

7

Til andre formål

2

2

3

5

4

7

Traktor/mejetærsker med RTK GPS

24

23

24

59

58

61

Software til planlægning af og dokumentation af varieret kvælstofbehov

7

8

9

21

21

22

Sektionsstyring til spredning af planteværn eller handelsgødning

14

20

23

40

48

53

Afgrødesensorer på traktorer eller maskiner

2

2

2

8

5

4

I alt med præcisionsteknologi

28

32

36

66

68

73

 

antal bedrifter

hektar

Bedrifter i alt med dyrket areal1

31822

31952

31236

2642275

2619987

2633437

Anm.: Præcisionsteknologien anvendes ikke nødvendigvis på alle marker hos den enkelte landmand.
1 Endelige tal for bedrifter og arealer, kan ses i www.statistikbanken.dk/bdf11.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pl1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revidering af tal for 2020

Resultater for 2020 er reviderede på baggrund af ny opgørelsesmodel, som tager bedre højde for små landbrug i opregningen af resultaterne. Andelen af bedrifter, der bruger præcisionslandbrug er således nedjusteret fra 35 pct. til 32 pct. i 2020. Arealet med præcisionslandbrug er nedjusteret fra 70 pct. til 68 pct. De rettede tal fremgår af nærværende opgørelse og statistikbanken.dk/pl1 og /pl2.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. september 2021 - Nr. 348

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Resultaterne om præcisions-landbrug baserer sig på svar fra 23.592 bedrifter i en foreløbig opgørelse af Landbrugs- og gartneritællingen (ca. 77 pct. af samtlige besvarelser). Antallet er større end normalt, da der gennemføres totaltælling 2020. Opregningsgrundlag: 30.522 bedrifter med dyrket areal (landbrug uden dyrket areal er typisk væksthusgartnerier samt landbrug med fjerkræ og pelsdyr). 

Undersøgelsens spørgsmål refererer til anvendelse de seneste 12 måneder i forhold til maj 2020. Både egen anvendelse og anvendelse via konsulenter, driftsledere, maskinstationer o.l. er omfattet. Anvendelsen kan være undervurderet hos bedrifter, der bruger teknologien indirekte, dvs. via konsulenter mv. 

RTK forbedrer det almindelige GPS-signal til en nøjagtighed på 1-2 cm ved hjælp af landbaserede signalstationer. RTK-GPS anvendes primært i traktorer og mejetærskere. Præcisionskørsel sparer tid og brændstof, men er også en forudsætning for optimal anvendelse af GPS-relaterede data om fx afgrøders vækst. Alternativer til RTK med mindre nøjagtighed (3-20 cm) indgår ikke i undersøgelsen. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation