Gå til sidens indhold

Fortsat fald i jordbrugets gæld og renter

Jordbrugets renter og gæld 2020

Den samlede gæld for det danske jordbrug er for 2020 opgjort til 294 mia. kr. og er derfor for første gang i mange år under 300 mia. kr. Gælden er blevet mindre de seneste fire år i streg, siden den i 2016 udgjorde omkring 350 mia. kr.

Jordbrugets gældKilde: www.statistikbanken.dk/jb3

Resultater fra driften har muliggjort større afdrag i flere år

For både landbrug og gartnerier har 2020 været et år med god indtjening, se artiklerne i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 260: 2020 gav gode økonomiske resultater for landbrug og nr. 367: 2020 var et godt år for gartnerierne. Driftsresultaterne har dermed muliggjort afvikling af en del af realkredit- og bankgæld.

Jordbrugets gæld, oversigtstabel

 

2010

2012

2014

2016

2018

2020

 

mia. kr.

I alt

355

353

352

349

334

294

Realkredit

261

258

255

252

243

225

Bank

70

68

71

68

59

43

Andet

24

26

27

29

32

27

Kilde: www.statistikbanken.dk/jb3

Jordbrugets renteudgifter faldt også

Både lavere gæld, men også lidt lavere betalt rente, gjorde, at jordbrugets samlede renteudgifter faldt 1 mia. kr. til 5,5 mia. kr. i 2020. Især jordbrugets renteudgifter til realkredit (inkl. administrationsbidrag) er faldet de seneste ti år: Fra 6,8 mia. kr. i 2010 til 2,6 mia. kr. i 2020. Men også renteudgifter til banker er faldet: Fra 3,5 mia. kr. i 2010 til 2,0 mia. kr. i 2020. Endelig har øvrige renteudgifter (fx vedrørende personlige lån, varegæld og moms/skattegæld) været uændret 0,8 mia. kr. Udviklingen har betydet, at realkredit i 2020 udgør under halvdelen af jordbrugets samlede renteudgifter mod godt 60 pct. i 2010.

Jordbrugets renterKilde: www.statistikbanken.dk/jb3

Nyt fra Danmarks Statistik

26. oktober 2021 - Nr. 380

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

pgørelsen af renter og gæld omfatter hele jordbrugssektoren og er baseret på data fra regnskabsstatistik for jordbrug, der fra 2020 omfatter bedrifter med mindst 25.000 euro i stan¬dardoutput (en omsætning svarende til ca. 187.500 kr.). Før 2020 omfattede statistikken bedrifter med mindst 15.000 euro i standardoutput. For at tage højde for små bedrifter under bundgrænsen er tallene for 2020 forhøjet med 3,9 pct., hvor der er taget højde for, at gælden pr. hektar er lavere på små bedrifter. For årene 2015-2019 er tallene revideret tilsvarende, så korrektionen for små bedrifter er 1,9 pct. mod tidligere 3,0 pct. Jordbruget omfatter landbrug, gartneri og pelsdyravl. Gælden, som er opgjort til kontantværdi ved udgangen af året, inkluderer også gæld vedrørende stuehuse og andre ikke jordbrugsmæssige aktiver. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation