Gå til sidens indhold

FUNKTION_KODE

Navn

FUNKTION_KODE

Beskrivende navn

Funktionskode

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1994
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Funktionskode (til sektoropdeling). Variablen knytter sig til arbejdsstedet.

Funktionskoden giver mulighed for at foretage en afgrænsning mellem privat og of-fentlig sektor i overensstemmelse med de internationale aftaler, der er fastlagt i SNA (System of National Accounts).

Detaljeret beskrivelse

Funktionskode 31-53 angiver, at lønmodtageren arbejder i den del af den offentlige forvaltning og service, der producerer ikke-markedsmæssige ydelser. Offentlig forvaltning og service består af den statslige, den amtskommunale/regionale og den kommunale sektor og de sociale kasser og fonde.

Ved ikke-markedsmæssige ydelser forstås tjenester, der ikke omsættes på det frie marked, men stilles til rådighed for borgerne enten vederlagsfrit eller mod ikke-omkostningsbestemt betaling.

De offentlige selskaber og de offentlige selskabslignende virksomheder, der producerer og sælger varer og tjenester til markedspriser, har funktionskode 61-70.

Den offentlige sektor er det samlede område, hvor det offentlige har en aktiv kontrol og indflydelse, og består af alle funktionskoder mellem 31 og 70. Det giver ikke mening - i henhold til lønmodtagere - at anvende funktionskoden på et mere detaljeret niveau end det her beskrevne.

Funktionskode 80 dækker den private sektor. Funktionskode 90 bruges yderst sjældent, men dækker arbejdssteder, der er registreret i CVR (det danske Centrale Virksomhedsregister), men som er placeret i udlandet (hovedsageligt i Grønland).

Funktionskoden kan opgøres fra og med 1994.

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Lønmodtagere med et ansættelsesforhold i løbet af et kalenderår

Populationen består af lønmodtageransættelsesforhold i løbet af et kalenderår, jf. Skats centrale oplysningsseddelregister (register over indkomster). Populationen afgrænses ud fra en gennemgang af årets værdisæt for variablen YDERLIGK (yderlighedskode), og der udvælges de koder, der i det aktuelle år er knyttet til lønmodtagere. For yderligere oplysninger se dokumentationen for YDERLIGK under Lønforhold. http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/loenoplysninger-fra-det-centrale-oplysningsseddelregister/yderligk.aspx

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1900 01-12-9999 0 : Ikke relevant
01-01-1900 01-12-9999 31 : Integ. juridisk statsligt ejet insti.
01-01-1900 01-12-9999 32 : Integ. juridisk ikke stats-ejet insti.
01-01-1900 31-12-2006 33 : Ikke integ. statslig inst. (quasi)
01-01-2007 01-12-9999 33 : Statslige og kvasi-statslige selvej. ins
01-01-1900 01-12-9999 34 : Sociale kasser eller fonde
01-01-1900 01-12-9999 41 : Integ. juridisk amtkommunaltejet inst.
01-01-1900 01-12-9999 42 : Integ. juridisk ikke amtkom.ejet inst.
01-01-1900 31-12-2006 43 : Ikke integ. amtkom.ejet inst. (quasi)
01-01-2007 01-12-9999 43 : Reg. og kvasi-reg. selvej. institutioner
01-01-1900 01-12-9999 51 : Integ. juridisk kommunalt ejet inst.
01-01-1900 01-12-9999 52 : Integ. juridisk ikke komm. ejet inst.
01-01-1900 31-12-2006 53 : Ikke integ. kommunal inst. (quasi)
01-01-2007 01-12-9999 53 : Komm. og kvasi-komm. selvej. inst.
01-01-1900 01-12-9999 61 : Integ. juridisk stats.selskabslign.virk.
01-01-1900 01-12-9999 62 : Integ. jur. amtskom. selskabslign. virk.
01-01-1900 01-12-9999 63 : Integ. jur. primær kom. selskabs. virk.
01-01-1900 01-12-9999 70 : Ikke integ. off. virk.org. som selskab
01-01-1900 01-12-9999 80 : Private område
01-01-1900 01-12-9999 90 : Udland
01-01-1900 01-12-9999 99 : Funktionskode endnu ikke fastsat