Gå til sidens indhold

Takster for børnepasning

Formålet med statistikken over årstakster for børnepasning er at belyse de kommunalt besluttede årstakster for dagpleje, daginstitutioner, fritidshjem, klubber og skolefritidsordninger.

Indhold

Årstakster er årlig opgørelse af taksterne for børnepasning opgjort i offentlige og selvejende institutioner i kroner. Takster for private institutioner er ikke medtaget, da disse selvstændigt sætter deres takster.

Taksterne offentliggøres i Statistikbanken under emnet Borgere og dernæst Husstande og familier.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles af Indenrigs- og Boligministeriet og leveres valideret til Danmarks Statistik. Danmarks Statistik gennemfører dog et overordnet makrotjek af data og sammenligner på tværs af årene. Når data er valideret udregnes landstotalen for de enkelte pasningstilbud på baggrund af de kommunale vægtede andele af børn.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for ministerier, kommuner og personer i erhvervslivet, som grundlag for prognoser og analyser. Der er ikke foretaget brugerundersøgelser eller afholdt bruger fora.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Præcisionen vurderes til at være god. Taksterne er fastlagt af kommunerne i forbindelse med budgetlægning i efteråret forud for tællingsåret. Tallene bliver indsamlet og kontrolleret af Indenrigs- og Boligministeriet og efterkontrolleret af Danmarks Statistik.

Kommunerne kan dog vælge at ændre deres takster i løbet af året, hvilket statistikken ikke justeres for.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres medio april, fire måneder efter referencetidspunktet.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 1987, men der er foretaget flere ændringer i opgørelsesmåden efterfølgende. I sin nuværende form er den sammenlignelig fra 2007, hvor der dog er indført forskellige vægtede gennemsnit efterfølgende. Sammenligninger af landsgennemsnittet over tid påvirkes derfor af antallet af institutioner og børn i kommunerne. Kommuner med mange børn og institutioner har højere vægt i sammenligninger af landsgennemsnittet.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Borgere og derefter Hustande og familier.

Læs mere om tilgængelighed