Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Lejre  |  Enhed: -
2022M012023M01
Lejre2,12,2
Bruttoledighedstallene i AUS07 og AUS08 suppleres i AUS09 med hurtige, månedlige ledighedstal via Danmarks Statistiks ledighedsindikator. Indikatortallene er estimater på den seneste måneds bruttoledighedstal opgjort på et mindre detaljeret niveau end de detaljerede tabeller, AUS07 og AUS08. AUS09 foreligger ca. 10-12 dage inde i den efterfølgende måned. AUS09 opdateres og overskrives ved offentliggørelsen af de opdaterede bruttoledighedstal i AUS07 og AUS08 ca. 20 dage senere. I den mellemliggende periode vil der for de foregående måneder for de sæsonkorrigerede serier være afvigelser mellem AUS09 og de detaljerede oplysninger i AUS07 og AUS08.
Areal 1. januar
Område: Lejre  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Lejre239,00
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Folketal den 1. i kvartalet
Område: Lejre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2022K12023K1
Mænd14 22314 369
Kvinder14 40014 561

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Lejre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte137126
Døde135137
Fødselsoverskud2-11
Tilflyttede1 3101 038
Fraflyttede1 1371 016
Nettotilflyttede17322
Nettoindvandrede32135
Korrektioner40
Befolkningstilvækst211146
Kvinder
Levendefødte150120
Døde137134
Fødselsoverskud13-14
Tilflyttede1 2791 022
Fraflyttede1 084988
Nettotilflyttede19534
Nettoindvandrede24141
Korrektioner70
Befolkningstilvækst239161
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Årstakster i børnepasning
Område: Lejre  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost34 21034 738
Vuggestue (0-2 år)37 55440 601
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)18 60119 514
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)....
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 68919 063
Skolefritidsordninger (10-13 år)10 92311 143
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Lejre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt784775
Seksualforbrydelser i alt1719
Voldsforbrydelser i alt9387
Ejendomsforbrydelser i alt646650
Andre straffelovsforbrydelser i alt2819
Særlove i alt314450
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt304146
Seksualforbrydelser i alt1212
Voldsforbrydelser i alt4244
Ejendomsforbrydelser i alt24089
Andre straffelovsforbrydelser i alt101
Særlove i alt163203
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Lejre  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,311,0528,23
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.