Gå til sidens indhold

Sociale ressourcer

Formålet med statistikken er at belyse de ressourcer, (kapacitet, belægning, organisation mv.), som kommuner har til rådighed i sociale tilbud mv. inden for omsorg af ældre og voksne samt særlige udsatte børn og unge. Derudover belyser statistikken de sociale og sundhedsmæssige serviceydelser, der administreres af kommunerne. Ydelserne dækker fx ældreomsorg, tandpleje for børn og unge samt særlige tilbud til børn og unge. Ressourceopgørelsen omfatter såvel offentligt som privat ejede sociale tilbud. Den sociale ressourceopgørelse er opgjort siden 1972, men p.g.a. lovændringer og brugerønsker er indholdet i opgørelserne ændret over tid.

Indhold

Statistikken Sociale ressourcer er en årlig opgørelse af den kommunale service inden for omsorg for ældre og voksne samt særlige udsatte børn og unge. Opgørelserne opgøres for hele landet. Nogle opgørelser opgøres endvidere på regions- eller kommuneniveau.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data indsamles en gang om året fra kommuner via seks spørgeskemaer. Data fejlsøges mod tidligere indsamlede data og tjekkes for store udsving i forhold til tidligere år. Endvidere tjekkes for logiske sammenhænge i data og valideres mod lovgivningen på området. Der foretages enkelte imputeringer for manglende observationer på aldersgrupper, hvor kommunen kun har indberettet totaltal.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes primært af ministerier og styrelser mv. som grundlag for opgørelser og planlægning af kapacitet og belægningen inden for det sociale område. Statistikken tilrettelægges i tæt samarbejde med de centrale brugere, hvilket gør at statistikken løbende rettes til så brugernes behov mødes.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er en total opgørelse baseret på indberetninger fra samtlige kommuner. Indberetningerne kan i nogle tilfælde være upræcise eller svinge over år, fordi kommunerne har vanskeligt ved at trække data fra deres systemer eller ændrer registreringspraksis. Anden usikkerhed i data kan skyldes, at kommunerne er usikre på hvordan forskellige typer af tilbud skal opgøres eller at de benytter forskellige registreringsprincipper.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

De fleste oplysninger indsamles for en enkelt uge i april, afhængig af hvornår påsken ligger. Enkelte oplysninger indsamles for hele de foregående år. Nyt fra Danmarksstatistik vedr. Pleje- og ældreboliger, tilhørende tabeller i Statistikbanken (RESI01, RESP01) samt tabel over Personer visiteret til madservice (RESMAD) offentliggøres ultimo november samme år. Øvrige tabeller offentliggøres i Statistikbanken ultimo marts året efter. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelser i forhold til det annoncerede tidspunkt i udgivelseskalenderen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Den sociale ressourceopgørelse er opgjort siden 1972. Grundet årlige ændringer er der dog meget lille sammenfald mellem tællingen i 1972 og den nuværende. Indholdet i statistikken er løbende blevet ændret pga. lovændringer eller ønsker til ændringer fra brugerne. Yderligere var der, på grund af kommunalreformen, et databrud mellem 2006 og 2007.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal under emnerne:

Derudover indgår tallene i publikationen Statistiks Tiårsoversigt. Se mere på oplysningssiden for sociale ressourcer.

Læs mere om tilgængelighed