Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Anette Nymand Rasmussen
39 17 35 48

alu@dst.dk

Hent som PDF

Stofmisbrugsbehandling - Social

Data til denne statistik indsamles løbende fra kommuner og stofmisbrugsbehandlingssteder. Data gennemgår en omfattende datavalideringsproces, hvor der sendes tilbagemeldingstabeller til kommunerne for validering og godkendelse. Efter valideringen gennemføres nogle processer, fx fjernelse af personer med invalide personnumre og afslutning af forløb, hvis personen er død. Til opgørelse af kontaktforløb sammenlægges to eller flere anmodninger for samme person, hvis der er ti eller færre dage mellem afslutning af første forløb til start på næste forløb.

Kilder

Data kommer fra kommuners fagsystemer, hvor de administrerer borgerenes sager, eller fra kommuners og behandlingssteders indberetninger i Stofmisbrugsdatabasen.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles løbende. For nogle kommuner indkommer daglige opdateringer til Stofmisbrugsdatabasen, for andre indsendes data med en fast kadence, der varierer afhængigt af hvilken IT-leverandør, deres fagsystem er leveret af.

Indsamlingsmetode

Direkte indberetning samt system-til-system indberetning til Stofmisbrugsdatabasen (SMDB).

Stofmisbrugsdatabasen er en samlet indberetningsløsning for fire registre. VBGS-registret ved Børne- og Socialministeriet, er datagrundlaget for denne statistik. De tre øvrige registre i SMDB er: VBGS Indskrivninger, tidligere benævnt Dansk Registrerings- og Informationssystem (DanRis) ved Børne- og Socialministeriet. Registeret over stofmisbrugere i behandling (SIB) ved Sundhedsdatastyrelsen, Kvalitet i den lægelige stofbehandling mv. (KvalHep) ved Sundhedsstyrelsen og

Der ligger printvenlige skemaer samt link til at logge på web-indberetningsløsningen til SMDB på statistikkens oplysningsside

Se indberetningsflowet for statistikken. Indberetninger til Stofmisbrugsdatabasen sker først fra myndigheden (kommunen), der registrerer borgerens Anmodning om at komme i behandling. Når kommunen har vurderet borgerens behov, på baggrund af en screening (ASI) af borgeren, Iværksætter kommunen også Behandlingsforløbet. I forbindelse med iværksættelsen tilknytter kommunen et tilbud til borgerens behandling. Ved tilbudstilknytningen angiver kommunen tilbudsstartdato, der for første tilbud for borgeren vil være identisk med iværksættelsesdatoen.

Tilbuddet foretager en Indskrivning af borgeren. Første tilbudsindskrivning vil have samme startdato som iværksættelsesdatoen. Til tilbudsindskrivningen knyttes der de Ydelser, som tilbuddet vurderer relevante for borgerens behandling. Når en borgers behandling er afsluttet, vil tilbuddet afslutte ydelserne og derefter Udskrive borgeren.

Kommunen udfylder, som en del af tidligere tilbudstilknytning, en tilbudsslutdato. Hvis borgeren skal videre til andet tilbud, vil kommunen igen foretage en tilbudstilknytning. Hvis det er sidste tilbud for borgerens behandlingsforløb, er det også myndigheden, der afslutter det samlede Kontaktforløb, ved at kommunen afslutter borgeres behandling.

Datavalidering

Der laves kommuneopdelte udtræk fra databasen, som er sendt til kommunerne for kontrol af om tallene stemmer med deres virkelighed. Kommunerne har vurderet følgende hovedtal: Anmodninger, Iværksættelser, Indskrivninger, Igangværende kontaktforløb og Igangværende behandlingsforløb.

Der har ved valideringen af indberetningerne været fokus på om hovedtallenes niveau er retvisende for kommunens stofmisbrugsbehandling. Desuden har der været fokus på retvisende antal personer i behandling, det vil sige kontrol af de igangværende forløb i kommunen med henblik på om forløbet burde være afsluttet. Opmærksomheden er endvidere blevet henledt på om der er sammenhæng mellem myndighedsindberetninger og tilbudsindskrivningerne. For detaljeret kontrol af indberetningerne har kommunerne fået tilsendt personoplysninger for personer i de enkelte hovedtal for året.

