Gå til sidens indhold

Konjunkturbarometer for industri

Konjunkturbarometret for industri er en tendensundersøgelse, der giver et hurtigt og aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger i industribranchen. Danmarks Statistik har udarbejdet statistikken siden oktober 1963 og den er en del af EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN).

Indhold

Konjunkturbarometret måler månedligt industriens vurdering af udviklingen gennem de senste tre måneder og forventninger til de kommende tre måneders udvikling. Undersøgelsen belyser den faktiske og den forventede udvikling inden for omsætning, beskæftigelse, lagerbeholdning, ordrebeholdning, kapacitetsudnyttelse, investeringsplaner og produktionsbegrænsninger o.a.

Indsamlingen af data til denne statistik er ikke blevet påvirket af COVID-19. Der er dog tilføjet tre COVID-19-relaterede spørgsmål til undersøgelsen. Besvarelserne af disse spørgsmål er blevet opregnet på samme måde som konjunkturbarometerets øvrige indikatorer. Svarene på de nye, midlertidige COVID-19-relaterede spørgsmål offentliggøres under Eksperimentel Statistik. Her er der også et link til et baggrundsdokument. Der er en foreløbig udgivelse i midten af måneden, mens den endelige udgivelse kommer næstsidste hverdag i måneden.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles hver måned konjunkturbarometeroplysninger fra en stikprøve på ca. 500 industrivirksomheder. Der indberettes via online blanket på http://www.VIRK.dk eller på papirskema. Oplysningerne er overvejende kvalitative omkring ændringer i omsætning, beskæftigelse, lagre, ordre etc. De indsamlede data opregnes fra stikprøven til den samlede opregningspopulation (oftes svarende til udvalgspopulation) vægtet ud fra beskæftigelsesoplysninger, og fordelt på branche- og størrelsesgrupperinger. Indikatorer med sæsonmønster korrigeres herfor.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af brancheorganisationer, banker, politikere, offentlige myndigheder, internationale organisationer, private virksomheder og nyhedsmedier. Den omtales således hver måned i finansielt orienterede nyhedsmedier.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der regnes med 1-2 procentpoint stikprøveusikkerhed (sampling error) på konjunkturbarometrenes indikatortal. Der er også en systematisk usikkerhed (non-sampling error) forbundet med bortfald, hvor hvor især større virksomheders manglende besvarelser enkelte måneder kan påvirke udviklingen fra måned til måned. Endelig er der en måleusikkerhed omkring respondentens grad af information om virksomhedens udvikling.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres næstsidste hverdag i referencemåneden, med undtagelse af december, hvor tallene offentliggøres i starten af januar. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet af Danmarks Statistik siden oktober 1963. Statistikken udarbejdes i samarbejde med EU-kommissionen, og historiske data for Danmark og andre lande findes på DG ECFINs hjemmeside. Ved hjælp af data fra EU-kommissionens Business and Consumer Survey Programme er det muligt at foretage historiske og geografiske sammenlignede analyser.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives månedligt sammen med de øvrige konjunkturbarometre i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres Konjunkturbarometer for industri under Industri, konjunkturbarometer. Se mere på statistikkens emneside samt i den samlede grafiske præsentation af den økonomiske og erhvervsmæssige tilstand Konjunkturcyklus.

Læs mere om tilgængelighed