Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Fakta om Danmarks udledning af drivhusgasser samt energiforbrug (opdateret)

I denne oversigt kan du blandt andet se, hvor de danske drivhusgasser stammer fra, og hvor vi får vores energi fra.

6. december 2018 kl. 8:00 - Opdateret 10. september 2021 kl. 10:30

Rettelse: Figuren i afsnit 2 om drivhusgasudledning fra danske økonomiske aktiviteter er rettet, så råstofindvinding ikke længere indgår sammen med landbrug, skovbrug og fiskeri. Udledning fra råstofindvinding indgår i figuren under øvrige brancher. Hvis råstofindvinding havde indgået under landbrug, skovbrug og fiskeri skulle denne have været opgjort til 16 pct., og øvrige brancher skulle have været opgjort til 4 pct.

Udledningen af drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter toppede i 2006 og faldt derefter hvert år frem til 2015. I 2016 steg det for første gang i ti år bl.a. pga. af en kold vinter og stigende aktivitet i international transport foretaget af danske virksomheder. I 2019 lå udledningen af drivhusgasser 6 pct. over niveauet fra 1990. Ser man bort fra udledninger fra den del af dansk økonomisk aktivitet, der vedrører international transport, er udledningerne faldet 37 pct. siden 1990. Danmarks internationale reduktionsforpligtelser knytter sig til opgørelsen uden international transport, men i det grønne nationalregnskab medregnes disse udledninger. Alle tal i denne artikel er uden CO2-udledning fra afbrænding af biomasse.

Med få undtagelser har udledningen af drivhusgasser inklusive international transport udviklet sig modsat BNP siden 2009. Dermed er det i perioden lykkedes at skabe stigende økonomisk vækst og samtidig sænke udledningen af drivhusgasser. En stor del af faldet i udledning af drivhusgasser skyldes grøn omstilling, hvilket her især omfatter skift til energityper med mindre CO2-udledning og energieffektivisering. Se mere i Green National Accounts for Denmark 2015-2016 (s. 80-82).

Udvikling i BNP og drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter. 1990-2019

figur1

Note – Denne figur inkluderer ikke CO2-udledning fra afbrænding af biomasse.

Kilde: www.statistikbanken.dk/NAHL2 og www.statistikbanken.dk/DRIVHUS

Dansk aktivitet i udlandet står for stor del af udledningen

Ser man på hvilke dele af Danmarks økonomiske aktiviteter, der udleder de største mængder af drivhusgasser, er det brændstof brugt til international transport af især danske skibe, men også fly og lastbiler. I 2019 udgjorde de 47 procent af de udledte drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter. I det grønne nationalregnskab medregnes disse udledninger, ligesom danske virksomheders indtægter fra international transport medregnes i det traditionelle nationalregnskab og dermed i BNP. Inden for Danmarks grænser er det landbrug mv. og forsyningsvirksomhed, der udleder de største mængder af drivhusgasser.

Drivhusgasudledning fra danske økonomiske aktiviteter. 2019

NyfigurudledningUdklip 

Kilde: www.statistikbanken.dk/drivhus

Dansk drivhusgasudledning per indbygger på niveau med EU gennemsnit

De danske drivhusgasudledninger var i 2018 på 8,9 ton CO2 ækvivalenter per indbygger, det er tæt på gennemsnittet for EU. Danmark er blandt de EU-lande som har reduceret sine drivhusgasudledninger per indbygger mest fra 2000 til 2018. Sverige er blandt de europæiske lande med lavest drivhusgasudledning per indbygger med 5,4 ton i 2018. Denne opgørelse er uden international transport.

Drivhusgasudledninger per indbygger, udvalgte europæiske lande. 2000 og 2018

figur3

Note: Drivhusgasudledninger efter UNFCCC’s metode, som er uden international transport.

Kilde: Eurostat

Mere om emissioner og vækst:

NYT fra Danmarks Statistik: Fald i husholdningernes drivhusgasudledning

Bag tallene: Danske virksomheder udleder mere CO2

Publikationen Green National Accounts for Denmark 2015-2016, side 69-88.