Dataindsamlingen i 2019 har været påvirket af datasanering pr 1. juli 2019 samt overgang til brugerstyring på Stofmisbrugsdatabasen via NemLog-in. Ændringerne har medført at nogle kommuner med indberetning via system-til-system, har haft problemer med at få indberettet data til Stofmisbrugsdatabasen. For nogle kommuner er data kommet så sent igennem til Danmarks Statistik så valideringsarbejdet har været meget kortvarig, men dog som en prioriteret opgave hos kommunerne, således at kvaliteten af indberetningerne vurderes på niveau med 2018. I forbindelse med disse tekniske ændringer i 2019, har der også været leverandører af IT systemer til kommunerne, for hvem det ikke har været muligt at få foretaget ændringer i deres systemer og indsendt kommunernes data til Stofmisbrugsdatabasen. Der er af denne årsag ikke blevet indberettet fyldestgørende data fra København, Vordingborg, Sønderborg, Aarhus, Morsø og Frederikshavn. Disse kommuner har godkendt særopgjorte hovedtal, men ikke godkendt individdata til videre brug. Ligeledes, af samme årsag, har Ringsted og Horsens godkendt særopgjorte hovedtal, men har også godkendt at de individdata der er indsendt godt må anvendes til analyser. Man bør dog være opmærksom på at data ikke er fuldt dækkende for hele året 2019. Endeligt indgår kommunerne Kalundborg, Slagelse og Albertslund heller ikke i statistikken, da system-til-system indberetningen ikke skete fyldestgørende og ikke kunne nå at blive rettet af leverandøren. I 2019 er der for tre kommuner lavet en sammenlægning af nogle indskrivninger grundet organisatoriske forhold og deraf anden håndtering i deres leverandørsystem.

COVID-19 har ikke haft nogen betydning for indsamlingen eller valideringen af data.

Kvalitetskontrollen i 2018 har været ekstra ihærdig, da Danmarks Statistik i denne validering har vurderet udvikling i kommunernes tal og antal fejl og på denne baggrund har anmodet kommunen om at rette evt. fejl og mangler, inden tallene kunne godkendes af kommunen. Der er rigtig mange kommuner, der har rettet fejl og mangler. Dels er der en højere kvalitet af tallene for 2018, men samtidig har dette års kvalitesforbedring i kommunerne medført forbedring af data tilbage i tid. Alene for de kommuner, der godkendte deres tal i 2017, er der ved kig på disse kommuner alene, kommet yderlige 3,5 pct. anmodninger i året.

Kvalitetskontrollen er år for år blevet forbedret, så da processen startede i 2016, mente vi at der skete en forbedring, det kunne vi så ved kvalitetskontrollen af 2017 konstatere kunne være endnu bedre og endeligt viser det sig altså også at nyeste års kvalitetsforbedring påvirker tallene tilbage i tid. Særligt ved kvalitetskontrollen af 2016 indberetningerne var der et omfattende oprydningsarbejde i kommunerne. Et arbejde der har krævet en ekstra indsats fra kommunerne og behandlingstilbuddene, men også en kvalitetsforbedring der nu kan ses i statistikken.

Efter kvalitetsforbedring af indberetningerne er kommunerne blevet bedt om at godkende deres indberetning som værende retvisende for deres stofmisbrugsbehandling i året. Kommunerne har ofte deres eget behandlingstilbud, der varetager både myndighedsindberetningen og tilbudsindskrivningen, derfor er kommunernes godkendelser ofte modtaget fra behandlingstilbuddet.

Databehandling

Efter indberetning af data i Stofmisbrugsdatabasen bliver der, for hændelser alene, beregnet en alder for borgeren på hændelsestidspunkterne.

Hvis borgeren har haft mange forløb i tidligere år, med kort tid mellem de enkelte behandlingsforløb, sker der en aggregering af hændelser til sammenlagte kontaktforløb. Anmodninger samles hvis der er mindre end, eller lig med ti dage fra slutdato til ny startdato. Anmodningen skal derudover være i samme kommune. Tilbudsindskrivninger samles hvis der er mindre end, eller lig med 30 dage fra slutdato til ny startdato på et nyt forløb. Tilbuds ID skal være samme tilbud.

Iværksættelser sammenlægges ikke i sig selv i databehandlingen. Hvis der anvendes data fra det aggregerede datasæt med kontaktforløb, vil der mangle iværksættelser for de forløb, hvor der er sammenlagt flere anmodninger til et samlet kontaktforløb. Ved brug af de sammenlagte kontaktforløb, vil der være færre kontakt-, behandlings- og tilbudsforløb, end hvis man tæller på de oprindelige hændelser. Kommunerne validerer de oprindelige hændelser. Kun de godkendte kommuner indgår i de offentliggjorte tal.

Det er alene muligt at indberette personer med et gyldigt cpr-nummer. Anonyme i stofmisbrugsbehandling indberettes ikke og ligeledes kan udlændinge, der endnu ikke har fået et dansk cpr-nummer, ikke indberettes i Stofmisbrugsdatabasen. Af hensyn til at denne praksis også er gældende i de offentliggjorte tal, fjernes ikke-valide cpr-numre inden offentliggørelse af statistikken. I tidligere år har det været muligt at indberette ugyldige cpr-numre, det kan man ikke længere. Fordelingen af ugyldige cpr-numre viser derfor et højere antal i de tidligere år, de sorteres fra.

Tidligere analyser af data fra Stofmisbrugsdatabasen, har vist at en stor andel af kontaktforløb der ligger som aktive forløb i databasen burde være afsluttet, dette har datavalideringen hos kommunerne haft fokus på ved valideringen af 2016.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.