Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik.
Karina Moric Ingeman
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Vejnet og trafik

Statistikken er en årlig opgørelse af antal motorkøretøjer pr. døgn efter vejstrækning, mio. køretøjskilometre efter transportmiddel, vejnet i kilometer efter landsdel og vejtype, samt investeringer i vejnettet i mio. kr. efter investeringstype.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder opgørelser over selve vejnettet og trafikken herpå. For vejnettet opgøres kilometer vejnet i hele Danmark fordelt på vejtype og geografisk efter landsdele. Derudover opgøres investeringer i vejnettet i mio. kr. fordelt på investeringstype. Investeringer opgøres i årets priser, 1995-priser og 2000-priser. For trafikken opgøres antal motorkøretøjer efter vejstrækning og mio. køretøjskilometer på danske veje efter transportmiddel.

Grupperinger og klassifikationer

Vejnettet i kilometer fordeles geografisk efter landsdele og vejtype i henholdsvis statslige og kommunale og andre:

 • Motorveje
 • Motortrafikveje
 • Øvrige veje

Investeringstype i vejnettet fordeles efter:

 • Anlægsudgifter
 • Drift og vedligeholdelse
 • Storebæltsforbindelsen
 • Øresundsforbindelsen

Trafikarbejdet med danske køretøjer fordeles efter transportmiddel.

Sektordækning

Transport.

Begreber og definitioner

Andre end stats- og kommuneveje: Veje, der ikke er statsveje eller kommuneveje. Det drejer sig hovedsagligt om Sund og Bælts og Øresundskonsortiets vejstrækninger i Danmark.

Anlægsudgifter: Udgifter afholdt til bygning af nye anlæg.

Drift og vedligeholdelse: Udgifter afholdt til vedligeholdelse og drift af eksisterende anlæg.

E-veje: E-veje er veje, der indgår i det europæiske vejnetværk. I Danmark er det hovedsageligt motorvejene, der er transitkorridorer mellem Tyskland, Sverige og Norge.

Investeringstype: Investeringstype er enten anlægsinvestering eller vedligeholdelsesomkostninger.

Kommuneveje: Kommuneveje er veje, der vedligeholdes af kommunerne. Det kan dreje sig om lokale motortrafikveje, landeveje og mindre veje.

Køretøjstype: Køretøjstype eller transportmiddel, fx cykel, bil mm.

Landsdel: Danmark opdeles i 11 landsdele, som er aggregeringer baseret på kommuner. Landsdelene er NUTS3-niveauet i EU-klassifikationen NUTS.

Motortrafikveje: En motortrafikvej er en vej, der udelukkende er bestemt for specifikke motorkøretøjer, har normalt ikke adskilte vejbaner for trafik i to retninger, har kun adgang fra tilkørsler eller kontrollerede kryds og hvor standsning er forbudt.

Motorveje: En motorvej er en vej, der udelukkende er bestemt for specifikke motorkøretøjer, har adskilte vejbaner for trafik i to retninger, har ingen overgange i samme niveau og ingen direkte adgang fra tilstødende ejendomme.

Statsveje: Statsveje er veje, der vedligeholdes af staten. Det er typisk hovedfærdselsårene på tværs af landet, dvs. motorveje og større motortrafikveje.

Trafikarbejde: Trafikarbejde er de samlede kørte kilometer.

Vejtype: Vejtype er en kombination af ejeren (fx stat eller kommune) og om, det er motorvej, motortrafikvej m.m.

Øvrige vejtyper: Veje, der ikke er motorveje eller motortrafikveje. Det inkluderer ikke stier og grusveje samt veje på privat grund. Veje under kommunalt tilsyn indgår.

Enheder

 • Vejnet
 • Investeringer
 • Motorkøretøjer
 • Trafikarbejdet

Population

Vejnettet i Danmark eksklusiv stier og grusveje.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

 • Vejnettet dækker perioden fra 1990 og frem for vejtype i hele landet men med geografisk databrud fra 2007 og frem
 • Investeringer dækker tidsperioden fra 1990 og frem
 • Motorkøretøjer pr døgn dækker tidsperioden fra 1988 og frem
 • Trafikarbejdet med danske køretøjer dækker tidsperioden fra 2000 og frem

Basisperiode

Investeringer i vejnettet opgøres i årets priser, 2000-priser og 1995-priser.

Måleenhed

 • Vejnettet måles i kilometer (km)
 • Investeringer opgøres i mio. kr.
 • Motorkøretøjer opgøres i antal pr døgn
 • Trafikarbejdet opgøres i mio. køretøjskm.

Referencetid

Kalenderår.

Hyppighed

Årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik, §6, jf. Lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000.

Indberetningsbyrde

Der er ingen direkte respondentbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik, da data indberettes af anden offentlig myndighed.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden for Trafik eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.