Energiforbruget er lavere end for ti år siden

I perioden fra 1990 til 2007 steg energiforbruget fra 910 PJ til 1.423 PJ. Herefter er det faldet igen og i 2019 var det 1.241 PJ. I 2019 brugte vi 5 pct. mindre energi end ti år tidligere. Udsvingene i energiforbruget i perioden skyldes især udviklingen i brændstof brugt til international transport primært af danske skibe men også fly og lastbiler. Husholdningernes og virksomhedernes energiforbrug herhjemme har været mere stabilt i perioden, men med en faldende tendens. For husholdningerne er energiforbruget i 2019 5 pct. lavere end i 1990, og 11 pct. lavere end i 2009. Virksomhedernes energiforbrug (ekskl. inden for international transport) er 12 pct. lavere end i 1990, og 9 pct. lavere end i 2009.

Energiforbrug 1990-2019

figur4

Kilde: www.statistikbanken.dk/ene3h

Note: Energiforbruget er opgjort inklusive konverteringstab (såkaldt bruttoenergiforbrug).

Biomasse og vind bærer væksten i vedvarende energi

I Danmark blev der produceret 188 PJ vedvarende energi i 2019 – det er tre gange så meget som i 1995. Produktionen af vedvarende energi er dog ikke fulgt med det stigende forbrug, og det er derfor nødvendigt at importere energi, der er klassificeret som vedvarende - især i form af træpiller, fra udlandet.

Forbrug og produktion af vedvarende energikilder. 1995-2019

nyfigur5

Kilde: http://www.statistikbanken.dk/ene2HO

Vedvarende energi: Danmark ligger højt, men lavt i Skandinavien

Sammenligner man forbruget af vedvarende energi i Danmark med resten af verden, ligger Danmark relativt højt. I 2019 udgjorde vedvarende energi 37 pct. af energiforbruget i Danmark (undtaget energiforbrug til international transport). I forhold til Norge (55 pct.) og Sverige (41 pct.) ligger Danmark imidlertid lavt. Norge og til dels Sverige skiller sig ud ved at producere relativt meget energi fra vandkraft.

Vedvarende energis andel af energiforbruget. Udvalgte lande. 2019

figur6

Anm.: Energiforbruget i figuren er undtaget international transport.

Kilde: OECD, Det Internationale Energiagentur

Danmark under EU-niveau, når det kommer til vedvarende energi til transport

Vedvarende energi udgør 6,6 pct. af energiforbruget i dansk indenlandsk transport, hvilket er noget under EU gennemsnittet, som er 8,3 pct. Vedvarende energi til transport i Danmark er især biodiesel. I de andre skandinaviske lande er niveauet noget højere. I Sverige og Norge var niveauet henholdsvis 29,7 pct. og 20 pct. i 2018. I Sverige benyttes biobrændstof til transport i højere grad end andre lande, mens det højere niveau i Norge bl.a. skyldes, at jernbanenettet er elektrificeret og el stort set udelukkende bliver produceret af vedvarende energi. Norge bruger desuden ligesom Sverige i højere grad end Danmark biobrændstof til transport

Vedvarende energis andel af energi til transport. 2018

figur7
 
Kilde: Eurostat

Anm: Opgørelsen er uden international transport

Vores energiproduktion består primært af olie og naturgas

I 2019 var Danmarks samlede produktion af energi på 537 PJ. Heraf bestod knap to tredjedele af olie og naturgas. Den tredjestørste kilde til energiproduktionen var biomasse og på fjerdepladsen kom vind-, vand- og solkraft.

Produktion af primær energi. 2019

figur8

Kilde: www.statistikbanken.dk/ene2HO

Mere om energiproduktion:

Bag Tallene: Danmark producerer rekordmeget energi fra biomasse - og mere af det kommer fra importeret træ

Bag Tallene: Mere effektive forsyningsselskaber sikrer, at danske husholdninger får stadig mere ud af energien

Publikationen Green National Accounts for Denmark 2015-2016, side 55-64

Kontakt: Leif Hoffmann, specialkonsulent, Danmarks Statistik, 39 17 34 96,lhf@dst.dk

 

Kontakt

Ingeborg Vind